Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zjevení 22

« Zjevení 21

 

1A ukázal mi řeku vody života, jasně zářící jako křišťál, která vycházela z trůnu Božího a Beránkova. 2Uprostřed ulice městaobou stran byl strom života přinášející dvanáct ovocí, podle měsíců. Každý měsíc vydává své ovoce a listí toho stromu je k léčení národů. 3A nebude tam již nic proklatého. A bude v něm trůn Boží a Beránkův a Jeho otroci Mu budou sloužit. 4A uvidí Jeho tvář a Jeho jméno bude na jejich čelech. 5A nebude tam noc, lidé ani nebudou potřebovat lampu a sluneční světlo, protože Pán Bůh je bude osvěcovat a bude kralovat na věky věků.

 

ZÁVĚREČNÁ ŘEČ

6A řekl mi: „Tato slova jsou věrná a pravdivá. A Pán, ten Bůh svatých proroků, poslal Svého anděla, aby ukázal Svým otrokům to, co se má brzy stát. 7A hle: Přijdu brzy. Blahoslavený, kdo zachovává slova proroctví této knihy.

8A já, Jan, jsem slyšel a viděl tyto věci. Když jsem to všechno uslyšel a uviděl, padl jsem před nohama anděla, který mi to ukazoval, abych se mu poklonil. 9A řekl mi: „Hleď, abys to nedělal! Jsou spoluotrok tvůj a tvých bratrů proroků, těch, kteří zachovávají slova této knihy. Bohu se pokloň!“

10Řekl mi: „Nezapečeťuj slova proroctví této knihy. Čas je blízko. 11Nespravedlivý člověk ať stále koná nespravedlnost, a špinavý člověk ať se stále špiní. A spravedlivý člověkkoná spravedlnost, a svatý člověk ať se stále posvěcuje. 12Hle: Přijdu brzy, a Má odplata přijde se Mnou, abych dal každému podle jeho skutků. 13Já jsem Alfa a Omega, První a Poslední, Počátek a Konec. 14Blahoslavení, kteří vyprali svá dlouhá roucha, aby jejich právo bylo ke stromu života a aby branami vstoupili do města. 15Vně města budou psi, mágové, smilníci, vrahové, modloslužebníci a každý, kdo má rád a vykonává lež.

16Já, Ježíš, jsem poslal Svého anděla, aby vám v církvích dosvědčil tyto věci. Já jsem kořen a rod Davidův, hvězda jasně zářící, která jde vidět brzy ráno.17Duch a nevěsta říkají: „Přicházej!“ A kdo to uslyší, ať řekne: „Přicházej!“ A kdo žízní, ať přichází. A kdo chce, ať si vezme zadarmo vodu života.

18Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy: „Pokud někdo přidá k těmto věcem, Bůh mu přidá ran, které jsou zapsány v této knize. 19A pokud někdo něco odejme ze slov knihy tohoto proroctví, tomu Bůh odejme jeho podíl ze stromu života a ze svatého města, které byly popsány v této knize.“

20Ten, který dosvědčuje tyto věci, říká: „Ano, přijdu brzy.“ Amen. Přijď, Pane Ježíši!

21Milost našeho Pána Ježíše Krista buď se všemi svatými lidmi. Amen.

 

 

22,2 ulice - var. náměstí

22,2 léčení – ve smyslu: lékařská služba (péče), uzdravení

22,3 sloužit - var. uctívat (sloužit ve smyslu bohoslužby)

22,6.7.12.2 brzy – var. rychle

22,12 odplata – var. odměna, mzda

22,14 dlouhá roucha - dlouhé roucho, které nosili vysoce postavení lidé

22,14 vyprali svá dlouhá roucha – jiné rukopisy: ‚činí Jeho přikázání‘

22,16 která jde vidět brzy ráno - dosl. ‚brzy ráno‘ (slovník). V některých překladech: ‚jitřenka,‘ což je ale název pro těleso, které jde vidět jako poslední objekt na obloze, když ranní svit znemožní pozorování nebeských těles (kromě slunce), obvykle se tak označuje Venuše. ‚Hvězda brzkého rána‘ tedy označuje hvězdu, která jde vidět brzy ráno, když už patrně ostatní hvězdy vidět nejdou.