Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poznámky ke Zj2

List do Efezu (2,1-7) 

1„Tomu andělu, tomu v Efesu církvinapiš: ‚Toto1 říká ten Vládnoucí2 těm sedmi hvězdám v té pravici své, ten Procházející3 se v prostřed těch sedmi svícnů těch zlatých2Vidím4 ty skutky tvé, a tu námahu5 a tu vytrvalost tvou a že ne-jsi schopen přijmout zlé7 a otestoval8 jsi ty, říkající sami o sobě, že jsou apoštoly9, a ne-jsou, a nalezl jsi je falešné103vytrvalost11 mášnesl jsi to, co jsi měl nést12prostřednictvím toho jména mého, a ne-vyčerpal5 ses4Ale mám proti tobě, že tu lásku13 tvoji tu první14 opustil jsi.  5Vzpomeň si protoodkud jsi spadlučiň pokání15 a ty první14 skutky čiňJestliže však NEpřijdu k tobě a pohnu16 tvým svícnem z toho místa jeho; jestliže17 NE-učiníš pokání156Ale to mášže nenávidíš skutky těch Nikolaitůkteré také já nenávidím7Ten mající ucho, nechť slyšíco ten Duch říká těm církvím: Tomu vítězícímu18 dám19 jemu jíst20 z toho stromu toho životakterý je v tom ráji toho Boha.‘

 

List do Smyrny (2,8-11) 

8A tomuandělu té v Smryně21 církvi napiš: ‚Toto1 říká ten první22 a ten poslední23který se stal mrtvý a žije9Vidím4 tvé to soužení24 a tu bídu25ale bohatý jsi, a to urážení26 od těch říkajícíchže židé jsou - to říkají sami -a ne-jsouale jsou synagogou toho Protivníka2710Vůbec se neboj tohoco máš připraveno28 trpět29Hleje připraveno28 , aby uvrhnoul30 ten Žalobce31 (některé)32 z vás do vězení, tak aby jste byli otestováni33, a budete mít utrpení23 dní desetStaň se34 věrný až do zahynutí, a dám ti ten věnec35 toho života11Tenmající uchonechť slyšíco ten Duch říká těm církvím: Tomu vítězícímu18 neopravdu NE-ublíží36 z toho zahynutí toho druhého.37"

 

List do Pergama (2,12-17) 

12A tomuandělu tomu v Pergamu38 církvi napiš: ‚Toto1 říká Ten mající ten meč39 ten dvojsečný40 ten ostrý41:13Vidím4 na jakém místě máš domov42tam, kde je ten trůn toho Protivníka27. A pevně se držíš2 toho jména mého, a ne-zapřel43 jsi tu víru mou, ani ve dnech Antipase44 , toho svědka mého, to je ten věrný45 můj, který byl zabit mezi46 vámi, - tam, kde ten Protivník27 má domov4214Ale mám proti tobě několik málo47 věcíprotože máš tam lidi držící2 se toho nauky48 Balámakterý učil Baláka položit návnadu49 před ty syny Izraeleaby  jedli50 maso obětované modlám a smilnili.15Tak i ty máš lidi držící2 se toho učení těch Nikolaitů - podobným způsobem16Učiň pokání15 protoJestliže však NEpřijdu k tobě rychle51 a budu válčit s nimi v tom meči39 těch úst mých. 17Tenmající uchonechť slyšíco ten Duch říká těm církvímTomu vítězícímu18 dám19  mu tu manu tu skrytou  a dám19 mu oblázek52 bílý a na tom oblázku jméno53 nové již napsanékteré nikdo nevidí4pouze ten, kdo ho dostal.‘ 

 

List do Thyatir (2,18-29) 

