Jdi na obsah Jdi na menu
 


Římanum 9

« Římanům 8

» Římanům 10

 

Římanům 9

EVANGELIUM A IZRAEL

ABRAHAMOVY DĚTI

1Říkám pravdu v Kristu a nelžu - spoludosvědčuje mi to moje svědomí v Duchu svatém: 2Můj zármutek je veliký a v mé mysli je nepřetržitá bolest. 3Vždyť si přeji být proklet od Krista já sám, namísto svých bratrů - svých příbuzných podle těla!  4Ti jsou Izraelci, kterým patří adopce za syny, sláva, smlouvy, vydání zákona, služba Bohu i zaslíbení. 5Jejich jsou také otcové a ti, ze kterých je podle těla Kristus, který je nade vším, totiž Bůh požehnaný na věky. Amen.

6Avšak ne že by Boží slovo padlo. Vždyť ne všichni, kteří jsou z Izraele, jsou Izrael. 7Jen proto, že jsou Abrahamovým potomstvem, nejsou hned všichni jeho děti, ale platí: ‚V Izákovi bude povoláno tvé potomstvo.8Tj. děti podle těla nejsou hned Boží děti, ale za potomstvo se počítají děti zaslíbení. 9Neboť zaslíbení je toto slovo: ‚V tomto čase přijdu a Sára bude mít syna.10Avšak nejen to, ale také Rebeka měla z jedné manželské postele našeho praotce Izáka. 11Vždyť ještě se jí synové ani nenarodili a neudělali nic dobrého či špatného, aby však zůstalo vše podle Božího záměru ohledně vyvolení  12(ne ze skutků, ale od Toho, který povolává), bylo ji řečeno: ‚Starší bude otročit mladšímu.13Jak je psáno: ‚Jákoba jsem miloval, ale Ezaua jsem nenáviděl.

14Co tedy řekneme? Že u Boha není spravedlnost? Naprosto ne! 15Vždyť Mojžíšovi říká: ‚Smiluji se, nad kým se smiluji; a budu mít soucit, nad kým budu mít soucit.16Tak tedy nezáleží na tom, kdo chce, ani kdo běhá, ale na Božím slitování. 17Neboť Písmo říká faraonovi: ‚Proto jsem ti tedy dal povstat, abych na tobě jasně ukázal Svou moc, a aby bylo rozhlášeno Moje jméno po celé zemi.18Tak tedy: nad kým chce, nad tím se slituje; avšak koho chce, toho zatvrdí.

19Ale řekneš mi: Proč nás tedy stále obviňuje? Neboť kdo se postaví na odpor Jeho vůli? 20Ó, člověče, naopak: Kdo jsi, že odmlouváš Bohu? Řekne snad výrobek svému hrnčíři: ‚Proč jsi mě udělal právě takto?‘ 21Nebo nemá hrnčíř moc nad blátem, aby z jedné hroudy bláta udělal hodnotnou nádobu, avšak z druhé hroudy bláta nehodnotnou nádobu? 22Pokud chtěl Bůh jasně ukázat hněv a uvést ve známost svou moc - snášel proto ve velké trpělivosti nádoby hněvu připravené k zatracení. 23A snášel je také proto, aby uvedl ve známost bohatství Své slávy na nádobách milosrdenství (předem připravené ke slávě), 24jež také povolal - totiž nás, ne pouze z židů, ale také i z pohanů.

25Jak i v Ozeáši říká:Lid, který není Můj, nazvu: ‚Můj lid,‘ a nemilovanou nazvu milovanou.26a na místě, kde jim bylo řečeno: ‚Nejste Můj lid,‘ - tam se stane, že budou nazváni syny živého Boha.27Izaiáš však volá ohledně Izraele: ‚Kdyby byl počet Izraelských synů jako mořského písku, spasený budou pouze ti zbývající.28Vždyť Pán naplní a rychle vykoná Své slovo na zemi. 29A jak předpověděl Izaiáš: ‚Pokud by nám Pán zástupů nezanechal potomstvo, byli bychom jako Sodoma; byli bychom podobní Gomoře.

30Co tedy řekneme? Že pohané, kteří nenásledovali spravedlnost, se zmocnili spravedlnosti, a to spravedlnosti, která je z víry, 31avšak Izrael, který následoval zákon spravedlnosti, k zákonu nedorazil? 32Kvůli čemu? Protože to nebylo z víry, ale jakoby ze skutků. Zakopli o kámen úrazu, 33jak je psáno: ‚Hle: kladu na Sión kámen úrazu a skálu příčiny pádu; a věřící v Něj nebude  zahanben.

 

 

9,2 zármutek - var. bolest, odkazuje na (psychickou) bolest těla

9,3 přeji si – var. modlím se

9,4 služba – označuje většinou službu spojenou s posvátnými věcmi, var. uctívat

9,13 nenávidět – patrně ve smyslu: zavrhnout (v otázce vyvolení)

9,16 běhat – var. usilovně pokračovat dál (dělat v životě pokrok)

9,19 obviňovat – var. hledat (a najít) chybu, proto odmítat

9,20 hrnčíř – dosl. (tomu) modelujícímu (slovník)

9,28 naplnit - dosahovat výsledku (důraz na koncový bod) působením více faktorů

9,28 rychle – z řecké předpony σύν (s, spolu, identifikovat s) a τομώτερος (řezat), tedy rozřezat na kusy; proto zkrátit, omezit, rychle provést (v tomto případě patrně myšlen čas)

9,29 zástupů - řecký přepis hebrejského tsaba (zástup, vojsko)

9,31 dorazit – dosl. přijít dříve (předcházet)

9,33 příčina pádu – var. pohoršení, svod (k hříchu), kámen úrazu

9,33 zahanben – zesílený výraz pro ‚zahanbit se‘ (zcela zahanben (slovník)

 
 


Statistiky

Online: 1
Celkem: 279740
Měsíc: 3077
Den: 58