Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zjevení 1

« Juda

» Zjevení 2

 

ÚVOD

1Zjevení Ježíše Krista, které Mu dal Bůh, aby ukázal Svým otrokům to, co se má brzy stát. Naznačil to a poslal to prostřednictvím Svého anděla Svému otroku Janovi. 2Ten dosvědčil Boží slovo a svědectví Ježíše Krista - všechno, co viděl. 3Blahoslavený, kdo předčítá, i ti, kteří slyší slova tohoto proroctví a zachovávají to, co je v něm napsáno. Neboť čas je blízko.

4Jan píše sedmi církvím v Malé Asii: Milost vám a pokoj od Toho jsoucího a Toho přicházejícího, od sedmi duchů před Jeho trůnem 5a od Ježíše Krista, důvěryhodného svědka, který je prvorozený z mrtvých a vládcem králů země (ten nás miluje a rozvazuje nás od vašich hříchů skrze Svou krev, 6a udělal nás královstvím a kněžími Boha a Jeho Otce) – Jemu buď sláva a moc na věky věků! Amen.

7Hle: Přichází s oblaky‘ a ‚uvidí Ho každé oko, i ti, kdo Ho probodli.‘ A ‚budou se kvůli Němu bít do prsou všechny kmeny země.‘ Ano, amen! 8Já jsem Alfa i Omega, Počátek i Konec.“ říká Pán Bůh, který je, který byl a který přichází – ten Všemocný.

9Já, Jan, váš bratr i spoluúčastník v soužení, království i trpělivosti v Ježíši, jsem byl kvůli Božímu slovu a Ježíšovu svědectví na ostrově jménem Patmos. 10V den Páně jsem se ocitl v Duchu a uslyšel jsem za sebou hlasitý zvuk jakoby zvuk polnice: 11Já jsem Alfa i Omega, První i Poslední.“ A řekl: „Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím, které jsou v Asii: do Efesu, Smyrny, Pergama, Thyatir, Sard, Filadelfie a Laodiceje!

 

ÚVOD K DOPISŮM: ZJEVENÍ KRISTA

12Obrátil jsem se, abych uviděl ten hlas, který se mnou mluvil. Obrátil jsem se a uviděl jsem sedm zlatých svícnů 13a uprostřed těch svícnů byl někdo jako Syn člověka, oblečený do dlouhého roucha a přepásaný na prsou zlatým pásem. 14Jeho hlava a vlasy byly bílé jako vlna, bílé jako sníh. Jeho oči byly jako plamen ohně, 15Jeho nohy jako orichaldum, které jakoby hořelo v peci, a Jeho hlas byl jako hlas mnoha vod. 16Ve Své pravé ruce měl sedm hvězd, z Jeho úst vycházela ostrá dvousečná šavle a Jeho zevnějšek byl jako slunce svítící ve své plné síle.

17Když jsem Ho uviděl, padl jsem k Jeho nohám jako mrtvý. Položil na mě Svou pravici a řekl: „Neboj se. Já jsem První a Poslední; a Živý. 18Byl jsem mrtev, a hle: Jsem živ na věky věků. Amen. A mám klíče od smrti i hádesu. 19Proto napiš to, co jsi viděl, a to, co je, a to, co se má stát potom. 20Tajemstvní těch sedmi hvězd, které jsi viděl v Mojí pravici, a těch sedmi zlatých svícnů, je toto: Sedm hvězd jsou andělé sedmi církví a sedm svícnů, které jsi viděl, je sedm církví.

 

 

1,1 brzy - var. v rychlosti

1,3 předčítá - var. čte opakovaně (studuje)

1,5 důvěryhodný - var. věrný

1,7 bít do prsou  - var. naříkat

1,13 dlouhé roucho - roucho sahající až k nohám

1,15 Orichaldum - vzácný  starověký kov (jemná měď, bronz, nebo mosaz), který se podle Platóna těžil na legendární Atlantidě. Podle Josefa Flavia byl tento kov použit při stavbě Šalomounova chrámu (bronz, který byl zářivý jako zlato). Ze slov χαλκός (měď, bronz) a λίβανος (kadidlo).

