Jdi na obsah Jdi na menu
 


Skutky 3

« Skutky 2

» Skutky 4

 

UZDRAVENÍ CHROMÉHO ČLOVĚKA

1Petr a Jan vystupovali o třetí hodině odpoledne do chrámu; v hodinu modlitby. 2A byl tam přinesen nějaký muž, který byl od dělohy své matky chromý. Toho muže každý den pokládali ke dveřím chrámu (kterým se říkalo: ‚Krásné‘), aby si tam vyprosil příspěvek pro chudé od těch, kteří přicházeli do chrámu. 3On uviděl Petra a Jana, jak se chystají vstoupit do chrámu, a prosil je, aby od nich obdržel příspěvek pro chudé. 4Petr se na něj s Janem pozorně podíval, a řekl: „Podívej se na nás.“ 5On jim věnoval pozornost a čekal, že od nich něco obdrží. 6Petr však řekl: „Stříbro ani zlato nemám, co však mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského: Vstaň a choď!“

7Vzal ho za pravou ruku, pozdvihl ho a hned byly posíleny jeho nohy a kotníky. 8A vyskočil, postavil se a chodil. Vstoupil s nimi do chrámu, chodil, poskakoval a chválil Boha. 9Všichni lidé ho viděli, jak chodí a chválí Boha. 10Poznali ho, že to je ten, který žil z příspěvků pro chudé a sedával u ‚Krásné brány‘ chrámu. Byli naplněni úžasem a byli zcela bez sebe z toho, co se mu stalo.

11Zatímco se držel Petra a Jana, seběhli se k nim všichni lidé ve sloupořadí (zvaném ‚Šalamounovo sloupořadí.‘) a byli zděšeni. 12Když to Petr uviděl, reagoval na to; řekl lidem: „Izraelští muži, proč se tomu divíte? Anebo: Proč nás tak pozorně sledujete, jako kdybychom svou mocí nebo zbožným chováním způsobili, že on chodí? 13Bůh Abraháma, Bůh Izáka, Bůh Jákoba a Bůh našich otců oslavil Svého služebníka Ježíše, jehož jste vy vydali na smrt a odmítli před tváří Piláta, který usoudil, že Ho propustí. 14Vy jste však Svatého a Spravedlivého odmítli a vyžádali jste, aby vám byl dán muž vrah. 15Avšak zavraždili jste Původce života, jehož Bůh vzkřísil z mrtvých – my jsme toho svědci. 16Na základě víry v Jeho jméno bylo Jeho jméno posíleno; a víra, která je skrze Něho, dala tomuto muži, jehož vidíte a znáte, úplné zdraví před vámi všemi.

17Avšak nyní, bratři, vím, že jste jednali v nevědomosti, stejně jako i vaši vládci. 18Ale takto naplnil Bůh to, co dříve vyhlásil skrze ústa všech proroků, totiž že Jeho Kristus bude trpět. 19Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly vymazány vaše hříchy,  20aby přišly časy osvěžení před tváří Pána a aby vám poslal Ježíše Krista, kterého vám ustanovil. 21Nebe Ho musí přijmout až do časů obnovy všech věcí, jak o tom Bůh mluvil od věčnosti skrze ústa Jeho svatých proroků.

22Mojžíš řekl otcům: ‚Pán, náš Bůh, vám vzbudí Proroka z vašich bratrů, jako vzbudil Mě. Jeho poslouchejte ve všem, co by k vám mluvil. 23Stane se, že každá duše, která toho Proroka neuposlechne, bude zcela vyhlazena z lidu.24A všichni proroci od Samuele a těch dalších v pořadí, kdykoli mluvili, hlásali také tyto dny. 25Vy jste synové proroků a smlouvy, kterou Bůh smluvil s vašimi otci, když řekl Abrahamovi: ‚V tvém Potomku budou požehnány všechny rodové linie země.26Bůh vám nejprve Svého služebníka vzkřísil a pak Ho poslal, aby vám požehnal  v tom, že se každý z vás odvrátí od svých špatností.“

 

3,1 třetí hodině odpoledne - dosl. deváté

3,21 obnovy – var. navrácení

 
 


Statistiky

Online: 6
Celkem: 278630
Měsíc: 2452
Den: 149