Jdi na obsah Jdi na menu
 


Římanum 9

« Římanům 8

» Římanům 10

 

Římanům 9

EVANGELIUM A IZRAEL:

ABRAHAMOVY DĚTI

1Říkám pravdu v Kristu a nelžu - spoludosvědčuje mi to moje svědomí v Duchu svatém: 2Můj zármutek je veliký a v mé mysli je nepřetržitá bolest. 3Vždyť si přeji být já sám proklet od Krista místo svých bratrů - svých příbuzných podle těla!  4Ti jsou Izraelci, kterým patří adopce za syny, sláva, smlouvy, vydání zákona, služba Bohu i  zaslíbení. 5Jejich jsou také otcové a ti, ze kterých je podle těla Kristus, který je nade vším, totiž Bůh požehnaný na věky. Amen.

6Avšak ne že by Boží slovo padlo. Vždyť ne všichni, kdo jsou z Izraele, jsou Izrael. 7Jen proto, že jsou Abrahamovým potomstvem, nejsou hned všichni jeho děti, ale platí: ‚V Izákovi bude povoláno tvé potomstvo.8Tj. děti podle těla nejsou hned děti Boží, ale za potomstvo se počítají děti zaslíbení. 9Neboť zaslíbení je toto slovo: ‚V tomto čase přijdu a Sára bude mít syna.10Avšak nejen to, ale také Rebeka měla z jedné manželské postele našeho praotce Izáka. 11Vždyť ještě se jí synové ani nenarodili neudělali něco dobrého či špatného, aby však zůstalo vše podle Božího záměru ohledně vyvolení  12(ne ze skutků, ale od Toho, který povolává), bylo ji řečeno: ‚Starší bude otročit mladšímu.13Jak je psáno: ‚Jákob jsem miloval, ale Ezaua jsem nenáviděl.

14Co tedy řekneme? Že u Boha není spravedlnost? Naprosto ne! 15Vždyť Mojžíšovi říká: ‚Smiluji se, nad kým se smiluji; a budu mít soucit, nad kým budu mít soucit.16Tak tedy nezáleží na tom, kdo chce, ani kdo běhá, ale na Božím slitování. 17Neboť Písmo říká faraonovi: ‚Proto jsem ti tedy dal povstat, abych na tobě jasně ukázal Svou moc, a aby bylo rozhlášeno Mé jméno po celé zemi.18Tak tedy: nad kým chce, nad tím se slituje; avšak koho chce, toho zatvrdí.

19Ale řekneš mi: Proč nás tedy stále obviňuje? Neboť kdo se postaví na odpor Jeho vůli? 20Ó, člověče, naopak: Kdo jsi, že odmlouváš Bohu? Řekne snad výrobek svému hrnčíři: ‚Proč jsi mě udělal takto?‘ 21Nebo nemá hrnčíř moc nad blátem, aby z jedné hroudy bláta udělal hodnotnou nádobu, avšak z druhé hroudy bláta nehodnotnou nádobu? 22Pokud chtěl Bůh jasně ukázat hněv a uvést ve známost svou moc - snášel proto ve velké trpělivosti  nádoby hněvu připravené k zatracení? 23A snášel je také proto, aby uvedl ve známost bohatství Své slávy na nádobách milosrdenství (předem připravené ke slávě), 24jež také povolal - totiž nás, ne pouze z židů, ale také i z pohanů?

25Jak i v Ozeáši říká:Lid, který není Můj, nazvu: ‚Můj lid,‘ a nemilovanou nazvu milovanou.26a na místě, kde jim bylo řečeno: ‚Nejste Můj lid,‘ - tam se stane, že budou nazváni syny živého Boha.27Izaiáš však volá ohledně Izraele: ‚Kdyby byl počet Izraelských synů jako mořského písku, spasený budou pouze ti zbývající.28Vždyť Pán naplní a rychle vykoná Své slovo na zemi. 29A jak předpověděl Izaiáš: ‚Pokud by nám Pán zástupů nezanechal potomstvo, byli bychom jako Sodoma; byli bychom podobní Gomoře.

30Co tedy řekneme? Že pohané, kteří nenásledovali spravedlnost, se zmocnili spravedlnosti, a to spravedlnosti, která je z víry, 31avšak Izrael, který následoval zákon spravedlnosti, k zákonu nedorazil? 32Kvůli čemu? Protože to nebylo z víry, ale jakoby ze skutků. Zakopli o kámen úrazu, 33jak je psáno: ‚Hle: kladu na Sión kámen úrazu a skálu příčiny pádu; a věřící v Něj nebude  zahanben.

 

 

9,2 zármutek - var. bolest, odkazuje na (psychickou) bolest těla

9,3 přeji si – var. modlím se

9,4 služba – označuje většinou službu spojenou s posvátnými věcmi, var. uctívat

9,13 nenávidět – patrně ve smyslu: zavrhnout (v otázce vyvolení)

9,16 běhat – var. usilovně pokračovat dál (dělat v životě pokrok)

9,19 obviňovat – var. hledat (a najít) chybu, proto odmítat

9,20 hrnčíř – dosl. (tomu) modelujícímu (slovník)

9,28 naplnit - dosahovat výsledku (důraz na koncový bod) působením více faktorů

9,28 rychle – z řecké předpony σύν (s, spolu, identifikovat s) a τομώτερος (řezat), tedy rozřezat na kusy; proto zkrátit, omezit, rychle provést (v tomto případě patrně myšlen čas)

9,29 zástupů - řecký přepis hebrejského tsaba (zástup, vojsko)

9,31 dorazit – dosl. přijít dříve (předcházet)

9,33 příčina pádu – var. pohoršení, svod (k hříchu), kámen úrazu

9,33 zahanben – zesílený výraz pro ‚zahanbit se‘ (zcela zahanben (slovník)