1,16 šavle - označuje masivní Thráckou šavli

1,16 zevnějšek - var. tvář

 

(Zj 1,1-8) Kázání (V. Koplík)

(Zj 1,9-20) Kázání (V. Koplík)

(Zj 1,1-20) Kázání (Michal Fulier) (Sk)

 

Prolog (1,1-8)        

1Zjevení1 Ježíše Krista2, které dal jemu ten Bůh, aby ukázal těm svým otrokům Jeho, co je nutné, aby se stalo v rychlosti3. A naznačil4 to posláním zprávy skrze toho anděla Jeho, tomu otroku Jeho - Janovi, 2který dosvědčil to slovo toho Boha - to svědectví Ježíše Krista tolik, kolik toho viděl3Blahoslavenýten, kdo to opakovaně pročítá6, i ti, kdo slyší ta slova toho proroctví7 a dávají pozor8 na to, co je v něm zapsáno9; ten však čas10 je blízko

4Jan těm sedmi církvím, těm v té malé Asii: Milost vám a pokoj od Toho jsoucího, a toho, kdo byl, a toho přicházejícího, a od těch sedmi duchů, kteří jsou před tím trůnem Jeho, 5a od Ježíše Krista, toho svědka toho důvěryhodného11, ten prvorozený12 z těch mrtvých a ten vládce těch králůzemě. Ten milující nás a rozvazující nás z těch hříchů našich v té krvi Jeho, 6a učinil nás královstvím kněží13 tomu Bohu a Otci Jeho -- jemu patří ta sláva a ta svrchovaná moc14 do těch věků těch věků. Amen

7Hle, přichází s oblaky‘ a ‚uvidí ho každé oko, a všichni ti, kteří ho probodli‘, a ‚budou se bít v prsa kvůli němu všechny ty kmenyzemě‘. Ano, jistěamen8"Já jsem ta Alfa a ta Omega, počátek15 a konec16," říká Pán, ten Bůh - Ten jsoucí, a ten, kdo byl, ten přicházející - ten Všemocný.

 

Poselství sedmi církvím (1,9-3,22) 

9Já Jan, ten bratr váš, a spoluúčastník17 v tom soužení18 a království a vytrvalosti19 v Ježíši Kristu, stal jsem se na tom ostrově zvaném Patmos z důvodu20 toho slova toho Boha  a toho svědectví Ježíše Krista. 10Stal jsem se v Duchu, v tom Pánově dni, a uslyšel21 za mnou hlas22 veliký23 stejně jako zvuk polnice,11říkající: „Já jsem ta Alfa a ta Omega - ten první24 a ten poslední25. A co vidíš26, napiš do svitku a pošli27 těm sedmi církvím28: Do Efesu, a do Smyrny, a do Pergama, a do Thyatir, a do Sard, a do Filadelfie a do Laodiceje.“

12Otočil jsem se29, abych viděl26 ten hlas22 toho, kdo hovořil se mnou. A otočil jsem se, uviděl jsem sedm svícnů zlatých 13a v prostředku těch svícnů někdo, kdo je podobný Synu člověka, oblečeného30 oděvem dosahujícího k chodidlům31 a přepásaného32 až k těm prsům pásem zlatým14Ta však hlava jeho a ty vlasy byly bílé jako bílá vlna, jako sníh33, a ty jeho oči jako plamen34 ohně15a ty nohy jeho podobné orichaldu35 jakoby v peci rozžhavenému, a ten hlas22 jeho jakoby hlas22 vod mnohých16 a držíce36 v té pravé ruce jeho hvězd sedm, a z těch úst37 jeho veliký meč38  - dvojsečný39 ostrý40- vycházel, a ta vnější vzhled jeho jako to slunce svítící v té síle jeho. 17A když jsem viděl jeho, padl jsem k těm nohám jeho jako mrtvý. A položil tu pravici jeho na mě říkajíc: „NE-boj se. Já jsem ten první24 a ten poslední2518a ten Živý, stal jsem se  mrtvým, a hle: žijící jsem do těch věků těch věků. Amen. A vlastním36 ty klíče toho zahynutí a toho hádesu19Napiš proto tedy které věci jsi viděl, a které jsou, a které jsou připraveny, aby se staly po čase těch předchozích20To tajemství45 těch sedmi hvězd, které jsi viděl na té pravici mé, a těch sedmi svícnů těch zlatých: Těch sedm hvězd andělé těch sedmi církví jsou, a těch svícnů těch sedm - sedm církví jsou.“ 

 

Poznámky k zajímavým řeckým slovíčkům:

1 - Používá se především jako odhalení Ježíše Krista, Jeho osoby, Jeho vůle. Od slovesa ἀποκαλύπτω (odhalit, odkrýt - odhalit to, co je skryto (zahaleno), aby to bylo jasné a zřetelné. Od slov ἀπό (od, z, (protiklad) a καλύπτω (zahalit, skrýt, obklopit).