18A tomuandělu tomu v Thyatirech církvi napiš: ‚Toto1 říká ten Syn toho Boha, ten mající ty oči svoje jako plamen54 ohně a ty nohy svoje podobné orichaldu5519Vidím4 tvé ty skutky, a tu lásku56 a tu víru, a tu službu57, a tu vytrvalost6 tvou, a ty skutky tvé posledníty znamenitější58než ty první5920Ale mám proti tobě, že toleruješ60 ženu61 Jezábel, tu říkající o soběže je prorokyní62 a vyučující a svádí na scestí63 ty mé otroky, aby smilnili64 a jedli50 maso obětované modlám21dal19 jsem ji ten čas65aby mohla činit pokání15- a ona ne-chce činit pokání15 z toho smilstva64 svého. 22Hleuvrhnu ji do postele a ty cizoložící66 s ní do soužení24 velikéhojestliže NE-bude činit pokání z těch skutků svých; 23a její děti zabiji v zahynutí. A poznají67 všechny církveže já jsem ten zkoumající68 pocity69 a myšlení70, a dám vám, každému z váspodle těch skutků vašich.24Vám však říkám, tomu ostatku71 těch v Thyatirech (všichni, kteří se ne-držíte té nauky,48 kterou nikdo z vás nepoznal67: 'hlubiny71 Protivníkovi27' - jak tomu říkají): Ne-pokládám na vás jiné73 břemeno74;25pouze držte pevně, co máte, dokud nepřijdu. 26Kdo vítězí a zachovává moje skutky až do konce, tomu dám vládu nad národy; 27bude je pást železnou berlou a budou rozbíjeny jako hliněné nádobí, 28jak jsem to i já přijal od svého Otce. A dám mu hvězdu jitřní. 29Kdo má uši, slyš, co Duch praví sborům.‘

 

1 - Toto (odkazuje se na to, co je přítomné)

2 - var. být silný, být mocný. Mít moc (sílu), proto vládnout - tedy uvést někoho (něco) pod kontrolu, pevně držet - Kristus má pod kontrolou všechny církve v dějinách. Stejně, jako Kristus pevně drží své věrné, tak i církev se má stejně pevně držet Kristova jména (Zj 2,13), ne falešného učení (2,14).

3 - Podle hebrejského významu: chodit životem (jít životní cestou) - Kristus prochází životem církve v dějinách.

4 - Často: vidím, tedy pochopím (chápu na základě toho, co vidím).

5 - Namáhavá práce (zahrnující únavu), lopota, těžkosti (problémy). Od slova κόπτω (udeřit, rána), dosl. velká rána, která způsobí oslabení, únavu. Vyjadřuje hlubokou únavu, velké vyčerpání.

6 - Vytrvalost, pevnost, trpělivě čekat na..., zůstat pozadu, trpělivě snášet. Od slova ὑπομένω (vyčkávat, vydržet; dosl. zůstávat pod (zátěží) - od slov ὑπό (pod, pod autoritou) a μένω (zůstávat, očekávat).

7 - nevyjádřený podnět (zlé - lidi/skutky/věci... - prostě zlo).

8 - Od slova πεῖρα (pokus, experiment), může znamenat buď test, nebo pokušení (úmysl i neúmysl), podle kontextu. Může mít i pozitivní význam.

9 - Delegát, člověk, pověřený jiným člověkem (autoritou), aby ho zastupoval. Zpravidla se jedná o označení jednoho z dvanácti apoštolů nebo apoštola Pavla, kteří byli pověřeni Kristem k hlásání evangelia. Odvozené od slovesa ἀποστέλλω (poslat (pryč), vyslat, propustit)

10 -  Falešný, lživý, nepravdivý

11 - Vytrvalost, pevnost, trpělivě čekat na..., zůstat pozadu, trpělivě snášet. Od slova ὑπομένω (vyčkávat, vydržet; dosl. zůstávat pod (zátěží) - od slov ὑπό (pod, pod autoritou) a μένω (zůstávat, očekávat).

12 - Někdy: přijmout, aby to mohlo být neseno, dát na sebe něco, co by mělo být opatrováno.

