Jdi na obsah Jdi na menu
 


Matouš 16

« Matouš 15

» Matouš 17

 

Matouš 16

 

ŽIDÉ ŽÁDAJÍ ZNAMENÍ

1Přistoupili k Němu farizeové a saduceové, aby Ho pokoušeli. Žádali od Něj, aby jim ukázal znamení z nebe. 2On jim odpověděl: „Když nastává večer, říkáte: ‚Zítra bude pěkné počasí, neboť se nebe červená.‘ 3A brzy ráno říkáte: ‚Dnes bude bouřka, neboť se červená zamračené nebe.‘ Tvář nebe umíte rozsoudit, ale znamení času rozsoudit neumíte. 4Zlá a cizoložná generace usilovně hledá znamení. A znamení ji nebude dáno, jedině znamení proroka Jonáše.“ A opustil je a odešel pryč.

 

FARIZEJSKÝ A SADUCEJSKÝ KVÁSEK

5A když se učedníci přeplavovali na druhou stranu, zapomněli vzít chleba. 6Ježíš jím ale řekl: „Hleďte a dávejte si pozor na farizejský a saducejský kvásek.7Oni o tom mezi sebou uvažovali a říkali: „To řekl, protože jsme nevzali chleby.“

8Ježíš to poznal a řekl: „Malověrní, proč uvažujete mezi sebou, že jste nevzali chleby? 9Stále nerozumíte ani si nevzpomínáte na těch pět chlebů pro pět tisíc lidí – a kolik nůší jste vzali? 10Ani si nevzpomínáte na sedm chlebů pro čtyři tisíce lidí – a kolik velkých košů jste vzali? 11Jak to, že nerozumíte tomu, když jsem k vám mluvil ohledně chleba: ‚Dávejte si pozor na farizejský a saducejský kvásek‘?“ 12Tehdy pochopili, že Ježíš neřekl, aby si dávali si pozor na kvásek chleba, ale aby si dávali pozor na učení farizeů a saduceů.

 

KÝM JE JEŽÍŠ?

13Když Ježíš přišel na území Cesareje Filipovy, ptal se Svých učedníků: „Za koho považují lidé Syna člověka?14Řekli: „Někteří lidé za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, ještě jiní za Jeremiáše či jednoho z proroků. 15Řekl jim: „Vy Mě však pokládáte za koho?“ 16Šimon Petr Mu odpověděl: „Ty jsi Kristus, Syn živého Boha.“ 17Ježíš odpověděl: „Šimone, synu Jonášův, jsi blahoslavený. Neboť ti tuto věc neodhalilo tělo a krev, ale Můj Otec, který je v nebesích. 18Říkám ti však, že jsi Petr (tj. skalka). A na té Skále vybuduji Svou církev a brány hádesu ji nepřemohou.

19Dám ti klíče nebeského království. A co bys svázal na zemi, bude svázáno v nebesích; a co bys rozvázal na zemi, bude rozvázáno v nebesích.20Tehdy přikázal, aby nikomu neříkali, že je Kristus.

21Od chvíle začal Ježíš Kristus Svým učedníkům ukazovat, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho vytrpět od starších, předních kněží a učitelů zákona. A musí být zabit a třetího dne vstát z mrtvých22Petr si Ho vzal stranou a začal Ho napomínat: „Bůh Tě chraň, Pane! Ať se Ti to vůbec nestane!“

23On se obrátil a řekl Petrovi: „Odejdi za Mě, satane! Jsi mi kamenem úrazu, neboť nemyslíš na to Boží, ale na to lidské.24Tehdy Ježíš řekl Svým učedníkům: „Pokud někdo chce jít za Mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje Mě. 25Neboť kdo chce svou duši spasit, zničí ji. Kdo však zničí svou duši kvůli Mně, najde ji.

26Vždyť co prospěje člověku, pokud získá celý svět, ale své duši uškodí? Anebo: Co člověk dá jako výměnu za svou duši? 27Vždyť Syn člověka má přijít ve slávě Svého Otce se Svými anděly. A tehdy odplatí každému podle jeho činů. 28Amen, říkám vám: Někteří z těch, kdo tu stojí, neokusí smrti, dokud neuvidí Syna člověka přicházejícího ve Svém království.

 

 

16,1 pokoušet - var. otestovat

16,1 ukázat - var. dokázat (podat důkaz)

16,2 pěkné počasí – dosl. jasná obloha

16,17 syn Jonáše - dosl. Bariónas (v překladu „syn Jonášův“), jiné překlady „Bar Jóna“ (hebrejsky: Syn Jonáše)

16,18 skalka – Slovní hříčka - ř. Slovo Petrós (Πέτρος - Petr) je v překladu: skalka, (valící se) kámen; řecké slovo petra (πέτρα - skála) označuje (velkou) skálu.

16,22 Bůh Tě chraň - ř. slovo ve smyslu: Bůh (ti je) milostiv (slovník), tzn. proto tě ochraňuje. Ř. Slovo je v NZ zde a v Žid 8,12

16,25 zničit - var. zabít, zahynout

 
 


Statistiky

Online: 3
Celkem: 278641
Měsíc: 2457
Den: 158