Jdi na obsah Jdi na menu
 


Skutky 1

« Jan 21

» Skutky 2

 

ZAČÁTKY CÍRKVE A JEJÍ POSLÁNÍ

ÚVOD

1Ó, Theofile, první slovo jsem vytvořil ohledně všeho, co Ježíš začal dělat a vyučovat až do toho dne, kdy byl vzat. 2V ten den dal skrze Ducha svatého příkazy apoštolům, které si vybral. 3Těm se také ukazoval v mnoha pevných důkazech. Ukázal, že je živý po Svém utrpení – během čtyřiceti dnů se jim dával vidět a mluvil o Božím království.

 

KRISTOVO POVOLÁNÍ

4Když se spolu shromáždili, dal jim instrukce, aby neodcházeli z Jeruzaléma, ale očekávali Otcovo zaslíbení, „...které jste ode Mě slyšeli, 5protože Jan vás ponořením křtil vodou, ale vy budete – po nemnoha dnech -  křtem ponořeni v Duchu svatém.6Oni se tedy shromáždili a zeptali se Ho: „Pane, obnovíš Izraelské království v tomto čase?“ 7Řekl jim: „Není vaše věc znát časy nebo období, které Otec uložil do Své autority. 8Ale přijmete moc Ducha svatého přicházejícího na vás. A budete Mi svědci v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samaří a až po nejposlednější konec země.

9Když to říkal, byl zdvižen k nebi; oni na to hleděli - jak Ho oblak vzal z jejich očí. 10A když pozorně sledovali, jak jde do nebe, tak hle: Postavili se k nim dva muži v bílém oblečení. 11Ti řekli: „Galilejští muži, co tu stojíte a hledíte do nebe? Ten Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, přijde takovým způsobem, jak jste Ho viděli jít do nebe.“

 

ZVOLENÍ MATĚJE

12Tedy se vrátili do Jeruzaléma z hory, která je blízko Jeruzaléma a která se nazývá Olivová. Drželi se délky cesty, která se může ujít v sobotu. 13Když vstoupili do města, vystoupili do horní místnosti, kde pobývali Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip, Tomáš, Bartoloměj, Matouš, Jakub (syn Alfeův), Šimon (‚horlivý‘) a Juda (syn Jakuba). 14Ti všichni nepřetržitě zůstávali v jednomyslnosti na modlitbě s ženami, Marií (Ježíšovou matkou) a s Jeho bratry.

15V těch dnech se Petr postavil doprostřed bratrů (byl tam pohromadě zástup jmen, kolem sto dvaceti lidí) a řekl: 16„Muži bratři, muselo se naplnit Písmo, které předpověděl Duch svatý skrze Davidova ústa ohledně Judy, který se stál vůdcem těch, jež se zmocnili Ježíše. 17Neboť byl započítán mezi nás a obdržel na této službě podíl. 18On získal pozemek ze mzdy nespravedlnosti, a když spadl střemhlav, jeho tělo se rozervalo a všechny jeho vnitřnosti vyhřezly. 19A to se stalo známé všem, kteří bydlí v Jeruzalémě, takže byl ten pozemek nazván v jejich vlastním nářečí: ‚Hakeldama,‘ tj. 'Pozemek krve.'

20Vždyť je psáno v knize Žalmů: ‚Ať se jeho příbytek stane pustým, a ať není nikoho, kdo by v něm bydlel,‘ a ‚Jeho pověření ať obdrží jiný.21Proto se musí jeden z těch mužů - který se s námi scházel během celého času, kdy mezi námi Pán Ježíš vycházel a vcházel, 22počínaje od Janova křtu až do dne, kdy byl od nás vzat - stát svědkem spolu s námi Jeho zmrtvýchvstání.“

23A postavili dva muže: Josefa, zvaného  Barsabáš (který byl nazýván Justus), a Matěje. 24 Modlili se: „Ty Pane, jsi znalec všech myslí. Urči, kterého jsi vybral z těch dvou, 25 aby přijal místo v této službě a v apoštolství, z něhož Juda vypadl a šel na své místo.“ 26 Dali jim losy a los padl na Matěje. A byl zvolen mezi dvanáct apoštolů.

 

 

1,7 časy a období – ř. chronos (spíše čas chronologický) a kairos (spíše ‚okamžik času‘)

1,12 drželi se délky cesty, která se může ujít v sobotu - dosl. sobotní držíce se cesty

1,13 horlivý - var. zelót (militantní židovská skupina bojující proti Římu)

1,17 obdržet podíl – var. vylosován (slovník) losem (slovník)

 
 


Statistiky

Online: 2
Celkem: 279799
Měsíc: 3011
Den: 75