13 - Láska, která se zaměřuje na (morální) preference, tedy upřednostňuje někoho; od slova ἀγαπάω (milovat, preferovat).

14 - Zj 2,4 - První, hlavní, nejdůležitější. Od slova πρό (předtím). Myšlena ta první (tj. dřívější) láska, nebo může být myšlena ta důležitější (a nejprvnější) láska - tj. láska vůči Bohu (viz bod 13!; Mt 22,37-38; 1. Jan 4,19)

Zj 2,5 - čiň ty dřívější (prvnější) skutky, nebo ty důležitější skutky (tj. to, co je podstatné; otázka preferování (viz bod 13!)

15 - Pokání - hlavně s odkazem na působení Boží vůle (člověk mění své přemýšlení/činí pokání). Od slova μετά (změna, resp. následný efekt) a νοέω (chápat, uvažovat, vnímat, pochopit, uvědomit si), tedy změna přemýšlení.

16 - Pohnout, pohybovat, odstranit, vzrušit se, dělat rozruch (Kristus může způsobit "rozruch" v církvi (otřást jí), aby se vzpamatovala)

17 - Spojka odvozená od εἰ (jestliže) a ἄν (podmínka). Dané prohlášení je tedy podmíněné: určitá věc nastane, pokud je nějaká podmínka stále platná nebo uskutečněna

18 - Ze νίκη (vítězství), dosl. dobývat (překonávat), proto vítězit. Může odkazovat i na vítězství v bitvě. Věřící tedy musí bojovat dobrý boj víry a překonávat všechny překážky, které mají před sebou.

19 - var. nabízím

20 - var. mít podíl na jídle

21 - Od slova σμύρνα (myrha - na balzamování, i před smrtí (Jan 19,39), proto v celém dopise tolik narážek na smrt.

22 -  var. ten přednější, nejdůležitější, hlavní

23 - var. poslední, konečný, definitivní, až do konce. Z exchaton (konec), dosl. ten nejposlednější (nejvzdálenější konec). Odtud eschagologie (nauka o posledních událostech).

24 - Křesťané mají soužení (Zj 2,9) a ještě budou mít po určitý čas soužení (Zj 2,10). Od slovesa θλίβω (tlačit, sužovat; dosl. dělat úzkým (tlakem), z toho pronásledovat (utiskovat). Okolnosti tlačí na člověka tak, že se mu omezují možnosti (cítí se uvězněn, v úzkosti - vlivem vnějších okolností). 

25 - dosl. bída, chudoba (jako u žebráků). V Bibli tento výraz vztahován na Krista, který se ponížil a šel na zem (2. Kor 8,2.9; Zj 2,9 - všechny výskyty v Bibli)

26 - var. hanobení, rouhání, hrubě mluvit; od slova βλάσφημος (pomluvačný, rouhačský, zle-mluvící). Ve Zjevení v 2,9; 13,1.5.6; 17,3 

27 - dosl. Satanas (odkaz na hebrejské označení "satan" - v překladu protivník, stavět se na odpor)

28 - var. co je odložené, co prodlévá; dosl. být v určitém bodě jednání, připraven, že se něco jistě uskuteční.

29 - Dosl. pociťovat těžké emoce (emocionální zkušenost). Od slova πένθος (zármutek, smutek).

30 - var. vrhnout, házet, spěchat někdy v jemnějším smyslu: dát, umístit

31 - Falešný žalobce, který nespravedlivě kritizuje a odsuzuje za účelem poškození druhého. Ze slova διαβάλλω (dosl. házet napříč (dopředu či dozadu) - ať už kameny, nebo pomluvy, drby (slovo naznačuje zlomyslnost, byť se může jednat i o pravdivou věc); ze slov διά (prostředkem, být prostředníkem) a βάλλω (vrhat, házet), tedy prostřednictvím někoho se "vrhá" na druhého pomluva.

