Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zjevení 13

« Zjevení 12

» Zjevení 14

 

ŠELMA ZE ZEMĚ A ŠELMA Z MOŘE

1A uviděl jsem šelmu vystupující z moře, která měla deset rohů a sedm hlav. A na svých rozích měla deset diadémů a na svých hlavách měla jména rouhání. 2Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako leopard, její nohy byly jako nohy medvěda a její tlama byla jak tlama lva. A drak ji dal svou moc, svůj trůn a svou pravomoc.

3A jedna z těch jejich hlav byla jakoby zabitá k smrti. Ta smrtelná rána byla uzdravena a celá země nad tou šelmou užasla.4Poklonili se drakovi, který dal té šelmě pravomoc, a poklonili se také té šelmě se slovy: „Kdo je jako ta šelma? A kdo je schopen proti té šelmě válčit?“

5A byla ji dána ústa mluvící veliké věci a rouhání a byla ji dána pravomoc jednat po čtyřicet dva měsíců. 6Otevřela svá ústa k rouhání se proti Bohu a rouhala se Jeho jménu, Jeho svatostánku a těm, kteří svatostánkují v nebi. 7Bylo ji dáno válčit proti svatým lidem a dobývat nad nimi vítězství. A byla ji dána pravomoc nad každým kmenem, lidem, jazykem a národem.

8A budou se jí klanět všichni, kteří přebývají na zemi, jejichž jména nejsou zapsána v knize života toho zabitého Beránka od založení světa. 9Kdo má uši, slyš! 10Pokud někdo půjde do zajetí, půjde do zajetí. Pokud někdo bude zabit mečem, musí být zabit mečem. Zde je vytrvalost a víra svatých lidí.

11A uviděl jsem jinou šelmu vystupující ze země, měla dva rohy jako beránek a mluvila jako drak. 12Vykonává všechnu pravomoc té první šelmy v její přítomnosti. A nutí ty, kdo na ní bydlí, aby se klaněli první šelmě, jejíž smrtelná rána byla uzdravena. 13A vykonává tak veliká znamení, že před lidmi i oheň sestupuje z nebe na zem. 14A ty, kteří přebývají na zemi, svádí na scestí prostřednictvím znamení, které ji byly dány vykonat před šelmou, říkajíce těm, kteří bydlí na zemi, aby udělali obraz té šelmě, která měla ránu od meče a ožila.

15A bylo ji dáno dát tomu obrazu šelmy ducha, takže ten obraz šelmy promluvil a způsobil, že byl zabit každý, kdo se neklaněl obrazu šelmy. 16A působí vůči všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, aby jim byl dán cejch na jejich pravou ruku, nebo na jejich čelo, 17aby nikdo nemohl nakupovat nebo prodávat, pokud nemá ten cejch – jméno šelmy, nebo číslo jejího jména. 18Zde je moudrost: Ti, kdo mají chápavou mysl, ať spočítají počet šelmy, neboť je to počet člověka. A jeho číslo je šest set šedesát šest.

 

 

13,2 autorita - var. nadvláda, pravomoc

13,3 zabitá - stejné ř. slovo ve Zj 13,8

13,4(2x) klanět - var. uctívat

13,5 jednat - var. dělat, konat, vykonávat. Stejné ř. slovo ve Zj 13,7 (dosl. ‚dělat“ válku‘ – přeloženo: „válčit“)

13,6 svatostánkovat -  var. stanovat, přebývat

13,7 dobývat - var. přemáhat, vítězit

13,12 nutí – var. vykonává (ve Zj 13,12 je toto slovo 2x), obvykle se překládá jako: vykonávat, dělat, jednat, působit, konat… Někdy také ‚nutit‘ (srovnej se Sk 7,19)

13,14 před - ve smyslu: za přítomnosti, před očima

 
 


Statistiky

Online: 2
Celkem: 274866
Měsíc: 2523
Den: 139