Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zjevení 18

« Zjevení 17

» Zjevení 19

 

SOUD NAD BABYLONEM

1Potom jsem viděl jiného anděla, jak sestupuje z nebe a má velikou moc. A země byla osvícena jeho slávou. 2A vykřikl silným hlasem: „Padl, padl ten veliký Babylón!! A stal se příbytkem démonů a vězením každého nečistého ducha a vězením každého nečistého ptáka a vězením každé nečisté a nenáviděné šelmy!! 3Neboť z vína hněvu jeho smilstva pily všechny národy, králové země s ním smilnili a obchodníci země zbohatli z moci jeho zhýralého luxusu!!“

4A uslyšel jsem jiný hlas z nebe: „Vyjděte z něho, lide Můj, abyste neměli společný podíl na jeho skutcích a abyste nevzali z jeho ran. 5Neboť jeho hříchy se navršily k nebi a Bůh si vzpomenul na jeho nespravedlnosti. 6Odplaťe tomu Babylonu jako i on odplácel vám. A dvojnásob mu odplaťte - podle jeho skutků.  Do kalicha, který namíchal, namíchejte mu dvojnásob. 7Nakolik oslavil sebe a užíval luxusu, tolik mu dejte utrpení a nářku. Neboť si v mysli říká: ‚Sedím jako královna, nejsem vdova! A jistě neuvidím nářek.‘ 8Kvůli tomu na něj v jeden den přijdou jeho rány: smrt, nářek a hladomor. A bude v ohni úplně spálen, protože ho soudil silný Pán Bůh.

9A kvůli tomu Babylonu budou plakat a bít se do prsou králové země, kteří s ním smilnili a žili v luxusu, když uvidí kouř jeho požáru. 10Pro strach z jeho utrpení budou stát opodál a říkat: ‚Běda, běda, ty veliké město Babylóne, ty silné město, neboť v jednu chvíli na tebe přišel soud.‘

11Také obchodníci země budou kvůli němu plakat a naříkat, protože si již nikdo nekoupí jejich lodní náklad. 12Lodní náklad zlata, stříbra, drahého kamene, perel, jemné lněné tkaniny, purpuru, hedvábí, šarlatu, všech druhů vonného dřeva, veškerého zboží ze slonoviny, veškerého zboží z nejdražšího dřeva, měděné mince, železa, mramoru, 13skořice, indického koření, kadidla, vonného oleje, jiných kadidel, vína, oleje, jemné pšeničné mouky, pšenice, tažného dobytka, ovcí, koní, povozů, těl a lidských duší…

14A zralé ovoce, po kterém tvá duše toužila, od tebe odešlo, všechno tučné a jasně zářící se ti ztratilo a lidé je již jistě nenajdou.

15Obchodníci těmito věcmi, kteří skrze Babylon zbohatli, budou stát opodál kvůli strachu před jeho utrpením, budou plakat a naříkat se slovy: 16„Běda, běda, veliké město! Bylo jsi oblečeno jemnou lněnou tkaninou, purpurem a šarlatem a ozdobeno zlatem, drahými kameny a perlami. 17Neboť v jednu chvíli bylo zpustošeno tak veliké bohatství.“

A každý kormidelník, ti, kdo se plaví při pobřeží, námořníci a všichni, kteří pracují na moři, se postavili opodál 18a když uviděli kouř jeho požáru, vykřikli: „Jaké město je podobné tomuto velikému městu?!“ 19A házeli si prach na své hlavy, křičeli, plakali a naříkali: „Běda, běda tomu velikému městu, ve kterém skrze jeho bohatství zbohatli všichni ti, kteří měli lodě na moři. Neboť v jednu chvíli bylo zpustošeno!“

20Raduj se nad ním, nebe, svatí lidé, apoštolové a proroci, neboť Bůh ten Babylon soudil soudem za to, jak jednal proti vám.

21A jeden silný anděl zvedl kámen, který byl jako mlýnský kámen, a hodil ho do moře se slovy: „S takovou prudkostí bude Babylón - to veliké město – hozen, a nikdy již nebude nalezen. 22Již v tobě jistě nebude slyšet hlas harfeníků, muzikantů, těch, kdo hrají na flétnu, ani těch, kdo hrají na trubku. Ani v tobě již nebude nalezen žádný řemeslník jakéhokoliv řemesla, ani již v tobě jistě nebude slyšen zvuk mlýnského kamene. 23Již v tobě jistě nebude svítit světlo lampy, nikdo již v tobě nezaslechne hlas ženicha a nevěsty. Neboť tvoji obchodníci byli velmoži země, protože ve svém pohanském léčitelství svedli na scestí všechny národy. 24A byla v něm nalezena krev proroků, svatých i všech zabitých lidí na zemi.

 

 

18,5 navršit - ve smyslu: jeden se připojuje k druhému

18,7 královna – prostitutka i Babylon jsou v ř. v ženském rodě

18,22 těch, kdo hrají na flétnu -  var. smuteční hudebníci (srov. Mt 9,23)

18,23 pohanské léčitelství – var. kouzla. Od ř. slova pharmakeia (v překladu: podávat drogy), tedy použití léků, drog nebo kouzel (kouzla + drogy) k uzdravení. V Bibli zde a v Gal 5,20)