2 -  Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ - v překladu Ježíšovo Zjevení (Ježíš je "majitelem" zjevení), nebo je možný také překlad: Zjevení Ježíše (zjevení představuje (zjevuje) Ježíše

3 - Adekvátně rychlý vzhledem k situaci. Od slova ταχύς (okamžitý).

4 - ἐσήμανεν - v překladu naznačit (skrze symboly), uvést ve známost. Používá se pro řečení nějaké myšlenky nepřímo (Kristova smrt/vyvýšení (Jan 12,32-33; 18,32); opásání/spoutání ke smrti (Jan 21,18-19), někdy i přímo (Sk 11,28) většinou v předpovědi (Zj 1,1), někdy i bez předpovědi (Sk 25,27).

Stejné slovo je použité v Septuagintě v Dan 2,42, kde prorok Daniel dává výklad králu Nebúkadnesarovi ohledně symbolického významu sochy ve snu (viz Dan 2. kapitola).

5 - Od mak- (stát se dlouhým, rozsáhlým) - tedy Bůh rozšiřuje možnosti/východy u člověka, stane se požehnaným.

6 - Z předpony ἀνά (znovu, nahoru) a γινώσκω (naučit se, vzít poznání), tedy znovu se dovídat (opakovat) čtením. Čtením člověk znovu přezkoumává to, co napsal původní autor.

7 - Od slova προφητεύω (prorokovat; od slova προφήτης (prorok; z předpony πρό (před, dříve) a φημί (mluvit, vyhlásit), tedy ten, kdo mluví-před (lidmi, před Bohem), a také ten, kdo mluví o budoucnosti (předtím, než se něco stane).

8 - Od slova téros (stráž). Fyzicky střežit, i duchovně (udržovat jako nedotčené/posvátné).

9 - toto řecké slovo se používá při frázi: "Psáno jest" (tedy citace autoritativních textu Písma)

10 - Většinou odkazuje na čas, kdy je příležitost. Srovnej s χρόνος (čas - spíše chronologický).

11- Od slova πείθω (přesvědčovat), příbuzné s πίστις (víra, důvěra, přesvědčení).

12 - První (hlavní) mezi ostatními, nebo prvorozený (nejvyšší postavení v rodině). Ze slov  πρῶτος (první, dřívější, hlavní) a τίκτω (plodit).

13 - Od slova ἱερός (posvátný, patřící chrámu, oddělený pro službu).

14 - Moc, mocný čin. Dosl. dominance, velká vynaložená síla

15 - Dosl. to, co přichází od počátku (časově - počáteční bod), proto je to nejdůležitější (to hlavní), má to prioritu před zbytkemOd slova ἄρχω (vládnout, zahájit).

16 - var. konec, cíl, směřování, účel. Dosl. dovršení (zavření se všemi výsledky), tedy dosáhnutí cíle, konce.

17 - Blízký společník. Ze slov σύν (s, spolu) a κοινωνός (společník; Dosl. ten, který sdílí a kterému patří vzájemné přátelství. Zaměřuje se na spoluúčastníka samotného, na rozdíl od κοινωνία (spoluúčastnictví, následování), kde je důraz na samotný vztah).

18 - Od slovesa θλίβω (tlačit, sužovat; dosl. dělat úzkým (tlakem), z toho pronásledovat (utiskovat). Okolnosti tlačí na člověka tak, že se mu omezují možnosti (cítí se uvězněn, v úzkosti - vlivem vnějších okolností).

19 - Od slova ὑπομένω (vyčkávat, vydržet; dosl. zůstávat pod (zátěží). Od slov ὑπό (pod, pod autoritou) a μένω(zůstávat, očekávat).

20 - var. skrze, prostřednictvím

21 - Obvykle ve smyslu: rozumím díky tomu, že poslouchám. Od podstatného jména ἀκοή (sluch, ucho).

22 - Pravděpodobně od φημί (říkat, osvětlovat skutečnost slovy)

23 - var. rozsáhlý (zvukově), přeneseně v širším smyslu

24 - var. ten přednější, nejdůležitější, hlavní

25 - var. poslední, konečný, definitivní, až do konce. Z exchaton (konec), dosl. ten nejposlednější (nejvzdálenější konec). Odtud eschagologie (nauka o posledních událostech).

