Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úvod do studia Galatským

Struktura:

 1. Úvod dopisu
 1. Pozdrav (1,1-5)
 2. Hlavní myšlenka dopisu (1,6-12)
 1. Pavlův život a zvěst evangelia (1,13-2,21)
 1. Mládí (1,13-14)
 2. Obrácení (1,15-17)
 3. První návštěva v Jeruzalémě (1,18-24)
 4. Druhá návštěva v Jeruzalémě (2,1-10)
 5. Pavlova zkušenost s Petrem (2,11-21)
 1. Zkušenost Galatských (3,1-5)
 2. Ospravedlnění z víry ve Starém zákoně (3,6-4,11)
 3. Pavlův vztah s Galatskými (4,12-20)
 4. Alegorie Sáry a Hagar (4,21-31)
 5. Praktické rady církvi (Gal 5,1-6,10)
 6. Závěrečné rady a pokyny (Gal 6,11-18)

 

Základní informace o knize

Kdo napsal toto dílo? Podle Gal 1,1 napsal tento dopis Pavel, což nepopírá ani moderní kritika. Dokonce se o tomto dopise soudí, že je „nejpavlovatější“ ze všech epištol.

Kam toto dílo napsal?  Ve 3 stol. př. K. se na území Malé Asie usadili Galové a vytvořili si tam své osady. Svou nezávislost ale brzy ztratili: roku 25 př. K. se jejich území stalo římskou provincií Galatie. List je adresován městům právě v této kolonii.

Není ale úplně jasné, zda má Pavel na mysli pod označením galatští etnické galatské, kteří žili na severu Malé Asie (tradiční název těchto obyvatel), nebo římskou provincii Galacie, která se rozprostírala na jihu (tedy úřední označení). Ačkoliv by mohli verše Sk 16,6 a 18,23 naznačovat, se má Pavel na mysli severní část, podstatně více důkazů vypovídá pro jih. Tuto oblast Pavel navštívil během své první misijní cesty (Sk 13-14).  

Kdy bylo dílo přijato do kánonu? Ohlasy na tuto epištolu můžeme vidět v křesťanských dílech z 1. a 2. století, například v Barnabášově epištole, v 1. Klementově. Na tento dopis se odvolává i Polykarp, nebo Justin Martyr.  To vše vede k závěru, že kanonicitu tohoto dopisu v rané církvi nikdo výrazně nezpochybňoval.

                Proč toto dílo napsal? Z dopisu vyplývá, že Pavel musel reagovat na vlivnou skupinu odpůrců pravého evangelia. Tito lidé zpochybňovali:

a) ...Pavlovu apoštolskou autoritu (Gal 1,1-5)

b) ...pravost evangelia, které Pavel kázal (Gal 1,6-12). Měli za to, že Pavel byl ovlivněn při kázání evangelia lidmi, ne Bohem, a že jeho evangelium je rozdílné od toho, co káží apoštolové (Gal 6,13-2,14)

d) ...ospravedlnění skrze víru. Místo toho odpůrci prosazovali ospravedlnění skrze skutky zákona, včetně obřízky (Gal 2,15-4,31)

e) ...otázku posvěcení. Podle Pavla je posvěcení nutní i „přesto“, že jsme ospravedlněni skrze víru (Gal 5). Pavel na konci dopisu reaguje na určité vztahové nepořádky v církvi (Gal 6)

                Za jakých okolností psal Pavel Galatským? S touto otázkou velice úzce souvisí konání Jeruzalémského koncilu (Sk 15), který proběhl podle historiků přibližně roku 50 po K. Jak tento koncil, tak i epištola Galatským v podstatě řeší stejnou spornou otázku a mají mnoho společného. Například:

Jeruzalémský koncil (Sk 15)

Pavlova návštěva v Jeruzalémě v Gal 2,1-10

Když se s nimi Pavel a Barnabáš dostali do sporu a velké hádky, stanovili, že Pavel, Barnabáš a někteří další z nich vystoupí k apoštolům a starším do Jeruzaléma a budou o této sporné otázce jednat. (15,2)

Potom po čtrnácti letech jsem opět vystoupil do Jeruzaléma s Barnabášem a vzal jsem s sebou i Tita. (2,1)

Když přišli do Jeruzaléma, byli přijati církví, apoštoly a staršími a oznámili, co všechno s nimi Bůh učinil. (15,4)

 

Vystoupil jsem tam na základě zjevení a předložil jsem jim evangelium, které hlásám mezi pohany; předložil jsem je však v soukromí těm, kteří jsou uznáváni, (2,2)

Tu sestoupili někteří z Judska a začali bratry učit: „Nebudete-li obřezáni podle Mojžíšova obyčeje, nemůžete být zachráněni. “ (Sk 15,1)

Tu povstali někteří, kteří uvěřili ze strany farizeů, a říkali, že se pohané musí obřezávat a musí se jim nařizovat, aby zachovávali Mojžíšův zákon. (Sk 15,5)

 

Ale ani Titus, který byl se mnou a je Řek, nebyl přinucen dát se obřezat, jak to chtěli ti falešní bratři, vetřelci, kteří se tam vloudili, aby vyšpehovali naši svobodu, kterou máme v Kristu Ježíši, a aby nás zotročili. (2,3-4)

(A znova dosvědčuji každému člověku, který se dává obřezat, že je povinen zachovat celý Zákon. Zbavili jste se Krista, vy, kteří hledáte ospravedlnění v Zákoně; vypadli jste z milosti. (5,3-4)

