Jdi na obsah Jdi na menu
 


Matouš 13

« Matouš 12

» Matouš 14

 

Matouš 13

PODOBENSTVÍ O ROZSÉVAČI

1V ten den Ježíš vyšel z domu a posadil se u moře. 2Sešly se k Němu početné zástupy, takže vstoupil do lodi a posadil se, zatímco všechny zástupy stály na břehu. 3A mluvil nim v mnoha podobenstvích: „Hle: Vyšel rozsévač, aby rozséval. 4Když rozséval, padla některá semínka podél cesty – a přiletěli ptáci a sezobali je. 5Jiná semínka padla na skalnatá místa, kde neměla mnoho půdy – a kvůli tomu, že neměla hlubokou zem, hned vzešla, 6ale když vyšlo slunce, byla spálena sluncem. A kvůli tomu, že neměla kořen, uschla. 7Jiná semínka padla do trní - a trní vzrostlo a udusilo je. 8Jiná semínka padla do dobré země – a vydala užitek: některá stonásobný, některá šedesátinásobný a některá třicetinásobný9Kdo má uši k slyšení, slyš!

10A přistoupili učedníci a řekli Mu: „Proč k nim mluvíš v podobenstvích?“ 11Odpověděl jim: „Protože vám je dáno znát tajemství nebeského království, ale jim to není dáno. 12Neboť kdo má, tomu bude dáno a rozhojní se mu to. Tomu, kdo nemá, však bude odejmuto i to, co má. 13Kvůli tomu k nim mluvím v podobenstvích. Proto se dívají, ale nevidí, slyší, ale neslyší a ani to nechápou. 14Naplňuje se na nich Izaiášovo proroctví: ‚Slyšením budete slyšet - a zcela jistě to nepochopíte, díváte se, budete se dívat – a zcela jistě neuvidíte. 15Neboť mysl tohoto lidu se stala tučná, a tak ušima obtížně slyší a své oči mají zavřené - a tak se stalo, že očima neuviděli, ušima neuslyšeli, myslí nepochopili, neobrátili se a je neuzdravil.‘ 16Ale vaše oči jsou blahoslavené, protože vidí, a vaše uši jsou blahoslavené, protože slyší. 17Neboť amen, říkám vám: Mnoho proroků a spravedlivých lidí toužilo vidět to, co vy vidíte, a neviděli. A toužili slyšet to, co vy slyšíte, a neslyšeli.

18Proto slyšte podobenství o rozsévači: 19Ke každému, kdo slyší slovo o království a chápe ho, přichází ten Zlý a popadne to, co je zaseto v jeho mysli. To je ten, který byl zaset podél cesty. 20Avšak ten, kdo je zaset na skalnatou zem, to je ten, který slovo slyší a hned ho s radostí přijímá. 21Nemá však v sobě kořen, ale je dočasný. Když kvůli slovu přichází pronásledování a perzekuce, hned odpadnou.  22Ale ten, kdo je zasetý do trní, to je ten, který slovo slyší, ale starosti tohoto období a klam bohatství to slovo dusí a stává se neužitečným. 23Ale ten, kdo je zaset do dobré země, to je ten, který slovo slyší, pochopil ho - a ten nese a vydává ovoce; některý stonásobné, některý šedesátinásobné a některý třicetinásobné.

 

PODOBENSTVÍ O PLANÉ PŠENICI

24Předložil jim jiné podobenství: „Nebeské království je podobné člověku, který na svém poli rozesel dobrá semínka. 25V době, kdy lidé spí, přišel jeho nepřítel a zasel planou pšenici mezi běžnou pšenici a odešel. 26Když rostlinky vyklíčily a přinesly užitek, tehdy se objevila i planá pšenice. 27Otroci toho hospodáře k němu přistoupili a řekli mu: ‚Pane, nezasadil jsi na svém poli dobré semínka? Kde se potom vzala ta planá pšenice? 28A on jim řekl: ‚To udělal nepřítel člověka.‘ Otroci mu řekli: ‚Chceš, abychom vyšli a vysbírali ji?" 29Ale on jim objasnil: ‚Ne, nikoli! Vysbíráváním plané pšenice byste současně s ní vykořenili i běžnou pšenici. 30Nechte obojí, aby spolurostli do sklizně. A v čase sklizně řeknu žencům, tedy těm, kteří budou sklízet: ‚Nejprve vysbírejte  planou pšenici a svažte ji do snopů k úplnému spálení. Avšak běžnou pšenici shromážděte do mé sýpky.‘

31Předložil jim jiné podobenství: „Nebeské království je jako semínko hořčičného keře, které člověk vzal a zasadil na svém poli. 32Toto semínko je vskutku nejmenší mezi všemi semínky, když však vyroste, je rostlina větší, než zahradní byliny a stane se stromem, takže přilétají nebeští ptáci a hnízdí na jeho větvích.

33Řekl jim jiné podobenství: „Nebeské království je jako kvásek, který žena vzala a zadělala do těsta ze třech mírek mouky, až to všechno prokvasilo.

