Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zjevení 11

« Zjevení 10

» Zjevení 12

 

(MEZIHRA POLNIC – DVA PROROCI)

1Byl mi dán rákos ve tvaru hole. [Anděl se postavil] a řekl: „Vstaň a změř Boží chrám, oltář a ty, kteří se v něm klaní. 2Ale nádvoří, které je zvenčí chrámu, vynech a neměř ho, protože bylo dáno pohanům a ti po svatém městě budou šlapat čtyřicet dva měsíců. 3A dám moc dvěma svědkům, kteří budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní oblečeni do žíněného roucha.

4To jsou ty dvě olivy a ty dva svícny stojící před Pánem země. 5Pokud by jim chtěl někdo ublížit, z jejich úst vyjde oheň a pohltí jejich nepřátele. A pokud by jim někdo chtěl ublížit, tak musí být takto usmrcen. 6Tito svědkové mají moc zavřít nebe, aby nepadal déšť ve dnech jejich prorokování. A mají moc nad vodami, aby je obrátili v krev, a mohou bít zemi kteroukoli ranou, kdykoli budou chtít.

7Ale když dokončí své svědectví, šelma vystupující z abysu s nimi povede válku, přemůže je a zavraždí je. 8A jejich mrtvoly budou ležet na ulicích velikého města, které se nazývá duchovně Sodoma a Egypt, kde byl ukřižován i jejich Pán. 9A mnoho lidí z lidí, kmenů, jazyků a národů bude pozorovat jejich mrtvoly tři a polovinu dne; a jejich mrtvoly nedovolí položit do hrobu. 10A ti, kteří přebývají na zemi, se nad nimi budou radovat a navzájem si posílat dary, protože ti dva proroci trápili ty, kteří přebývají na zemi.

11A po třech a polovině dne do nich vstoupil duch života od Boha a postavili se na svoje nohy. A veliký posvátný strach padl na ty, kteří je pozorovali. 12A slyšeli veliký hlas z nebe, který jim říkal: „Vystupte sem!!“ Vystoupili v oblaku do nebe a jejich nepřátelé je pozorovali. 13A v tu chvíli nastalo veliké zemětřesení a desetina města padla; a v tom zemětřesení bylo zabito sedm tisíc jmen lidí. Zbytek lidí se zděsil a vzdal slávu nebeskému Bohu.

14Druhé běda pominulo, hle: třetí běda rychle přichází!

 

SEDMÁ POLNICE

15Zatroubil sedmý anděl a zazněly veliké hlasy v nebi: „Království světa se stalo královstvím našeho Pána a Jeho Krista. A bude kralovat na věky věků!!“ 16A těch dvacet čtyři starších, kteří sedí před Bohem na svých trůnech, padlo na své tváře a klaněli se Bohu se slovy: 17 „Vzdáváme Ti díky, Pane, Bože Všemocný, který jsi, který jsi byl a který přicházíš, protože ses chopil Své veliké moci a ujal ses kralování. 18Rozhněvaly se národy a přišel Tvůj hněv (čas mrtvých), aby byli souzeni a byla dána odměna Tvým otrokům, prorokům, svatým a těm, kteří se bojí Tvého jména – malým i velkým, a aby byli zcela zničeni ti, kdo zcela zničili zemi.“

19A byl otevřen Boží chrám v nebi a v chrámě bylo vidět schránu Jeho smlouvy. A nastaly blesky, hlasy, hromy, zemětřesení a veliké krupobití…

 

 

11,1 ve tvaru - dosl. jako, jakoby

11,2 vynech - dosl. vyhoď ven/zvenčí (slovník)

11,7 přemůže - var. dobude vítězství