26 - var. dívat se, rozeznávat, vidět (do věcí), vnímat. Dosl. vidět, být pozorný (bdělý). Něco fyzicky vidět a to vede k duchovním výsledkům.

27 - var. předat dál (od Boha předat zprávu sedmi sborům)

28 - Složenina slov ἐκ (z, zevnitř ven) a καλέω (svolat, povolat). Původně se tímto slovem označovalo svolávání na nějaké veřejné shromáždění, poté přešlo k označení církve: lidé volali ze světa k Bohu a Bůh odpověděl Kristovým tělem (církví). Křesťané při evangelizaci povolávají lidi ze světa do církve, k věčnému království.

29 - Ze slov ἐπί (na základě) στρέφω (obrátit, změnit směr) - tedy obrátit směr (doslovně, i přeneseně (v názorech, morálně). To, co Jan uslyší, změní směr jeho názorů.

30 - Od slov ἐν (v, do) a δύνω (klesat, vstoupit do, klesat). Dosl. "ponořit/potopit" se do něčího oděvu.

31 - Od slova πούς (noha) a neznámého slova. V Bibli toto slovo pouze zde.

32 - ve Zj pouze zde a v Zj 15,6 (ještě např. v Ef 6,14)

33 - řecké slovo pouze zde a v Mt 28,3

34 - Označuje jeden z Božích projevů (Sk 7,30; Zj 1,14; 2,18; 19,18; příp. Žid 1,7), někdy ve spojitosti s plamenem soudu (Lk 16,24; 2. Tes 1,8).

35 - Orichaldum - vzácný  starověký kov, který se podle Platóna těžil na legendární Atlantidě. Podle Josefa Flavia byl tento kov použit při stavbě Šalomounova chrámu (bronz, který byl zářivý jako zlato). Ze slov χαλκός (měď, bronz) a λίβανος (kadidlo).

36 - var. vlastnit, držet, mít

37 - Většinou se překládá jako meč, někdy také jako ostří meče (Lk 21,24; žid 11,34 - ve smyslu "meč svými ústy požírá druhého").

38 - Thrácký meč - tedy velkým širokým ostřím. Přeneseně válka (Zj 2,16), zabíjení (Zj 6,8), nebo zármutek (Lk 2,23).

39 - Dosl. mající dva okraje, přichází a odchází - dobrá obranná i útočná zbraň, známá jako "pijan krve." V Bibli použit pouze v žid 4,12; Zj 1,16; 2,12.

40 - var. Ostrý, hbitý, dychtivý. Ostrý (ve smyslu naostřené zbraně (meče), kterou Bůh používá jako soud (Zj 1,16.2,12) - a to i na konci času (srp - Zj 14,14.17-18). Může se překládat také jako hbitý, dychtivý (k soudu).

41 - V překladu tvář (Jan 11,44), obecně ale může odkazovat na vnější vzhled (Jan 7,24). V Bibli pouze v Jan 7,24.11,44; Zj 1,16. Od slova ὁράω (vidět).

42 - Označuje fyzickou ale i duchovní smrt (oddělení se od Boha, zdroje života). Na rozdíl od νεκρός (např. Zj 1,4; 1,17; spíš fyzická smrt).

43 -  Ekvivalent hebrejského šeol (smrt, hrob) - podle septuaginty. Někdy označuje toto slovo smrt jako takovou (Mt 11,23; 16,18; Lk 10,15; Sk 2,27.31), jindy je smrt personifikována do osoby (Zj 20,13-14; snad Zj 6,8) nebo do prostoru (Zj 1,18; Lk 16,23). Snad z předpony ἄλφα (ne, proti) a ὁράω (vidět, rozeznávat).

44 - var. Chtít, odložit, prodlévat. Být v určitém bodě jednání, připraven, že se něco jistě uskuteční.

45 - V Bibli označuje Boží rady, které odhalují skryté (neznámé věci), které se Bůh rozhodl zjevit. Ve SZ ekvivalent (podle septuaginty) slova raz, používán pouze v knize Daniel (např. Dn 2,18-19; 4,9...) jako označení pro odhalování Božího zjevení. Od slova μυέω (zasvětit, instruovat).

 

 
 


Statistiky

Online: 2
Celkem: 274867
Měsíc: 2523
Den: 139