Jdi na obsah Jdi na menu
 


Římanům 10

« Římanům 9

» Římanům 11

 

Římanům 10

PROČ ŽIDÉ NEUVĚŘILI?

1Bratři, v mé mysli mám dobrou vůli a prosbu k Bohu za ně, k jejich spasení. 2Neboť jim vydávám svědectví, že mají Boží snaživost, ale ne podle poznání. 3Vždyť neznají Boží spravedlnost a snaží se postavit svou vlastní spravedlnost. Nepodřídili se Boží spravedlnosti. 4Vždyť cílem zákona je  Kristus, aby byl spravedlivý každý, kdo věří.

5Neboť Mojžíš píše o spravedlnosti ze zákona:  ‚Člověk, který ty věci bude dělat, bude v nich žít.6Avšak spravedlnost z víry mluví takto: ‚Neříkej ve své mysli: ‚Kdo vystoupí do nebe?‘ - tj. přivést Krista dolů; 7anebo: ‚Kdo sestoupí do hlubin abysu?‘ - tj. přivést  Krista nahoru, totiž z mrtvých.  8Ale co říká spravedlnost z víry? ‚Blízko tebe je slovo, ve tvých ústech a ve tvé mysli.‘ - tj. slovo víry, které kážeme. 9Protože pokud vyznáš, říkajíce ve svých ústech: ‚Ježíš je Pán,‘ a pokud uvěříš ve své mysli, že Ho Bůh vzbudil z mrtvých, budeš spasen. 10Neboť myslí se věří k spravedlnosti, ale ústy se vyznává ke spasení. 11Vždyť Písmo říká: ‚Každý, kdo v Něj uvěří, nebude zahanben.12Neboť není rozdíl mezi židem a Řekem, vždyť ten samý Pán je všech a je bohatý ke všem, kteří Ho vzývají. 13Vždyť ‚Spasen bude každý, kdo vzývá Pánovo jméno.

14Jak tedy mohou vzývat Toho, v Něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit Tomu, o Kom neslyšeli? A jak mohou slyšet bez kázajícího? 15A jak mohou kázat, pokud nebudou vysláni? Jak je psáno: ‚Jak příhodné jsou nohy těch, kdo  kážou evangelium pokoje, těch, kdo kážou evangelium dobra.16Ale všichni neuposlechli evangelium, vždyť Izaiáš říká: ‚Pane, kdo uvěří naší zvěsti?17Takže víra je ze slyšení a slyšení je prostřednictvím Kristových výroků.

18Ale říkám: Vůbec o tom neslyšeli? Naopak, slyšeli. ‚Do celé země pronikl jejich hlas, až do dalekých končin obydleného světa pronikly jejich výroky.19Ale říkám: Copak to Izrael nepochopil? dříve Mojžíš řekl: ‚Podnítím u vás žárlivost na národ, který je ‚ne-národem,‘ a to tím, že vás podnítím k hněvu vůči nechápajícímu národu.20Izaiáš je velmi odvážný, když říká: ‚Byl jsem nalezen těmi, kteří Mě nehledali; stal jsem se zjevným těm, kteří se Mě nedotazovali.21Avšak o Izraeli říká: ‚Celý den jsem natahoval Svoje ruce k lidu neposlouchajícímu a mluvícímu proti Mně.

 

 

10,4 cíl - var. konec, účel, hlavní cíl

10,11 zahanben – zesílený výraz pro ‚zahanbit se‘ (zcela zahanben (slovník)

10,15 příhodný – var. krásný, někdy příhodný (od slova ὥρα (hodina, chvíle, čas)

10,16 zvěst – to, co se poslouchá (někdy překládáno jako: ucho, slyšet; stejná slova jsou v  Ř 10,17)

10,18 obydlený svět - ř. slovo označuje buď celý svět, nebo v užším smyslu území římské říše (Lk 4,5srov. Lk 2,1)

10,21 odmlouvající - mluvit proti (slovník); ř. slovo dosl. ‚mluvit-proti,‘ tedy popírat, odporovat

 
 


Statistiky

Online: 4
Celkem: 274129
Měsíc: 2370
Den: 160