Jdi na obsah Jdi na menu
 


Matouš 3

« Matouš 2

» Matouš 4

 

JAN KŘTITEL

1V těch dnech se objevil Jan křtitel, který kázal v Judské pustině: 2„Čiňte pokání, vždyť se přiblížilo nebeské království. 3Toto je vskutku Ten, o kterém mluví prorok Izaiáš:

 

Hlas volajícího v pustině:

Připravte Pánovu cestu,

udělejte přímé Jeho stezky.‘"

 

4Jan měl oděv ze srstí velblouda a kolem svých beder měl kožený opasek. Jídlo pro něj byly kobylky a med divokých včel. 5Tehdy k němu přicházeli obyvatelé Jeruzaléma, celého Judska i všichni z okolí Jordánu, 6a byli jím křtem ponořováni v řece Jordán, vyznávajíce své hříchy.  7Uviděl však, jak se k němu přichází pokřtít mnoho farizeů a saduceů. Řekl jim: „Potomci zmijí, kdo vám ukázal, jak utéct od přicházejícího hněvu? 8Proto neste ovoce, které je hodné pokání. 9A nemyslete si, že si můžete sami u sebe říkat: ‚Máme otce Abraháma.‘ Neboť vám říkám, že Bůh je schopen z těchto kamenů probudit k životu Abrahamovy syny. 10Sekera je již přiložena ke kořenům stromů. Proto každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a vhozen do ohně. 11Já vás křtím ponořením ve vodě k pokání, ale po mě přichází Silnější, než já. Jemu nejsem hoden ani odnést sandály. On vás křtem ponoří v Duchu svatém a v ohni. 12V Jeho ruce je lopata na mlácení obilí. Důkladně pročistí Svou podlahu stodoly na mlat a shromáždí pšenici do sýpky, avšak plevy úplně spálí neuhasitelným ohněm.“

 

JEŽÍŠŮV KŘEST

13Tehdy Ježíš přišel z Galileje za Janem k Jordánu, aby byl od něj pokřtěn. 14Avšak Jan Mu v tom velmi bránil: „Já mám být od Tebe pokřtěn, a Ty jdeš ke mně?“ 15Ježíš mu však odpověděl: „Připusť to nyní, neboť tak je to pro nás vhodné, abychom naplnili všechnu spravedlnost.On Mu tedy nebránil a Ježíš byl pokřtěn. 16Jakmile vystoupil z vody, hle: Otevřela se Mu nebesa a uviděl Ducha Božího sestupujícího jako holubice a přicházejícího na Něj.

17 A hle: Hlas z nebe: „Toto je Můj milovaný Syn, ve kterém jsem našel zalíbení.

 

 

3,2 pokání – to znamená: ‚změna myšlení‘

 

 
 


Statistiky

Online: 4
Celkem: 278630
Měsíc: 2452
Den: 149