Jdi na obsah Jdi na menu
 


Skutky 8

« Skutky 7

» Skutky 9

 

KŘESŤANÉ JSOU SVĚDKY V SAMAŘÍ

1Saul souhlasil s jeho zabitím. V ten den nastala veliká perzekuce církve v Jeruzalémě. Kromě apoštolů se všichni rozprchli po Judských a Samařských krajinách. 2Zbožní muži pochovali Štěpána a velmi nad ním plakali. 3Saul ničil církev, vstupoval do domů a odvlékal z nich muže a ženy a dával je do vězení. 4Ti tedy, kteří se rozprchli, vyšli a kázali slovo. 5Filip sestoupil do města Samaří a kázal jim Krista. 6Zástupy lidí jednomyslně věnovaly pozornost tomu, co bylo řečeno od Filipa, když slyšely a viděly znamení, která dělal.  7Vždyť mnozí z nich měli nečisté duchy, a když z nich vycházeli, křičeli velikým hlasem. Také bylo uzdraveno mnoho ochrnutých a chromých. 8V tom městě tedy nastala veliká radost.

9Jeden muž jménem Šimon předtím ve městě praktikoval magii a ohromoval tím Samařský lid. 10Všichni mu věnovali pozornost, od nejmenšího po největšího. Říkali: „To je Boží moc, která se nazývá ‚veliká.‘“ 11Věnovali mu pozornost, protože je dlouhý čas ohromoval magií. 12Když však lidé uvěřili Filipovi, který jim kázal evangelium o Božím království a o jménu Ježíše Krista, nechávali se pokřtít – muži i ženy. 13A Šimon sám také uvěřil a byl pokřtěn. Setrvával u Filipa a pozoroval znamení a zázraky, které vykonával, a byl tím ohromen.

14Apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že obyvatelé Samaří přijali Boží slovo. 15Vyslali k nim Petra a Jana, kteří když k nim sestoupili, tak se za ně modlili, aby přijali Ducha svatého. 16Neboť ještě na nikoho z nich nepadl, byli jen křtem ponořeni do jména Ježíše Krista. 17Tehdy na ně pokládali ruce a oni přijali Ducha svatého. 18Když Šimon uviděl, že skrze pokládání rukou apoštolů byl dán Duch, nabídl jim peníze a řekl: 19„Dejte také mě tuto pravomoc, aby každý, na koho položím ruce, obdržel Ducha svatého.“ 20Petr mu však řekl: „Tvé peníze kéž jsou zatraceny spolu s tebou, protože ses domníval, že Boží dar získáš skrze peníze! 21V této záležitosti pro tebe není podíl ani přidělená část, neboť tvá mysl není přímá před Bohem. 22Proto čiň pokání z této tvé špatnosti a pros Boha, snad ti odpustí tu myšlenku tvé mysli. 23Neboť vidím, že jsi v hořké hořkosti a svazku nespravedlnosti.“ 24Šimon odpověděl: „Modlete se vy za mě k Pánu, aby na mě nepřišlo nic z toho, co jste řekli.“

25Oni tedy slavnostně svědčili a mluvili Pánovo slovo. Pak se vrátili do Jeruzaléma a v mnoha samařských vesnicích kázali evangelium.

 

KŘESŤANÉ JSOU SVĚDKY AŽ PO NEJPOSLEDNĚJŠÍ KONEC SVĚTA

KŘEST ETIOPSKÉHO DVOŘANA

26Pánův anděl řekl Filipovi: „Vstaň a jdi směrem na jih na cestu sestupující z Jeruzaléma do Gázy. To je ta pustá cesta.“ 27On vstal a šel. A hle: Etiopský muž, eunuch, mocný člověk u etiopské královny, který byl nad celým jejím pokladem. On přijel do Jeruzaléma uctívat Boha. 28Již se vracel. Seděl na svém voze a četl proroka Izaiáše. 29Duch řekl Filipovi: „Přistup a připoj se k tomu vozu.30Filip přiběhl a uslyšel ho, jak čte proroka Izaiáše. A řekl: „Rozumíš tomu, co čteš?“ 31On řekl: „Vždyť jak bych mohl rozumět, když mě nikdo nevede?“ Vybídl tedy Filipa, aby vystoupil na vůz a posadil se s ním. 32Toto byla pasáž Písma, kterou četl: ‚Byl veden jako ovce na porážku. A jako je beránek němý před tím, kdo ho stříhá, tak i On neotevřel Svá ústa. 33V Jeho poníženosti Mu bylo odebráno právo. Kdo bude vyprávět Jeho generaci, že byl odebrán ze země Jeho život?

34Eunuch na to reagoval, řekl Filipovi: „Prosím tě, o kom to ten prorok mluví? O sobě, nebo o někom jiném?“ 35Filip otevřel svá ústa a začal od toho Písma – a kázal mu evangelium Ježíše. 36Jak jeli tou cestou, přijeli k nějaké vodě. A eunuch řekl: „Hle: voda. Co mi brání, abych byl pokřtěn?“ 37Filip řekl: „Pokud věříš z celé mysli, je to dovoleno.“ On odpověděl: „Věřím, že Boží Syn je Ježíš Kristus.“ 38Přikázal zastavit vůz, a oba, Filip i eunuch, sestoupili do vody.  A Filip ho pokřtil. 39Když vystoupili z vody, Duch Páně popadl Filipa a eunuch ho již neviděl. Jel tedy svou cestou a přitom se radoval. 40Filip byl nalezen v Ašdódu. Procházel tudy a všem městům kázal evangelium, až přišel do Cesareje.

 

 

8,2 zbožný – dosl. ‚dobro-strach/úcta‘

8,9 ohromit – var. být bez sebe

8,23 hořká hořkost - v ř. dvě slova – první označuje ‚hořkou bylinu‘ (nebo směs z hořkých bylin (slovník), druhé slovo znamená ‚hořkost‘ (v obecném smyslu) – tedy ve smyslu: ‚hořkost hořkosti‘

8,33 právo – var. soud

8,39 dosl. popadnout, zmocnit se. Přeneseně: být uchopen Bohem a přenesen (Sk 8,39; 2. Kor 12,2.4; 1. Tes 4,17; Zj 12,5)