32 - dosl. ďábel z vás. Nevyjádřený podnět (ďábel NĚKTERÉ z vás)

33 - Od slova πεῖρα (pokus, experiment), může znamenat buď test, nebo pokušení (úmysl i neúmysl), podle kontextu. Může mít i pozitivní význam.

34 - Objevit se (stát se) od určitého místa; změna stavu či místa (na rozdíl od slovesa "být" je zde důraz na pohyb). Křesťané mají dojít až k tomu, že se dostanou do takového stavu, že za Krista položí život a pozemské "místo" vymění za nebeské.

35 - Odkazuje na Kristů trnový věnec (Mt 27,39), věnec vítěze (Zj 6,2) starověkých atletických her (1. Kor 9,25), kterými se závodníci chlubili svým vítězstvím (1. Tes 2,19). V NZ se proto věnec stal symbolem duchovního vítězství (1. Kor 9,25; Jk 1,12; 1. Pt 5,4; Zj 2,10; 3,11).

36 - Učinit něco špatného, co je v rozporu s (Boží) spravedlností. Od slova ἄδικος (nespravedlivý) - tedy neučiní nic nespravedlivého

37 - var. podruhé smrt neublíží (tedy jedna smrt - ta pozemská - křesťanovi "ublíží", ale ta druhu - věčná - už ne).

38 - Od slova πύργος (věž, opevněná stavba).

39 - Thrácký meč - tedy velkým širokým ostřím. Přeneseně válka (Zj 2,16), zabíjení (Zj 6,8), nebo zármutek (Lk 2,23).

40 - Dosl. mající dva okraje, přichází a odchází - dobrá obranná i útočná zbraň, známá jako "pijan krve."

41 - Ostrý (ve smyslu naostřené zbraně (meče), kterou Bůh používá jako soud (Zj 1,16.2,12) - a to i na konci času (srp - Zj 14,14.17-18). Může se překládat také jako hbitý, dychtivý (k soudu).

42 - Z předpony κατά (zesílený důraz, podle) a οἰκέω (obývat, bydlet) - dosl. mít někde trvalé bydliště/pobyt (domov).

43 - Z předpony ἄλφα (ne, proti, opak) a ῥέω (povel, říct, mluvit). Odmítat, proto opovrhovat.

44 - Z předpony ἀντί (proti, v opozici) a πατήρ (otec). V Bibli zmíněn pouze zde.

45 - Od slova πείθω (přesvědčovat), příbuzné s πίστις (víra, důvěra, přesvědčení).

46 - Předložka: společně (vedle). Doslova blízko sebe, důraz na blízkost (která není přímo vyjádřena v textu).

47 - Maličko (v rozsahu, stupni, počtu, nebo hodnotě).

48 - Již zavedené vyučování, souhrn pevných závěrů z předchozího zkoumání (ucelená nauka).

49 - Hůl na návnadu (k chycení do pasti), úlovek, kámen úrazu, příčina selhání, pohoršení; Dosl. to, co spustí uzavření pasti; obrazně spuštění příčiny, která vede k selhání (následku).

50 - var. mít podíl (na mase obětovaném modlám)

51 - Bez zbytečného odkladu. Používané pro Boží působení, které je vykonáno bez zbytečných odkladů a zbytečného zpoždění (Zj 1,1; 22,6).

52 - Používaly se ve starověku při hlasování (bílý 'ano', černý 'ne'; narážka v Sk 26,10 (přeloženo jako: souhlasil jsem s tím), kde Pavel dal "volební hlas" tomu, aby byli křesťané zabíjeni).

53 - Někdy označuje člověka jako takového, jeho autoritu, postavení, moc, nebo jeho charakter - a z něj vyplývající pověst, která vycházela z projevu (zjevení) onoho charakteru, tj. čím se odlišuje od ostatních.

