Jdi na obsah Jdi na menu
 


Matouš 28

« Matouš 27

» Marek 1

 

Matouš 28

NEDĚLE PO UKŘIŽOVÁNÍ

1Později, po sobotě, když svítalo na první den po sobotě, přišla Marie z Magdaly a ta druhá Marie, aby se podívaly na hrobku. 2A hle: Nastalo veliké zemětřesení, neboť z nebe sestoupil Pánův anděl. Přistoupil k hrobce, odvalil kámen a posadil se na něm. 3Jeho vnější vzhled byl jako blesk a jeho oděv byl bílý jako sníh. 4Strážní byli ze strachu z něj otřeseni a byli jakoby mrtví. 5Anděl promluvil ženám: „Nebojte se, neboť vím, že hledáte ukřižovaného Ježíše. 6Tady není, protože vstal z mrtvých - jak řekl. Pojďte a podívejte se na místo, kde ležel Pán. 7Jděte rychle a řekněte Jeho učedníkům, že vstal z mrtvých. A hle: Předchází vás do Galileje, tam Ho uvidíte. Hle: Řekl jsem vám to.“

8A vyšly rychle od hrobky se strachem a velikou radostí. Běžely, aby o tom podaly právu Jeho učedníkům.  9Když šly podat zprávu Jeho učedníkům, hle: Ježíš je potkal a řekl: „Zdravím vás.“ A ony přistoupily, objaly Jeho nohy a klaněly se Mu. 10Tehdy jim Ježíš řekl: „Nebojte se. Jděte a podejte zprávu Mým bratrům, aby šli do Galileje – a tam Mě uvidí.

11Když odešly, hle: Někteří ze strážců přišli do města a podali zprávu předním kněžím o všem, co se stalo. 12Ti se spolu se staršími shromáždili a poradili se. Pak dali vojákům hodně peněz a řekli jim: 13„Říkejte, že Jeho učedníci přišli v noci, když jste spali, a ukradli Jeho tělo. 14Pokud se o tom doslechne guvernér, my ho přesvědčíme a vás zbavíme starostí. 15Oni vzali peníze a jednali podle toho, jaké dostali instrukce. A to slovo je mezi židy rozšířeno až do dnešního dne.

16Jedenáct učedníků šlo do Galileje na horu, jak jim to Ježíš určil. 17Když Ho uviděli, klaněli se Mu. Ale někteří váhali mezi dvěma postoji. 18Ježíš přistoupil a řekl jim: „Byla Mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 19Proto jděte, získávejte Mi učedníky mezi všemi národy, ponořte je křtem do jména Otce, Syna i Ducha svatého 20a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle: Já jsem s vámi všechny dny až do dovršení tohoto věku. Amen.

 

 

28,9 obejmout - dosl. uchopili

28,12 hodně peněz - dosl. mnoho stříbra

28,14 zbavit starostí - dosl. vás uděláme bez-starostné (slovník - bez starostí)

28,17 váhat mezi dvě postoji - ř. slovo dosl. „dvoj-postoj“ – tedy váhat mezi dvěma stranami

28,19 získávat učedníky - ř. sloveso znamenající: stát se učedníkem (slovník). Tedy ve smyslu: (způsobujte), aby se mezi národy lidé stávali učedníky

 
 


Statistiky

Online: 4
Celkem: 274869
Měsíc: 2524
Den: 140