Jdi na obsah Jdi na menu
 


Matouš 17

« Matouš 16

» Matouš 18

 

Matouš 17

 

PROMĚNĚNÍ NA HOŘE

1Po šesti dnech Ježíš vzal Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. 2Byl před nimi proměněn - Jeho tvář se rozzářila jako slunce a Jeho plášť se stal bílý jako světlo. 3A hle: Ukázali se jim Mojžíš a Eliáš a rozmlouvali s Ním. 4Petr na to reagoval a řekl Ježíšovi: „Pane, je pro nás dobré, že jsme zde. Pokud chceš, udělám zde tři stany: jeden Tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ 5Zatímco mluvil, hle: Zastínil je osvětlený oblak. A hle: Z oblaku zazněl hlas: „Toto je Můj milovaný Syn, ve kterém jsem našel zalíbení. Poslouchejte Ho!6Když to učedníci uslyšeli, padli na tvář a velmi se báli. 7Ježíš k nim přistoupil, dotkl se jich a řekl: „Vstaňte a nebojte se.8Učedníci pozdvihli své oči a neviděli nikoho jiného, než samotného Ježíše.

9Když sestupovali z hory, Ježíš jim přikázal: „Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých.10A učedníci se Ho zeptali: „Proč potom učitelé zákona říkají, že musí nejprve přijít Eliáš?“ 11Odpověděl jim: „Eliáš vskutku přijde a obnoví všechno. 12Ale říkám vám, že Eliáš již přišel a oni ho nerozpoznali, ale udělali si s ním, co chtěli. Tak od nich bude trpět také Syn člověka.13Tehdy učedníci pochopili, že jim to říká o Janu Křtiteli.

 

UZDRAVENÍ NÁMĚSÍČNÉHO ČLOVĚKA

14Když přišli k zástupu, přistoupil k Němu člověk, padl před Ním na kolena 15a řekl: „Pane, smiluj se nad mým synem, protože je náměsíčný a zle trpí. Často padá do ohně a často do vody. 16Přivedl jsem ho k Tvým učedníkům, ale nebyli schopni ho uzdravit.“ 17Ježíš však odpověděl: „Ó, ty nevěrná a zvrácená generace! Jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás budu snášet? Přiveď ho sem ke Mně.18Ježíš mu pohrozil a démon z něj vyšel. V tu chvíli byl ten mladík uzdraven. 19Tehdy učedníci přistoupili k Ježíšovi v soukromí a řekli Mu: „Proč jsme nebyli schopni ho vyhnat my?“ 20Řekl jim: „Kvůli vaší malověrnosti. Neboť amen, říkám vám: Pokud budete mít víru jako semínko hořčičného keře, řeknete této hoře: ‚Posuň se odsud tam.‘ a posune se. A nebude pro vás nic nemožné. 21Avšak tento druh démona nevystoupí jinak, než v modlitbě a půstu.

22Když se shromažďovali v Galileji, Ježíš jim řekl: „Syn člověka bude vydán do rukou lidí. 23Zabijí Ho a třetího dne vstane z mrtvých.“ A učedníci velmi zesmutněli.

 

DAŇ CHRÁMU

24Když přišli do Kafarnaum, přistoupili Petrovi ti, kdo vybírali dojdrachmy, a řekli mu: „Tvůj mistr neplatí dvojdrachmy?“ 25On řekl: „Ano, platí je.“ A když vešel do domu, Ježíš ho předběhl v řeči: „Co myslíš, Šimone: Od koho vybírají králové země poplatky a daně – od svých synů či od cizích lidí?26Řekl: „Od cizích.“ Ježíš mu řekl: „Proto jsou synové osvobozeni od daní. 27Ale abychom jim nebyli kamenem úrazu, jdi k moři, hoď do vody rybářský háček a vytáhni první rybu, která se chytí. Vezmi ji, otevři ji pusu a najdeš čtyřdrachmu. Vezmi ji a dej jim za Mě i za sebe.

 

 

17,15 náměsíčný - var. epileptický, náměsíčný; dosl. ten, kdo je ovlivňován měsícem (spíše, než rozumem)

17,20 Hořčičný keř - Nejedná se bylinu (kterou známe z naší přírody). Jedná se patrně o dřevinu, jejíž plody mají pronikavou hořčičnou chuť, snad se jedná o rostlinu (keř) Salvadora perská

17,24 dvojdrachma - mince (platidlo), polovina šekelu, tedy mzda za dvoudenní práci. Byla vybírána na podporu chrámové služby od každého muže staršího 20ti let (podle Ex 30,13).

17,27 kámen úrazu - var. nepohoršili je, nebyli jim příčinou k pádu

 
 


Statistiky

Online: 3
Celkem: 278639
Měsíc: 2456
Den: 158