54 - Označuje jeden z Božích projevů (Sk 7,30; Zj 1,14; 2,18; 19,18; příp. Žid 1,7), někdy ve spojitosti s plamenem soudu (Lk 16,24; 2. Tes 1,8).

55 - Orichaldum - vzácný  starověký kov, který se podle Platóna těžil na legendární Atlantidě. Podle Josefa Flavia byl tento kov použit při stavbě Šalomounova chrámu (bronz, který byl zářivý jako zlato). Ze slov χαλκός (měď, bronz) a λίβανος (kadidlo).

56 - Láska, která se zaměřuje na (morální) preference, tedy upřednostňuje někoho; od slova ἀγαπάω (milovat, preferovat).

57 - Aktivní služba prováděná s ochotným přístupem, od slova διάκονο (služebník, vrchní, správce - patrně ze slov διά (skrz na skrz) a konis (prach), tedy důkladně zvedne pohybem prach - a tak dává věci do pohybu, tedy spravuje).

58 - var. skvělejší, znamenitější, více (mnoho); oπολύς (mnoho, často).

59 - var. První (dříve), hlavní, nejdůležitější

60 - var. povolit, prominout, dovolit, trpět

61 - var. manželku (že by byli v Thyatirech již "v manželství" s odpadlým "systémem Jezábel"?)

62 - Ženská forma slova prorok (Lk 2,36; Zj 2,20); od slova προφήτης (prorok; z předpony πρό (před, dříve) a φημί (mluvit, vyhlásit), tedy ten, kdo mluví-před (lidmi, před Bohem), a také ten, kdo mluví o budoucnosti (předtím, než se něco stane).

63 - var. Způsobit bloudění, bloudit, svést na scestí, oklamat, způsobit toulání; od slova πλάνη (potulování, podvod, chyba, iluze; od slova πλάνος (potulný, vedoucí mimo, podvodný; něco (nebo někdo), co se snaží druhé přivést na nesprávnou cestu. Odklon od správného (pravdivého), což vede ke špatnému směru). Tedy jít mimo, vzdálit se od správné cesty a tak udělat chybu.

64 - Od slova πόρνη (prostitutka). Smilnit, tedy zakázaný (nezákonný) sexuální poměr jako takový (jak u lidí v manželství (nevěra), tak i mezi lidmi, co nežijí v manželství (incest, zoofilie, pedofilie, homosexualita, apod.).

65 - Čas, který je vnímán v chronologickém smyslu, tedy po sobě jdoucích událostí (rozsáhlý čas v chronologii dějin). Rozdílné od  καιρός (správný čas, příležitost).

66 - Od slova μοιχός (cizoložník).Týká se manžela, který je nevěrný své ženě, ale i muže, který má zakázaný poměr s vdanou ženou. Stejně i u žen.

67 - var. dozvědět se, naučit se, vzít poznání, uvědomit si

68 - Varianta čtení ἐργάζομαι (vyhledávat, zkoumat, pracovat, dělat, vykonávat, praktikovat; od slova ἔργον (skutek, práce, čin).

69 - Dosl. ledviny (ledví). V přeneseném významu nejvnitřnější mysl, centrum emocí, pocitů (což se projeví v rozhodování).

70 - Používá se obrazně - naše nitro, centrum vůle a uvažování, které určuje, kým jsme.

71 - var. Zanechaný, zanechaný za sebou, zbytek, ostatní (ostatek); od slova λείπω (zanechaný).

72- Hluboký (fyzicky, i literárně), studovat do hloubky (pečlivě, důkladně)

73 - jiné (stejného/podobného) druhu

74 - Od slova βαρύς (těžký; obrazně násilný, utlačující, tedy zatížit člověka znamená mu bránit ve volném pohybu). Dosl. váha, obrazně: to, co má váhu (význam, čeho si vážíme).

 

 
 


Statistiky

Online: 1
Celkem: 273660
Měsíc: 2303
Den: 69