Jdi na obsah Jdi na menu
 


Matouš 8

« Matouš 7

» Matouš 9

 

 

 

Matouš 8

1Když sestupoval z hory, následovaly Ho početné zástupy lidí. 2 A hle: Přišel malomocný člověk, poklonil se Mu a řekl: „Pokud si to přeješ, můžeš mě očistit.“ 3Ježíš natáhnul ruku, dotkl se ho a řekl: „Přeji si to. Buď čistý.“ A hned bylo jeho malomocenství očištěno. 4Ježíš mu řekl: „Hleď, abys to nikomu neřekl. Ale jdi, ukaž se knězi a obětuj dar, který nařídil Mojžíš – jim na svědectví.

5Když vcházel do Kafarnaum, přišel za ním setník a vyzval Ho: 6„Pane, můj služebník leží v domě ochrnutý a intenzivně se trápí. 7Řekl mu: „Přijdu a uzdravím ho.8Setník Mu však odpověděl: „Pane, nejsem hoden, abys přišel pod mou střechu, ale řekni jen slovo a můj služebník bude zdraven. 9Neboť také já jsem člověk, který podléhá autoritě. Mám pod sebou přidělené vojáky, a když někomu řeknu: ‚Jdi.‘ on jde, nebo řeknu jinému: ‚Přijď.‘ a on přijde. A když řeknu svému otroku: ‚Udělej to.‘ on to udělá.“ 10Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kdo Ho následovali: „Amen, říkám vám: Ani v Izraeli jsem nenašel tak velkou víru. 11Říkám vám, že mnoho lidí přijde od východu i od západu a budou sedět u stolu s Abrahamem, Izákem a Jákobem v nebeském království, 12avšak synové království budou vhozeni do nejzazší temnoty. Tam bude nářek a skřípění zubů.13A Ježíš řekl setníkovi: „Jdi, a jak jsi uvěřil, tak ať se ti stane.“ A v tu chvíli byl jeho služebník uzdraven.

14Když Ježíš přišel do Petrova domu, uviděl tam jeho tchyni, jak leží nemocná a horečku. 15Dotkl se její ruky a horečka ji opustila. A vstala a obsluhovala je. 16Když nastal večer, přinášeli k Němu mnoho lidí, kteří byli posedlí démony, a On ty duchy vyháněl Svým slovem. A uzdravil všechny, kteří měli nemoc, 17aby se naplnila řeč pronesená prorokem Izaiášem: ‚On na sebe vzal naše slabosti a nesl naše onemocnění.‘

18Když Ježíš viděl kolem sebe početný zástup, přikázal učedníkům, aby se s Ním přepravili na druhou stranu. 19A přistoupil k Němu jeden učitel zákona. Řekl Mu: „Mistře, budu Tě následovat, kamkoli půjdeš.“ 20Ježíš mu řekl: „Lišky mají své nory a nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by složil hlavu.21Jiný [Jeho] učedník Mu řekl: „Pane, dovol mi nejprve odejít a pohřbít svého otce.“ 22Avšak Ježíš mu řekl: „Následuj Mě, a nech mrtvé, ať pohřbí své mrtvé.

23A když Ježíš vstoupil do lodi, následovali Ho i Jeho učedníci. 24A hle: Na moři nastala veliká bouře, takže loď přikrývaly mořské vlny. On však spal. 25Oni k Němu přistoupili, vzbudili Ho a řekli: „Pane, spas nás, vždyť zahyneme!“ 26Řekl jim: „Proč jste ustrašení, malověrní?“ Pak vstal, pohrozil větrům a moři a nastal úplný klid. 27Lidé nad tím žasli a říkali: „Kdo to jen je, že Ho poslouchají větry i moře?“

28A když se přeplavil na druhou stranu do krajiny Gedarenských, potkali se s Ním dva lidé, kteří byli posedlí démony. Vyšli z hrobů. Chovali se velmi krutě, a to až tak, že nikdo neměl sílu touto cestou projít. 29A hle: vykřikli: „Co je Ti do nás, Ježíši, Synu Boží? Přišel jsi sem, abys nás trápil před stanoveným časem!?“ 30Daleko od nich se páslo stádo mnoha prasat. 31A démoni Ho vyzvali: „Pokud nás vyháníš, pošli nás do toho stáda prasat.“ 32On řekl: „Odejděte.“ Oni vyšli a odešli do toho stáda prasat. A hle: Celé stádo se hnalo ze strmého srázu do moře. A ta prasata utonula ve vodě. 33Ale pastevci utekli, přišli do města a podali zprávu všem lidem ohledně toho všeho, co se stalo těm, kteří byli posedlí démony. 34A hle: Lidé z celého města vyšli, aby se setkali s Ježíšem. A když Ho uviděli, vyzvali Ho, aby z jejich krajiny odešel.

 

8,6.8.13 služebník - var. chlapec, otrok. Zde myšlen otrok (srovnej Lk 7,3)

8,16 přinášet – ř. slovo se používá také jako ‚přinést jako oběť‘ (obětovat)

8,17 onemocnění - chronické onemocnění (slovník)

8,28  krutý - var. drsný, tvrdý

8,29 co je ti do nás - dosl. Co nám a tobě

8,32 odejděte - ř. slovo ve smyslu: ‚vést pryč pod něčí autoritou‘

 
 


Statistiky

Online: 3
Celkem: 278640
Měsíc: 2456
Den: 159