Jdi na obsah Jdi na menu
 


Skutky 15

« Skutky 14

» Skutky 16

 

JERUZALÉMSKÝ KONCIL

1A sestoupili nějací lidé z Judska a učili bratry: „Pokud nebudete obřezáni podle Mojžíšova zvyku, nemůžete být spaseni.“ 2Barnabáš a Pavel se s nimi dostali do hádky a nemalé debaty. Ustanovili, že Pavel, Barnabáš a někteří jiní z nich vystoupí do Jeruzaléma k apoštolům a starším a budou o této otázce jednat. 3Oni tedy, vypraveni od církve, prošli skrze Fénicii a Samaří a přitom vypravovali o obrácení pohanů a všem bratrům přinášeli velikou radost. 4Když se dostali do Jeruzaléma, byli přijati od církve, apoštolů a starších. Oznámili jim všechno, co s nimi Bůh udělal. 5Povstali však někteří lidé ze skupiny farizeů, kteří uvěřili, a říkali: „Musí se dát obřezat a musí se jim nařídit, aby zachovali Mojžíšův zákon.“

6Sešli se tedy apoštolové a starší, aby se na tu věc podívali. 7Když nastala veliká debata, Petr se postavil a řekl jim: „Muži bratři, víte, že od dávných dnů si mezi vámi Bůh vybral , aby skrze má ústa pohané uslyšeli slovo evangelia a uvěřili. 8A ten Znalec myslí, totiž Bůh, jim vydal svědectví, když jim dal Ducha svatého, jako Ho dal i nám. 9A nerozlišoval mezi námi a jimi, když vírou očistil jejich mysli. 10Proto se nyní ptám: Proč pokoušíte Boha, když chcete učedníkům položit na krk jho, které nemohli unést ani naši otcové, ani my? 11Ale skrze milost Pána Ježíše Krista věříme ke spasení takovým způsobem, jako oni.“ 12Celé to množství lidí utichlo a lidé poslouchali Barabáše a Pavla, kteří jim vyprávěli, jaké znamení a zázraky skrze ně Bůh udělal mezi pohany.

13Když utichli, reagoval na to Jakub: „Muži bratři, poslouchejte mě: 14Simeon vyprávěl, jak Bůh dříve navštívil pohany, aby z nich přijal lid Svého jména. 15S tím se shodují slova proroků, jak je psáno: 16Potom se vrátím a znovu vybuduji Davidův stan, který spadl. A ten zbořený stan znovu vybuduji a postavím ho vzpřímeně, 17tak aby i ostatní lidé hledali Pána, i všichni pohané, nad kterými je vzýváno Mé jméno - to říká Pán, Ten, který to všechno činí. 18Bohu jsou od věčnosti známé všechny Jeho skutky.19Proto soudím, abychom nedělali potíže těm z pohanů, kteří se obrací k Bohu, 20ale napsali jim jen to, aby se drželi dál od znečištění model, smilstva, toho zardoušeného a od krve. 21Vždyť Mojžíš má od dávných generací v každém městě hlasatele v synagogách, kde bývá čten každou sobotu.“

22Tehdy apoštolové, starší a celá církev usoudili, že vyberou ze svého společenství tyto muže, které pošlou do Antiochie s Pavlem a Barnabášem: Judu (zvaného Barsabáš) a Sílase – muže, kteří byli mezi bratry vedoucími. 23Napsali skrze jejich ruku toto: „Apoštolové, starší a bratři píší bratrům mezi pohany, totiž těm v Antiochii, Sýrii a Kýlikii: Zdravíme vás. 24Doslechli jsme se, že nějací lidé, kteří od nás vyšli, vás rozrušili slovy a zmátli vaše duše, [když říkali: ‚Obřežte se a zachovejte zákon,‘] – kterým jsme to nepřikázali. 25Proto jsme došli jednomyslnosti a usoudili jsme, že vybereme muže a pošleme je k vám s našimi milovanými: Barnabášem a Pavlem, 26lidmi, kteří svěřili své duše jménu Pána Ježíše Krista. 27Poslali jsme tedy Judu a Sílase a skrze slovo jejich úst vám bude řečeno to samé. 28Vždyť Duch svatý i my jsme usoudili, že na vás nepoložíme větší břemeno, kromě toho nezbytného:  29Držte se dál od masa obětovaného modlám, krve, toho zardoušeného a smilstva. Uděláte dobře, když se budete těmto věcem důsledně vyhýbat. Buďte silní!“

30Když tedy byli propuštěni, přišli do Antiochie a shromáždili množství lidí, kterým předali dopis. 31Když ho četli, radovali se z jejich povzbuzení. 32Juda a Sílas (kteří byli sami proroky) své bratry skrze mnohé slovo povzbuzovali a posilovali. 33Pobyli tam nějaký čas a byli propuštěni v pokoji od bratrů k těm, kteří je poslali. 34Sílas však usoudil, že tam zůstane. 35Pavel a Barnabáš strávili nějak čas v Antiochii a s mnoha dalšími lidmi učili a kázali evangelium, totiž Pánovo slovo.

 

HÁDKA PAVLA A BARNABÁŠE

36Po několika dnech řekl Pavel Barnabášovi: „Vraťme se a navštivme naše bratry v každém městě, ve kterém jsme hlásali Pánovo slovo, a zeptejme se, jak se mají. 37Barnabáš chtěl, aby s sebou vzali i Jana zvaného Marek. 38Pavel však nepokládal za vhodné ho vzít s sebou, protože se v Pamfylii od nich odloučil a nešel s nimi do díla. 39Nastala tedy ostrá hádka, takže se oddělili jeden od druhého. Barnabáš vzal s sebou Marka a odpluli na Kypr, 40zatímco Pavel si vybral Sílase, a když ho bratři svěřili Pánově milosti, odešel. 41Procházeli Sýrií a Kilikií a posilovali církve.

 

 

15,26 svěřili své duše – var. nasadili (riskovali) své životy

15,33 kteří je poslali – var. apoštolům