Jdi na obsah Jdi na menu
 


Římanum 16

« Římanům 15

» 1. Korintským 1

 

Římanům 16

1Doporučuji vám naši sestru Foibé, která je služebnicí církve v Kenchrejích,  2abyste ji přijali v Pánu, jak se sluší na svaté, a asistovali ji v tom, co by potřebovala v nějaké záležitosti. Vždyť byla pomocnicí mnoha lidem i mě samotnému.

3Pozdravte Prisku a Akvilu, moje spolupracovníky v Ježíši Kristu,  4kteří pro mojí duši riskovali svůj krk. Jim děkuji nejen já, ale také všechny církve z pohanů. 5Pozdravte také církev v jejich domě. Pozdravte mého milovaného Epaineta, který je obětí prvních plodů v Malé Asii v Kristu. 6Pozdravte Marii, která pro nás vykonala mnoho namáhavé práce.  7Pozdravte Andronika a Junii, moje příbuzné a spoluvězně, kteří jsou mezi apoštoly ceněni, a kteří  byli v Kristu Ježíši přede mnou. 8Pozdravte Ampliata, mého milovaného v Pánu. 9Pozdravte Urbana, našeho spolupracovníka v Kristu, a mého milovaného Stachya. 10Pozdravte Apela, který je osvědčený v Kristu. Pozdravte ty, kteří jsou z Aristobulovy domácnosti. 11Pozdravte mého příbuzného Herodiona. Pozdravte ty, kteří jsou z Narkisosovy domácnosti; kteří jsou v Pánu.  12Pozdravte Tryfainu a Tryfósu, kteří namáhavě pracují v Pánu. Pozdravte milovanou Persisu, která v Pánu vykonala mnoho namáhavé práce. 13Pozdravte Rufa, vyvoleného v Pánu, jeho matku, která je i mojí matkou. 14Pozdravte Asynkrita, Flegóna, Hermése, Patrobia, Hermase i další bratry, kteří jsou s nimi.  15Pozdravte Filologa a Julii, Nérea jeho sestru Olympase a všechny svaté, kteří jsou s nimi. 16Pozdravte se navzájem svatým políbením. Pozdravují vás všechny Kristovy církve.

17Bratři, vybízím vás: Dávejte si pozor na ty, kteří způsobují roztržky a svody proti tomu učení, kterému jste se naučili. Odvracejte se od nich! 18Vždyť takoví lidé našemu Pánu Ježíši Kristu neotročí, ale otročí svému žaludku; a prostřednictvím uhlazených a rádoby požehnaných slov zcela oklamávají mysli nevinných lidí. 19Vždyť vaše poslušnost se dostala ke všem lidem. Proto se nad vámi raduji. Přeji si však, abyste byli moudří k dobru a nevinní ke zlu. 20Bůh pokoje brzy srazí satana pod vaše nohy. Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi. Amen.

21Pozdravují vás Timoteus, můj spolupracovník, Lukios, Jáson, Sosipatros, moji příbuzní.  22Pozdravuji vás v Pánu já, Teritos, který jsem psal tento dopis. 23Pozdravuje vás Gaius, který byl hostem mým i celé církve. Pozdravuje vás Erastos, správce městské pokladny, a bratr Kvartos. 24Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi se všemi. Amen.

25Tomu, který vás může utvrdit podle mého evangelia a kázání Ježíše Krista podle zjevení tajemství (jež bylo od věčných časů drženo v tichosti,  26nyní však bylo zjeveno a skrze prorocká Písma podle příkazu věčného Boha a oznámeno všem pohanům k poslušnosti víry),  27Tomu jedinému moudrému Bohu buď sláva skrze Ježíše Krista na věky věků. Amen. 

[Napsáno k Římanům z Korintu. Posláno prostřednictvím Foibé, služebnicí Kenchrejské církve.]

 

 

16,4 riskovat - dosl. předložili (tj. napospas okolnostem, dali v sázku) své hrdlo.

16,7 ceněni – dosl. nést značku, být nápadný, pozoruhodný, významný

16,18 žaludek - ř. slovo označující žaludek, břicho, nebo také obecně vnitřní orgány, které ovlivňují chování člověka (viz Jan 7,38).

16,18 požehnaný – v řečtině dosl. ‚dobro-slovo/řeč‘

16,20 srazit – var. rozdrtit/rozdrtit/rozlomit (na kousky)

16,23 správce pokladny - ř. slovo se vztahovalo obvykle na správce, který měl na starost chod domácnosti bohatých lidí, včetně financí a přerozdělování jídla (např. Lk 12,42; 16,1…), tedy na ‚správce domu‘ (správce - slovník). Zde je myšlen správce města.

 
 


Statistiky

Online: 6
Celkem: 278636
Měsíc: 2456
Den: 155