Muži bratři, víte, že si mě Bůh odedávna mezi vámi vyvolil, aby skrze má ústa pohané uslyšeli slovo evangelia a uvěřili. A Bůh, jenž zná lidská srdce, jim vydal svědectví, když jim dal Ducha Svatého tak jako i nám a neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi, když vírou očistil jejich srdce. Proč tedy nyní pokoušíte Boha a chcete vložit na šíji učedníků jho, které nebyli schopni unést ani naši otcové ani my? Ale věříme, že jsme zachráněni milostí Pána Ježíše stejně jako oni. (15-7-11)

Ale těm jsme ani na chvíli neustoupili a nepodřídili jsme se jim, aby vám zůstala pravda evangelia. Od těch, kteří něco znamenají -- na tom, jací kdysi byli, mi nezáleží, protože Bůh nepřijímá člověka podle významu jeho osoby -- ti uznávaní mně tedy nic dalšího neuložili. (2,5-6)

 

(K té svobodě nás Kristus osvobodil. Stůjte tedy pevně a nenechte se opět podrobit pod jho otroctví. (5,1)

 

                List Galatským tedy vznikl po Jeruzalémském koncilu. Ačkoliv rozhodnutí apoštolu bylo pro všechny autoritativní, vznikala (Sk 15,5) a jistě i po koncilu přetrvávala a snad sílila opozice proti tomuto rozhodnutí. Potom by Pavel napsal tento dopis několik (možná i deset) let po Jeruzalémském koncilu, protože viděl, že mnozí křesťané ze židů se pomalu odvrací od spásné víry v Krista.

Ze srovnání výše je zřejmé, že epištola byla napsána až PO jeruzalémském koncilu: „Když pobýval v Korintu, měl Pavel vážné a opodstatněné obavy o některé ze sborů již založených. Vlivem falešných učitelů, kteří povstali mezi věřícími v Jeruzalémě, vzmáhal se mezi věřícími v Galacii rozkol, šířilo se bludné učení a smyslnost. Tito falešní učitelé směšovali židovské tradice s pravdami evangelia. Nedbali rozhodnutí všeobecného shromáždění v Jeruzalémě a naléhali na obrácené pohany, aby zachovali zákon o obřadech.

„Situace byla kritická. Hrozilo nebezpečí, že zanesené zlo zakrátko rozloží galatské sbory. Pavel byl hluboce zasažen a vzkypěl hněvem, když se dozvěděl o otevřeném odpadnutí těch, jež věrně učil zásadám evangelia. Okamžitě napsal oklamaným věřícím list, v němž odhalil falešné učení, jež přijali, a velmi přísně káraly ty, kdož se odchýlili od víry.“ (AA 383-384)

Co se týče návštěv Jeruzaléma zaznamenaných na začátku dopisu v Gal 1,18-2,10: Lukáš samozřejmě nenapsal ve Skutcích každou jednotlivou cestu, kterou Pavel či kdokoliv jiný kdy podnikl, psal účelově a vybíral z života evangelistů to, co považoval za důležité. Takže popisy Pavlových cest v Sk 9,27-30; 11,29-30 a 12,25 nemusí být jedinými návštěvami Jeruzaléma, zvlášť pokud si uvědomíme, že Pavel častokrát navštěvoval Jeruzalém, protože zachovával židovské svátky a tyto příležitosti využíval k evangelizaci židů. Stejně tak i Pavel psal v Galatským účelově a jistě v něm nepopsal jediné dvě návštěvy, které kdy do Jeruzaléma podnikl, ale vybral ze svého života ty dvě, které souviseli s tématem: chtěl na nich ukázat, že evangelium nepřijal od Jeruzalémských apoštolů a pak také, že jeho evangelium, přijaté od Boha, apoštolové schválili a pověřili ho, aby pokračoval v misii mezi pohany. „Ve svém listě galatským věřícím uvádí Pavel ve zkratce hlavní události spjaté s jeho obrácením a s jeho prvními křesťanskými zážitky. Snažil se tím ukázat, že to byl zvláštní projev božské moci, který ho přivedl k poznání a přijetí velkých pravd evangelia. A skrze poučení, jehož se mu dostalo od samého Boha, byl Pavel přiveden k tomu, aby varoval a napomenul Galatské způsobem tak slavným a rozhodným. Nepsal váhavě a s pochybnostmi, nýbrž s jistotou pevného přesvědčení a dokonalé znalosti. Jasně naznačil, jaký je rozdíl mezi tím, učí-li člověk, a tím, pochází-li učení přímo od Krista.“ (AA 386)

                Po své první návštěvě (Gal  1,18-20) čteme, se Pavel odešel do končin Sýrie a Kilikie (Gal 1,21) a pak proběhla druhá návštěva (Gal 2,1-10). Chronologie událostí Jeruzalémského koncilu a napsáním listu Galatským by mohla vypadat nějak takto:

 

1.Pavlova návštěva v Jeruzalémě Sk 9,27-30

2.Pavlova návštěva v Jeruzalémě v Gal 1,18-20 (možná totožná s 1.)

3.Evangelizace v Sýrii a Kilikii (Gal 1,21)

4.Jeruzalémský sněm (Sk 15); resp. Pavlova druhá návštěva v Jeruzalémě v Gal 2,1-10

 
 


Statistiky

Online: 4
Celkem: 279802
Měsíc: 3013
Den: 77