Jdi na obsah Jdi na menu
 


Matouš 2

« Matouš 1

» Matouš 3

 

Matouš 2

 

JEŽÍŠ V BETLÉMĚ

1Ježíš se narodil v Judském Betlémě ve dnech krále Heroda Velikého. Hle: Do Jeruzaléma dorazili mudrci z východu. 2Řekli: „Kde je ten narozený Judský král? Uviděli jsme Jeho hvězdu na východě a přišli jsme se Mu poklonit.“ 3Když to uslyšel král Herodes, rozrušil se a s ním celý Jeruzalém. 4Proto svolal všechny přední kněze a učitele zákona, kteří učili lid, a zeptal se jich, kde by se měl Kristus narodit. 5Oni mu řekli: „V Judském Betlémě. Neboť je psáno skrze proroka:

 

6A ty, Betléme, v Judské zemi,

vůbec nejsi nejmenší mezi Judskými guvernéry,

neboť z tebe přijde vedoucí,

který bude pást Můj Izraelský lid.‘“

 

7Pak Herodes potají povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na období, kdy se ukázala hvězda. 8Když je posílal do Betléma, řekl: „Jděte důkladně se vyptávejte na to Dítě. A když Ho najdete, podejte mi zprávu, abych se Mu i já mohl přijít poklonit.“ 9Když vyslechli krále, odešli. A hle: Ta hvězda, kterou viděli na východě, je předcházela, až se zastavila tam, kde bylo to Dítě. 10Když uviděli tu hvězdu, zaradovali se velmi velikou radostí.

11A vešli do domu, kde našli Dítě s Jeho matkou Marií, padli na zem a poklonili se Mu. Otevřeli své poklady a obětovali Mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. 12Byli ve snu varováni, aby se nevraceli k Herodovi. Vrátili se tedy do své krajiny skrze jinou cestu.  13Když se vraceli, hle: Pánův anděl se ukázal Josefovi ve snu a řekl: „Probuď se, vezmi Dítě a Jeho matku, uteč do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu. Neboť Herodes hledá Dítě, aby Ho zavraždil.“ 14On se v noci se probudil, vzal Dítě a Jeho matku a odešel s nimi do Egypta. 15A byl tam až do doby, než Herodes zemřel, takže se naplnilo to, co bylo řečeno Pánem skrze proroka: ‚Z Egypta jsem povolal Svého syna.16Když Herodes viděl, že ho ti mudrci znevážili, velmi se rozhněval a poslal vojáky, aby povraždili všechny chlapečky, kteří byli v Betlémě a v celé jeho krajině od dvouletých níže - podle období, které se dověděl, když se podrobně vyptával mudrců. 17Tehdy se naplnilo, co bylo řečeno prorokem Jeremiášem:

 

18Byl slyšen hlas v Ráma:

Nářek a velké bědování.

Ráchel pláče kvůli svým dětem

a nenechá se uklidnit,

protože již nejsou naživu.

 

19Když Herodes zemřel, hle: Pánův anděl se v Egyptě ukázal Josefovi ve snu a řekl mu: 20 „Probuď se, vezmi Dítě a Jeho matku a jdi do Izraelské země, neboť již zemřeli ti, kdo usilovali o smrt duše Dítěte.“ 21Josef se probudil, vzal Dítě a Jeho matku a šel do Izraelské země. 22Ale uslyšel, že  v Judsku místo svého otce Heroda kraluje Herodes Archelaos; a bál se tam jít. Byl však varován ve snu a tak odešel na území Galileje. 23A když tam přišel, pobýval ve městě zvaném Nazaret, čímž se naplnila řeč pronesená skrze proroky, totiž že bude nazván ‚Nazaretský.‘ 

 

 

2,16 znevážen – var. zesměšnit. Herodes to vyhodnotil (v ř. dosl. 'tehdy Herodes vida, že (je) znevážen mudrci') jako znevážení/zesměšnění/oklamaní své osoby/autority krále. 

2,16 chlapečky - označuje malé chlapečky, děvčátka, nebo malé děti obecně

2,1.7.16(2x) mudrci – var. astrologové (slovník)

 
 


Statistiky

Online: 4
Celkem: 278630
Měsíc: 2452
Den: 149