Jdi na obsah Jdi na menu
 


Skutky 11

« Skutky 10

» Skutky 12

 

1Avšak apoštolové a bratři, kteří byli v Judsku, uslyšeli, že také pohané přijali Boží slovo. 2Když Petr vystoupil do Jeruzaléma, obřezaní mu vytýkali: 3„Vstoupil jsi do domu neobřezaných mužů a spolujedli jsi s nimi!“

4Petr začal popořadě vysvětlovat: 5„Byl jsem ve městě Joppe a modlil jsem se. Uviděl jsem v úžasu vidění: Sestupující nějakou nádobu jakoby velikou plachtu, která sestupovala čtyřmi rohy z nebe a přišla až ke mně. 6Pozorně jsem sledoval, co je v ní. A uviděl jsem zemské čtvernožce, divokou zvěř, plazy i nebeské ptactvo. 7Slyšel jsem také hlas, který mi řekl: ‚Petře, vstaň, zabíjej a jez.

8Řekl jsem: ‚V žádném případě, Pane! Do mých úst nikdy nevstoupilo nic poskvrněného nebo nečistého.‘ 9Z nebe zazněl hlas podruhé: ‚Co Bůh očistil, nepokládej za poskvrněné.10To se stalo třikrát a znovu to všechno bylo vytaženo vzhůru do nebe. 11A hle: Hned nato stáli tři muži u domu, ve kterém jsem byl. Byli ke mně vysláni z Cesareje. 12Duch mi řekl, abych šel s nimi a nepochyboval. Šlo se mnou také těchto šest bratrů a vstoupili jsme do domu jednoho muže. 13Oznámil nám, jak uviděl ve svém domě anděla, který se před ním postavil, a řekl mu: ‚Pošli do Joppe a zavolej si Šimona zvaného Petr. 14On ti řekne slova, ve kterých budeš spasen ty i všichni z tvé domácnosti.‘ 15V začátku mého mluvení na ně padl Duch svatý stejně jako i na nás na začátku. 16Vzpomněl jsem si na Pánovo slovo, jak řekl: ‚Jan vás křtil ponořením ve vodě, vy však budete křtem ponořeni v Duchu svatém.17Pokud jim dal Bůh úplně stejný dar jako nám, kteří jsme uvěřili na základě Pána Ježíše Krista – kdo jsem já, abych mohl bránit Bohu?“ 18Když to uslyšeli, uklidnili se a oslavovali Boha: „Tak tedy i pohanům dal Bůh pokání k životu!“

 

CÍRKEV V ANTIOCHII

19Ti, kteří se rozprchli před pronásledováním, které nastalo kvůli Štěpánovi, prošli zemi až do Fénicie, Kypru a Antiochie. Slovo evangelia ale říkali jen židům. 20Někteří z nich byli muži z Kypru a z Kyrény. Ti přišli do Antiochie a říkali evangelium také Helénistům; kázali evangelium Ježíše Krista. 21A byla s nimi Pánova ruka – veliký počet věřících se obrátil k Pánu.

22Zpráva o nich byla slyšet v uších lidí z církve, která byla v Jeruzalémě. A vyslali Barnabáše, aby šel až do Antiochie. 23Když tam přišel a uviděl tu Boží milost, zaradoval se a všechny povzbuzoval, aby záměr jejich mysli zůstával v Pánu. 24Byl totiž dobrým mužem, plným Ducha svatého a víry. A značně veliký zástup se přidal k Pánu. 25Barnabáš tehdy odsud vyšel do Tarsu hledat Saula. Když ho našel, přivedl ho do Antiochie. 26A byli spolu shromážděni v církvi celý rok a vyučovali značně veliký zástup. V Antiochii byli učedníci poprvé nazváni: ‚Kristovci.‘ 27V těch dnech sestoupili z Jeruzaléma do Antiochie proroci.

28Jeden z nich, jménem Agabos, povstal a skrze Ducha svatého naznačil, že má být po celém obydleném světě veliký hladomor (což se stalo za císaře Kaludia). 29Učedníci tedy určili, aby každý z nich – jak kdo může, podle svých prostředků – poslali jako pomoc sbírku bratrům bydlícím v Judsku. 30To také udělali – poslali tu sbírku ke starším skrze ruce Barnabáše a Saula.

 

 

11,2 vytýkat – var. rozlišovat, posuzovat, rozsuzovat (slovník)

11,17 úplně stejný – var. ekvivalentní, na stejné úrovni, identický

11,19 slovo evangelia ale říkali jen židům – dosl. nikomu neříkali slovo evangelia, jen/kromě židů

11,26 Kristovci – odsud: ‚křesťané‘

11,28 obydlený svět – označuje někdy území Římské říše, jindy svět jako takový

11,29 jako pomoc - dosl. k(do) pomoci

 
 


Statistiky

Online: 3
Celkem: 278641
Měsíc: 2456
Den: 157