Jdi na obsah Jdi na menu
 


Matouš 15

« Matouš 14

» Matouš 16

 

 

Matouš 15

 

TRADICE STARŠÍCH

1Tehdy přistoupili k Ježíšovi z Jeruzaléma učitelé zákona a farizeové. A řekli: 2„Proč Tvoji učedníci přestupují tradici starších? Vždyť si neumývají své ruce, když mají jíst chléb.“

3On jim však odpověděl: „Proč i vy přestupujete Boží přikázání prostřednictvím své tradice? 4Vždyť Bůh přikázal: ‚Cti otce i matku,‘ a ‚kdo mluví zle o otci nebo matce, propadne smrti.‘ 5Ale vy říkáte: ‚Kdo by řekl otci či matce: ‚Pouze dar korbán - ten ti ze mě přinese prospěch.‘ – a pak už vůbec nectí svého otce či svou matku. 6A tak jste prostřednictvím tradice odvolali Boží přikázání. 7Pokrytci! Dobře o vás prorokoval Izaiáš: 8‚Tento lid Mě ctí svými rty, ale jejich mysl je držena daleko ode Mě. 9Marně Mě uctívají, přitom vyučují naukám, které jsou jen lidskými nařízeními.‘“

10A svolal zástup a řekl jim: „Slyšte a pochopte: 11Člověka neposkvrňuje to, co vchází do úst. Ale člověka poskvrňuje to, co z úst vychází.

12Tehdy k Němu přistoupili učedníci a řekli Mu: „Víš o tom, že se farizeové urazili, když slyšeli Tvoje slova?“ 13Ale On odpověděl: „Každá rostlina, kterou nezasadil Můj nebeský Otec, bude vykořeněna. 14Nechte je. Slepí jsou vůdcové slepých. Pokud ale slepý vede slepého, oba spadnou do jámy.

15Petr Mu odpověděl: „Vysvětli nám to přirovnání.“ 16Ježíš řekl: „Stále jste nechápající? 17Nerozumíte tomu, že všechno, co vchází skrze ústa do člověka, jde do žaludku a vychází do záchodu? 18Ale to, co vychází z úst, přichází z mysli – a to poskvrňuje člověka. 19Vždyť z mysli přichází špatné myšlení, vraždy, cizoložství, smilstvo, krádeže, falešná svědectví, rouhání… 20Toto je to, co poskvrňuje člověka. Ale jíst neumytýma rukama člověka neposkvrňuje.

 

 

UZDRAVENÍ DCERY KANÁNSKÉ ŽENY

21Ježíš odsud odešel a šel na území Týru a Sidónu. 22A hle: Kanánská žena vyšla z té krajiny a křičela: „Smiluj se nade mnou, Pane, synu Davidův! Má dcera je sužována tím, že je posedlá démonem!“ 23Ale Ježíš ji neodpověděl ani slovo. A přistoupili Jeho učedníci a prosili Ho: „Pošli ji pryč, vždyť za námi neustále křičí.“ 24On odpověděl: „Jsem poslán pouze k hynoucím ovcím z Izraelského domu.25Ale ona přišla, klaněla se Mu a řekla: „Pane, pomoz mi.“ 26On odpověděl: „Není dobré vzít chleba pro děti a hodit ho štěňatům.27Ona řekla: „Ano, Pane. Avšak štěňata jí drobky chleba padající ze stolů jejich pánů.“ 28Tehdy ji Ježíš odpověděl: „Ó ženo, tvá víra je velká! Ať se ti stane, jak chceš.“ A v tu chvíli byla její dcera uzdravena.

29Ježíš odsud odešel a šel podél Galilejského moře. Vystoupil na horu a posadil se tam. 30Přišly k Němu početné zástupy. Měli mezi sebou chromé, zmrzačené, slepé, němé a mnohé jiné. A pokládali je k Jeho nohám a On je uzdravil, 31takže se zástupy divily, když viděly, jak němí mluví, zmrzačení jsou zdraveni, chromí chodí a slepí vidí… A chválili Izraelského Boha.

 

NASYCENÍ ČTYŘ TISÍCŮ

32Ježíš svolal Své učedníky a řekl: „Jsem pohnut soucitem kvůli zástupu, protože již tři dny zůstávají se Mnou, a nemají, co by jedli. A nechci je propustit hladové, aby nezemdleli na cestě.33Učedníci Mu řekli: „Odkud vezmeme v této pustině tak velké množství chleba, abychom nasytili tak velký zástup? 34Ježíš jim řekl: „Kolik máte chlebů?“ Oni řekli: „Sedm. A ještě trochu rybiček.“ 35A rozkázal zástupům, aby se posadili na zem.

36Vzal těch sedm chlebů a těch pár ryb, poděkoval, lámal chléb, dával učedníkům a učedníci dávali zástupu. 37A všichni jedli a byli nasyceni. Vysbírali pak kousky chleba, které byly navíc: sedm plných velkých košů. 38Těch, kteří jedli, bylo čtyři tisíce mužů (kromě žen a dětí). 39Pak rozpustil zástupy, vstoupil do lodi a přišel do krajiny Magadan.

 

 

15,4 propadne smrti - dosl. smrti dokoná/dokoná (tím, že) zemře (slovník)

15,8 var. textu: Přibližuje se můj lid svými ústy a ctí mě svými rty

15,12 urazit – var. pohoršit se, být kamenem úrazu, příčinou pádu, urazit se (nad něčím),

15,15 přirovnání - var. podobenství, srovnání (v tomto případě srovnání obřadní nečistoty neumytých rukou s hříchem)

15,22 kanánský - archaické oslovení pro (dřívější) féničany

15,23 pošli ji pryč - var. zbav se jí

 
 


Statistiky

Online: 4
Celkem: 274126
Měsíc: 2372
Den: 158