Jdi na obsah Jdi na menu
 


Matouš 4

« Matouš 3

» Matouš 5

 

Matouš 4

POKUŠENÍ NA POUŠTI

1Tehdy byl Ježíš vyveden Duchem do pustiny, aby byl pokoušen od ďábla. 2Postil se čtyřicet dní a čtyřicet noci a pak vyhladověl.

3Přistoupil k němu pokoušející a řekl Mu: „Pokud jsi Božím Synem, řekni, aby se tyto kameny staly chleby.“ 4Avšak On odpověděl: „Je psáno: ‚Člověk nežije pouze chlebem, ale každým slovem vycházející skrze Boží ústa.‘“ 5Pak Ho ďábel vzal do svatého města a postavil Ho na vrcholek chrámu. 6Řekl Mu: „Pokud jsi Božím Synem, vrhni se dolů. Vždyť je psáno:

 

‚Svým andělům přikáže o tobě,

a na rukou tě ponesou,

abys nenarazil Svou nohou o kámen.‘“

 

7Ježíš mu zase řekl: „Je psáno: ‚Nebudeš opovážlivě pokoušet svého Pána Boha.‘“ 8Ďábel Ho znovu vzal, tentokrát na velmi vysokou horu, a ukázal Mu všechna království světa i jejich slávu. 9A řekl Mu: „Toto všechno Ti dám, pokud padneš na zem a budeš se mi klanět.“ 10Pak mu Ježíš řekl: „Odejdi, satane! Vždyť je psáno: ‚Svému Pánu Bohu se budeš klanět a Jeho jediného uctívat.‘“ 11Pak Ho ďábel opustil a hle: Přistoupili k Němu andělé a pomáhali Mu.

 

ZAČÁTEK JEŽÍŠOVY SLUŽBY

12Když Ježíš uslyšel, že byl Jan vsazen do vězení, vrátil se do Galileje. 13Opustil Nazaret, odešel a pobýval v Kafarnaum, které je u moře v krajině Zabulón a Neftalí, 14takže se naplnil výrok řečený skrze proroka Izaiáše:

 

Země Zabulón a země Neftalí,

cesta moře, za Jordánem,

Galilea pohanů:

16 Lid sedící v temnotě

uviděl velké světlo,

a těm, kteří sedí v krajině a ve stínu smrti,

vyšlo světlo.

 

17Od té doby začal Ježíš kázat: „Čiňte pokání, vždyť se přiblížilo nebeské království.18Ježíš chodil podél Galilejského moře. Uviděl dva bratry: Šimona (zvaného Petr) a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají do moře rybářskou síť. Byli totiž rybáři. 19Řekl jim: „Pojďte za Mnou! A udělám z vás rybáře lidí.20A hned opustili sítě a následovali Ho. 21Když odtud odešel, uviděl jiné dva bratry: Jakuba (syna Zebedeova) a jeho bratra Jana, jak se svým otcem Zebedeem v lodi spravují sítě. A povolal je. 22Oni hned opustili loď a svého otce a následovali Ho. 23A Ježíš procházel skrz celou Galileu, vyučoval v synagogách, kázal evangelium království a uzdravoval každé chronické onemocnění a každou nemoc v lidu  24a pověst o Něm se roznesla po celé Sýrii. Přinášeli k Němu všechny nemocné, kteří byli sužováni rozmanitými chronickými onemocněními, trápeními, ty, kteří byli posedlí démony, pomatené a ochrnuté. A uzdravil je. 25A následovaly Ho početné zástupy z Galileje, Dekapole, Jeruzaléma, Judska a Zajordání.

 

4,7 opovážlivě pokoušet - dosl. z (předložka)-pokoušet (tedy nepřiměřeně pokoušet)

4,24 pomatené - var. epileptiky, náměsíčné, dosl. ten, kdo je ovlivňován měsícem (spíše, než rozumem)

 
 


Statistiky

Online: 4
Celkem: 278630
Měsíc: 2452
Den: 149