Jdi na obsah Jdi na menu
 


Skutky 10

« Skutky 9

» Skutky 11

 

OBRÁCENÍ POHANA KORNÉLIA

1Byl jeden muž v Cesareji jménem Kornélius, setník z vojenského oddílu zvaného: ‚Italský.‘ 2Byl zbožný a měl se všemi členy své domácnosti posvátnou úctu k Bohu. Dával lidem mnoho příspěvků pro chudé a skrze všechno se modlil k Bohu. 3Kolem třetí hodiny odpoledne uviděl jasně ve vidění Božího anděla, jak k němu přišel a řekl mu: „Kornéliusi?“ 4On se na něj pozorně podíval a zděsil se. Řekl: „Co je, Pane?“ Řekl mu: „Tvoje modlitby a tvoje příspěvky pro chudé vystoupily jako připomínka před Boha. 5Nyní pošli muže do Joppy a zavolej si Šimona, kterému se říká: ‚Petr.‘ 6Ten je hostem u nějakého Šimona koželuha, jehož dům je u moře. On ti řekne, co bys měl udělat.“ 7Když odešel anděl, který k němu mluvil, zavolal si dva své domácí služebníky – zbožné vojáky z těch, kteří s ním stále zůstávali. 8Všechno jim povyprávěl a poslal je do Joppe.

9Další den, když cestovali a přibližovali se k městu, Petr kolem dvanácté hodiny polední vyšel na střechu se modlit. 10Petr byl velmi hladový a chtěl se najíst. Když mu připravovali jídlo, padl na něj úžas. 11Uviděl otevřené nebe a sestupující nějakou nádobu, jakoby velikou plachtu, která čtyřmi rohy sestupuje směrem na zem. 12V té plachtě byli všichni čtvernožci, divoká zvěř, plazy i nebeské ptactvo. 13Zazněl k němu hlas: „Petře, vstaň, zabíjej a jez.14Petr řekl: „V žádném případě, Pane! Vždyť jsem nikdy nejedl nic poskvrněného ani nečistého.“ 15A znovu – podruhé – k němu zazněl hlas: „Co Bůh očistil, nepokládej za poskvrněné.16To nastalo třikrát a hned byla ta nádoba zase vzata do nebe.

17Zatímco byl Petr v sobě velmi zmatený z toho, co to vidění může znamenat, uviděl - hle: U brány stáli muži poslaní od Kornélia, kteří se vyptávali na Šimonův dům. 18Zavolali a zeptali se, zda je zde hostem Šimon zvaný Petr. 19Když Petr přemýšlel nad tím viděním, řekl mu Duch: „Hle: Tři muži tě hledají. 20Vstaň, sejdi dolů a jdi s nimi - a vůbec nepochybuj, protože jsem je poslal .21Petr tedy sestoupil k těm mužům, kteří byli posláni od Kornélia. Řekl jim: „Hle: Já jsem ten, koho hledáte. Jaký je důvod, kvůli kterému jste sem přišli?“ 22Řekli: „Setníku Kornéliovi, muži spravedlivému, který má před Bohem posvátnou úctu a má dobré svědectví od celého židovského národa, bylo odhaleno od svatého anděla, aby si tě zavolal do svého domu a uslyšel od tebe zprávu.“ 23Pozval je tedy jako hosty do domu.

Další den vstal a vyšel s nimi; a šli s ním někteří bratři z Joppe. 24Další den vstoupili do Cesareje a Kornélius je očekával; svolal svoje příbuzné a blízké přátele. 25Když Petr vcházel do jeho domu, stalo se, že se s ním setkal Kornélius – padl k jeho nohám a klaněl se mu. 26Ale Petr ho pozdvihl a řekl: „Vstávej, vždyť také já sám jsem jen člověk.“ 27Mluvil s ním a vstoupil do domu, kde našel shromážděno mnoho lidí. 28Řekl jim: „Vy víte, jak je nezákonné židovskému muži se připojit či přistoupit k člověku z jiného národa. Mě však Bůh ukázal, abych nenazýval člověka poskvrněným nebo nečistým. 29Proto jsem bez váhání přišel, když jsem byl zavolán. Ptám se vás tedy: Kvůli čemu jste si mě zavolali?“ 30A Kornélius řekl: „Před čtyřmi dny od této chvíle jsem se postil a o třetí hodině odpoledne jsem se ve svém domě modlil. A hle: Postavil se přede mě muž v jasně zářícím oblečení. 31A řekl: ‚Kornéliusi, tvoje modlitby byly vyslyšeny a tvé příspěvky pro chudé byly připomenuty před Bohem. 32Proto pošli do Joppe a zavolej si Šimona zvaného Petr. On je hostem v domě Šimona koželuha u moře.‘ 33Hned jsem tedy k tobě poslal a ty jsi dobře udělal, že jsi přišel. Nyní tedy my všichni před Boží přítomností posloucháme všechno, co ti bylo nařízeno Pánem.“

34Petr otevřel ústa a řekl: „V pravdě jsem pochopil, že u Boha není přijímání osob podle postavení. 35Ale v každém národě Mu je vítaný ten, který se Ho bojí a vykonává spravedlnost. 36To je to slovo, které poslal synům Izraele, když kázal evangelium pokoje skrze Ježíše Krista: 'On je Pánem všech!' 37Sami víte, co se stalo po celém Judsku, počínaje od Galileje, po křtu, který kázal Jan: 38Jak Bůh pomazal Duchem svatým a mocí Ježíše z Nazareta. On procházel zemí, dělal dobro a uzdravoval všechny, se kterými ďábel špatně zacházel - protože s Ním byl Bůh. 39A my jsme svědci všeho, co udělal v oblasti Judska a Jeruzaléma. Oni Ho zavraždili – pověsili Ho na dřevěný kříž. 40Bůh Ho třetí den probudil z mrtvých a dal Mu, aby se stal zjevným ne všem lidem, 41ale svědkům dříve určeným od Boha, nám, kteří jsme s Ním spolujedli a spolupili poté, co vstal z mrtvých. 42Přikázal nám, abychom lidem kázali a slavnostně svědčili, že On je Bohem určený soudce živých i mrtvých. 43Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že skrze Jeho jméno obdrží odpuštění hříchů každý, kdo v Něho věří.“

44Zatímco Petr ještě mluvil tyto výroky, Duch svatý padl na všechny, kteří těm slovům naslouchali. 45Všichni obřezaní, kteří přišli s Petrem, byli ohromeni, že i na pohany byl vylit dar Ducha svatého. 46Vždyť je slyšeli mluvit jazyky a velebit Boha. Tehdy na to Petr reagoval: 47„Může snad někdo zabránit tomu, aby byli pokřtěni ti, kteří obdrželi Ducha svatého tak, jako jsme Ho obdrželi i my?“ 48Nařídil, aby byli pokřtěni ve jménu Ježíše Krista. Tehdy ho poprosili, aby s nimi zůstal několik dní.

 

 

10,3 třetí – dosl. deváté (viz poznámky: ‚Počítání času‘)

10,9 dvanácté – dosl. šesté (viz poznámky: ‚Počítání času‘)

10,14 neboť – var. že, protože

10,14 poskvrněný – někdy překládáno jako ‚společný‘ (Sk 2,44; 4,32; Tit 1,4; Jud 3)

10,30 třetí – dosl. deváté (viz poznámky: ‚Počítání času‘)

10,33 Pánem – jiné rukopisy: Bohem

 
 


Statistiky

Online: 5
Celkem: 278625
Měsíc: 2449
Den: 145