Jdi na obsah Jdi na menu
 


Skutky 14

« Skutky 13

» Skutky 15

 

V IKONU

1Stalo se, že rovněž V Ikoniu vešli do židovské synagogy a mluvili tak, že uvěřilo velké množství židů i Řeků. 2Avšak židé, kteří neposlechli, rozvířili a špatně zacházeli s dušemi pohanů proti bratrům. 3Strávili tam tedy dlouhý čas, směle mluvili o Pánu, který dosvědčoval slovo Své milosti tím, že dal, aby skrze jejich ruce nastaly znamení a zázraky. 4Množství lidí z města bylo rozděleno: Někteří byli s židy, jiní však s apoštoly. 5Když se je pohané a židé se svými vládci pokusili urážet a ukamenovat, 6uvědomili si to a utekli do bezpečí – do lykanonských měst Lystry a Derbe a do okolí; 7a tam kázali evangelium.

 

V LISTŘE

8V Lystře seděl nějaký muž nemocný na nohy, který byl chromý od dělohy své matky; ten člověk nikdy nechodil. 9On poslouchal mluvícího Pavla. Pavel se na něj pozorně podíval, a když uviděl, že má víru, aby byl spasen, řekl velikým hlasem: 10„Postav se vzpřímeně na své nohy!“ On vyskočil a začal chodit. 11Když zástupy viděly, co Pavel udělal, pozdvihly svůj hlas a řekli lykanonsky: „Sestoupili k nám bohové, kteří se připodobnili lidem!“ 12Barnabáše nazvali jménem ‚Zeus‘ a Pavla nazvali jménem ‚Hermés‘ (protože byl vedoucí řečník). 13Kněz boha jménem Zeus, který byl před městem, přivedl býky s věnci k branám města a chtěl je se zástupy obětovat.

14Když to uslyšeli apoštolové Barnabáš a Pavel, roztrhli svoje roucha, vběhli do zástupu a křičeli: 15„Muži, co to děláte?! Také my jsme lidé podléhající stejným utrpením jako vy. Kážeme vám evangelium, abyste se obrátili od těchto zbytečností k živému Bohu, který udělal nebe, zemi, moře i všechno, co je v nich. 16On v minulých generacích nechal všechny národy jít svou cestou. 17Ačkoliv nenechal sám Sebe bez svědectví: Dělal dobro, když vám dával z nebe déšť a úrodné období - sytil vás jídlem a vaše mysli sytil vnitřní radostí.“ 18Když to říkali, jen stěží zadrželi zástupy, aby jim neobětovaly.

19Potom přišli židé z Antiochie a Ikonie. Podnítili zástupy a ukamenovali Pavla. Odtáhli ho pryč z města, protože se domnívali, že zemřel. 20Když ho jeho učedníci obestoupili, vstal, vešel do města a další den odešel s Barnabášem do Derbe.

 

NÁVRAT DO ANTIOCHIE

21Tomu městu kázali evangelium a mnoho lidí se stalo učedníky. Pak se vrátili do Lystry, Ikonie a do Antiochie. 22Posilovali duše učedníků a povzbuzovali je, aby setrvávali ve víře – říkali, že musíme do Božího království vstoupit skrze mnoho utrpení. 23V každé církvi skrze hlasování zvedáním rukou ustanovili starší; modlili se a s postem je předkládali Pánu, ve kterého uvěřili. 24A prošli skrze Pisidii a přišli do Pamfylie. 25V Pergen mluvili Boží slovo a sestoupili do Attalie. 26Odsud se plavili do Antiochie, kde byli kdysi svěřeni Boží milosti k dílu, které nyní naplnili. 27Když přišli a shromáždili církev, oznámili jim všechno, co s nimi Bůh udělal a že pohanům otevřel dveře víry. 28Strávili tam s učedníky nemalý čas.

 
 


Statistiky

Online: 2
Celkem: 274871
Měsíc: 2523
Den: 136