34To všechno Ježíš říkal zástupům v podobenstvích a bez podobenství k nim nemluvil. 35Takže se naplnila řeč pronesená skrze proroka: ‚Otevřu svá ústa v podobenstvích, vyhlásím věci ukryté od založení světa.

36Tehdy propustil zástupy a šel do domu. Jeho učedníci k Němu přistoupili a řekli: „Objasni nám to podobenství o plané pšenici na poli. 37On jim odpověděl: „Rozsévač dobrého semínka je Syn člověka, 38pole je tento svět. Dobré semínko jsou synové království a planá pšenice jsou synové toho Zlého. 39Nepřítel, který ji rozsévá, je ďábel a sklizeň je dovršení tohoto věku. Ti, co budou sklízet, jsou andělé. 40Proto jako se vysbírává planá pšenice a úplně se spaluje ohněm, tak tomu bude i při dovršení tohoto věku. 41Syn člověka pošle Své anděly a ti vysbírají z Jeho království všechno, co svádělo k hříchu, a ty, kteří vykonávají protizákonnost. 42A vhodí je do ohnivé pece. Tam bude nářek a skřípění zubů. 43Tehdy se spravedliví lidé v království svého Otce rozzáří jako slunce. Kdo má uši k slyšení, slyš!

 

DALŠÍ PODOBENSTVÍ O NEBESKÉM KRÁLOVSTVÍ

44Znovu říkám: „Nebeské království je jako poklad ukrytý v poli, který člověk najde a ukrývá jej. Radostí z něj jde, prodá všechno, co má, a koupí to pole.

45Znovu říkám: „Nebeské království je jako člověk obchodník, který hledá dobré perly. 46Najde jednu velmi hodnotnou perlu, odejde, prodá všechno, co má, a koupí ji.

47Znovu říkám: „Nebeské království je jako vlečná síť puštěná do moře - a ta síť shromáždila všechny druhy ryb. 48Když byla naplněna, vytáhli ji na břeh a posadili se, aby vysbírali to, co bylo dobré, a dali to do nádob, a co bylo špatné kvality, tak vyhodili ven. 49Tak tomu bude i při dovršení tohoto věku. Vyjdou andělé, oddělí špatné lidi z prostředku spravedlivých lidí 50a vhodí je do ohnivé pece. Tam bude nářek a skřípění zubů.

51Ježíš jim řekl: „Pochopili jste to všechno?“ Řekli Mu: „Ano, Pane.“ 52A řekl jim: „Kvůli tomu: Každý učitel zákona, který se stal učedníkem nebeského království, je jako člověk hospodář, který vynáší z toho, co nashromáždil, věci nové i staré.53Když Ježíš dokončil všechna tato podobenství, stalo se, že se odebral pryč.

 

 

JEŽÍŠ VE SVÉ DOMOVINĚ

54Přišel do Své domoviny vyučoval v synagogách. Takto se stalo, že lidé byli ohromeni a říkali: „Odkud ten Ježíš takovou moudrost a takovou moc? 55Není to syn tesaře? Nejmenuje se jeho matka Marie a jeho bratři Jakub, Josef, Šimon a Juda? 56Nejsou všechny Jeho sestry tady u nás? Odkud potom ten Ježíš to všechno?“ 57A měli v Něm kámen úrazu. Ale Ježíš jim řekl: „Prorok není bez úcty, pokud ne ve své domovině a ve svém domě.58A kvůli jejich nevíře tam neudělal mnoho zázraků.

 

 

13,15 obtížně - var. těžce (hmotnostně)

13,20.21 hned - var. brzy

13,21 padnou - var. padnou (do léčky), klopýtnou, jsou svedeni

13,25.26.27.29.30.36.38.40 planá pšenice - Rostlina Zizanion, v latině známá jako Lolium temulentum (česky: jíle mámivý). Je velmi podobná pšenici, ale nepřináší žádný užitek (je to plevel)

15,31 Nejedná se bylinu (kterou známe z naší přírody). Jedná se patrně o dřevinu, jejíž plody mají pronikavou hořčičnou chuť, snad se jedná o rostlinu (keř) Salvadora perská

13,33 tři mírky – tj. 39litrů mouky (1 mírka = 13litrů)

13,41 svádělo k hříchu - dosl. léčka (past), přeneseně klopýtnutí, kámen úrazu, svod k hříchu

13,44 dobrý - var. krásné, pěkné (může být myšleno vzhledově, i morálně)

13,46 velmi hodnotný - var. velmi vzácná/cenná/drahá

13,47 vlečná síť - specifický druh objemné sítě, kterou rybáři rozprostřeli mezi dva čluny, nebo u jednoho člunu ji rozprostřeli po moři a pak ji pomocí dlouhých provazů tahali na břeh.

13,48 špatné kvality - dosl. shnilé, zkažené, nekvalitní (strom, ovoce, člověk)

13,52 co nashromáždil - dosl. to, co bylo nashromážděno; var. poklad (slovník), sklad, „shromaždiště“

13,57 kámen úrazu - var. byl jim příčinou pádu/stal se jim léčkou

 
 


Statistiky

Online: 3
Celkem: 278639
Měsíc: 2456
Den: 158