Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zjevení 2

« Zjevení 1

» Zjevení 3

 

LIST DO EFEZU

1Andělu církve v Efesu piš: ‚Toto říká Ten, který pevně drží ve své pravici sedm hvězd a chodí uprostřed sedmi zlatých svícnů: 2Znám tvoje skutky, tvou namáhavou práci, tvou trpělivost a to, že nemůžeš snést zlé lidi. Otestoval jsi ty, kteří si říkají ‚apoštolové,‘ ale nejsou jimi. A shledal jsi, že jsou lháři. 3Máš trpělivost a pro Moje jméno jsi snášel těžkosti. A nevyčerpalo tě to. 4Ale mám proti tobě, že jsi opustil svou první lásku. 5Proto si vzpomeň, odkud jsi spadl, čiň pokání a konej první skutky. Pokud ne, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa – pokud nebudeš činit pokání. 6Ale to máš, že nenávidíš skutky Nikolaitů, které i Já nenávidím.  

7Kdo má uši, slyš, co Duch říká církvím: Tomu, kdo dobývá vítězství, dám jíst ze stromu života, který je v Božím ráji.

 

LIST DO SMYRNY

8Andělu církve ve Smyrně piš: ‚Toto říká ten První i Poslední, který se stal mrtvým, a žije: 9Znám tvoje skutky, soužení i chudobu, ale jsi bohatý. Znám rouhání od těch, kteří si říkají židé, ale nejsou, ale jsou satanovou synagogou. 10Neboj se, co máš vytrpět. Hle: Některé z vás satan uvrhne do vězení, abyste byli otestováni. A budete mít soužení deset dní. Buď věrný až do smrti, a dám ti vítězný věnec života.

11Kdo má uši, slyš, co Duch říká církvím: Tomu, kdo dobývá vítězství, druhá smrt jistě neublíží.‘

 

LIST DO PERGAMU

12Andělu církve v Pergamu piš: ‚Toto říká Ten, který má ostrou dvousečnou šavli: 13Znám tvoje skutky i to, kde bydlíš - tam, kde je satanův trůn. Pevně držíš Moje jméno a nezapřel jsi Mojí víru ani ve dnech Antipase, Mého věrného svědka, který byl mezi vámi zabit (tedy tam, kde bydlí satan). 14Ale mám proti tobě několik věcí: Máš některé lidi, kteří se drží vyučování Baláma, který vyučoval Baláka položit past před syny Izraele, aby jedli maso obětované modlám a smilnili. 15Tak i ty máš některé, kteří se pevně drží vyučování Nikolaitů, což nenávidím. 16Proto čiň pokání. Pokud ne, přijdu tobě rychle a budu proti takovým lidem válčit šavlí Svých úst.

17Kdo má uši, slyš, co Duch říká církvím: Tomu, kdo dobývá vítězství, dám skrytou mannu a dám mu bílý volební kamínek - a na tom volebním kamínku napsané nové jméno, které nezná nikdo, jen ten, kdo ten kamínek obdržel.‘

 

LIST DO THYATIR

18Andělu církve v Thyatirech piš: ‚Toto říká Boží Syn, který má Své oči jako plamen ohně a Své nohy jako orichaldum: 19Znám tvoje skutky, lásku, víru, službu, vytrvalost a to, že tvé pozdější skutky jsou větší, než první. 20Ale mám proti tobě [to málo], že trpíš ženu Jezábel, která si říká prorokyně a vyučuje a svádí na scestí Moje otroky, aby smilnili a jedli maso obětované modlám. 21A dal jsem ji čas, aby činila pokání, ale ona nechce činit pokání ze svého smilstva. 22Hle: Uvrhnu ji na postel a ty, kteří s ní cizoloží, uvrhnu do velikého soužení – pokud nebude činit pokání ze svých skutků. 23A její děti zabiji ve smrti. A všechny církve poznají, že Já jsem Ten, který zkoumá myšlenky i pocity. A každému z vás dám odplatu podle jeho skutků.

24Avšak říkám vám, ostatku v Thyatirech, kteří nemáte toto učení, a kteří jste nepoznali – jak oni říkají - satanovy hlubiny: Nepokládám na vás jinou tíhu. 25Avšak pevně se držte toho, co máte, dokud nepřijdu.

26Tomu, kdo dobývá vítězství a zachová Moje skutky až do konce, dám moc nad národy. 27Bude je pást železnou holí a bude je rozbíjet jako hliněné nádoby – jako jsem to i Já přijal od Mého Otce. 28A dám mu hvězdu brzkého rána. 29Kdo má uši, slyš, co Duch říká církvím.‘

 

 

2,2.10 otestovat - var. vyzkoušet

2,3 ne-vyčerpalo - sloveso nejčastěji překládané jako ‚namáhavě pracovat‘ (např. Zj 2,2), jindy ‚vyčerpat‘ (Jan 4,6)

2,14 past - var. kámen úrazu, příčina pádu, svod

2,18 Orichaldum - vzácný  starověký kov (jemná měď, bronz, nebo mosaz), který se podle Platóna těžil na legendární Atlantidě. Podle Josefa Flavia byl tento kov použit při stavbě Šalomounova chrámu (bronz, který byl zářivý jako zlato). Ze slov χαλκός (měď, bronz) a λίβανος (kadidlo).

2,23 myšlenky i pocity - dosl. srdce (centrum myšlení) i ledviny (centrum emocí, pocitů)

2,27 holí - var. žezlem

2,28 brzkého rána - dosl. ‚brzy ráno‘ (slovník). V některých překladech: ‚jitřenka,‘ což je ale název pro těleso, které jde vidět jako poslední objekt na obloze, když ranní svit znemožní pozorování nebeských těles (kromě slunce), obvykle se tak označuje Venuše. ‚Hvězda brzkého rána‘ tedy označuje hvězdu, která jde vidět brzy ráno, když už patrně ostatní hvězdy vidět nejdou.

(Zj 2,1-7) Kázání (V. Koplík)

(Zj 2,8-11) Kázání (V. Koplík)

(Zj 2,12-17) Kázání (V. Koplík)

(Zj 2,18-29) Kázání (V. Koplík)

 

 

Poznámky k textu ZDE

 

 
 


Statistiky

Online: 3
Celkem: 278641
Měsíc: 2457
Den: 159