Jdi na obsah Jdi na menu
 


Marek 8

« Marek 7

» Marek 9

 

Marek 8

1V těch dnech tam byl znovu početný zástup a neměli co jíst. Ježíš svolal Své učedníky a řekl jim: 2Jsem pohnut soucitem nad tím zástupem lidí, protože již tři dny zůstávají se Mnou a nemají co jíst. 3Pokud je propustím do jejich domů hladové, zemdlí na cestě. Vždyť někteří z nich přišli z daleka.4Jeho učedníci Mu odpověděli: „Kde by mohl někdo tady, v pustině, sehnat tolik jídla, aby je nasytil chleby?“ 5Zeptal se jich: „Kolik máte chlebů?“ Řekli: „Sedm.“ 6Přikázal lidem v zástupu, aby se posadili na zem. Vzal sedm chlebů, poděkoval, lámal je a podával Svým učedníkům, aby je předkládali lidem. A oni ty chleby předložili zástupu. 7Měli také několik rybiček. Je také požehnal a rozkázal učedníkům, aby je také předložili zástupu. 8Lidé jedli a byli nasyceni. Sesbírali zbylé kousky; ten nadbytek. Bylo toho sedm velkých košů. 9Těch, kteří jedli, bylo kolem čtyř tisíc. A Ježíš je propustil domů.

10Hned vstoupil se Svými učedníky do lodi a přeplavil se s nimi do oblasti Dalmanuthy. 11A přišli farizeové a začali Ním debatovat. Pokoušeli Ho tak, že od Něj požadovali znamení z nebe. 12On si v duchu hluboce povzdechl, a řekl: „Proč tato generace hledá znamení? Amen, říkám vám: Této generaci nebude dáno znamení.13A opustil je, opět vstoupil na loď a přeplavil se na druhou stranu.

14Zapomněli si s sebou vzít chleby; na lodi neměli více, než jeden chléb. 15A přikázal jim: „Dávejte si pozor: Rozpoznejte kvásek farizeů a kvásek Heroda.16Uvažovali o tom a říkali jeden druhému: „Nemáme chleba.“ 17Ježíš to rozpoznal a řekl jim: „Proč uvažujete o tom, že nemáte chleba? Stále nerozumíte, ani nechápete? Máte zkamenělou mysl? 18Máte oči, ale nevidíte? A máte uši, ale neslyšíte?  19Nevzpomínáte si, když jsem lámal pět chlebů pro pět tisíc lidí – kolik plných nůší kousků chleba jste sesbírali?“ Řekli Mu: „Dvanáct.“ 20A když jsem sedm chlebů lámal pro čtyři tisíce lidí – kolik velkých košů, které byly plné kousků chleba, jste sesbírali?“ Řekli: „Sedm.“ 21Řekl jim: „Stále nechápete?

22A přišel do Betsaidy. Přivedli k Němu slepého člověka a prosili Ho, aby se Ho dotkl. 23Vzal toho slepého za ruku, vyvedl ho ven z vesnice, plivl na jeho oči a položil na něj ruce. Zeptal se ho, zda něco vidí. 24On vzhlédl a řekl: „Vidím lidi… Ale vidím je jako chodící stromy.“ 25Potom Ježíš znovu položil ruce na jeho oči a on začal zřetelně vidět. Byl obnoven jeho zrak a začal zřetelně vidět všechno kolem. 26Poslal ho do jeho domu a řekl: „Nevstupuj do té vesnice, ani to v té vesnici nikomu neříkej.

 

JEŽÍŠOVO BOŽSTVÍ

27Ježíš a Jeho učedníci vyšli do vesnic Cesareje Filipovy. Cestou se zeptal Svých učedníků: „Za koho Mě lidé pokládají?28Odpověděli Mu: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a ještě jiní za jednoho z proroků.“ 29Zeptal se jich: „Vy však: Za koho Mě pokládáte?“ Petr Mu odpověděl:  „Ty jsi Kristus.“ 30Napomínal je, aby to o Něm nikomu neříkali. 31Začal je vyučovat, že Syn člověka musí mnoho vytrpět, být odmítnut od starších, předních kněží a učitelů zákona, být zavražděn a po třech dnech vstát z mrtvých.

32Řekl jim to slovo otevřeně. Petr si Ho vzal stranou a začal Ho napomínat. 33Ježíš se obrátil, pohleděl na Své učedníky a napomenul Petra: „Jdi za Mě, satane. Neboť nemyslíš na to, co je Boží, ale na to, co je lidské.34Svolal zástup spolu se Svými učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít za Mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje Mě. 35Vždyť kdo chce svou duši spasit, zničí ji. Kdo však svou duši zničí kvůli Mně a evangeliu – spasí ji. 36Vždyť co prospěje člověku, pokud získá celý svět, ale uškodí své duši? 37Vždyť co dá člověk jako výměnu za svou duši? 38Neboť kdo by se styděl za Mě a Moje slova v této cizoložné a hříšné generaci, za toho se bude stydět i Syn člověka, až přijde ve slávě Svého Otce se svatými anděly.

 

 

8,6 posadili - var. polehali

8,11 pokoušet - var. testovat

8,11 požadovat - dosl. hledat, usilovat, vyžadovat

8,12 této generaci nebude dáno znamení - hebraismus: rozhodný zápor (dosl. „jestli bude dáno této generaci to znamení.“)

8,15 rozpoznat - dosl. dívat se (zaměřovat se, vnímat, rozlišovat), vidět něco fyzického a přemýšlet nad duchovním rozměrem

8,16 říkali jeden druhému: „Nemáme chleba.“ - jiné rukopisy: uvažovali (o tom) mezi sebou, protože neměli chleby

8,17 zkamenět - var. stát se tvrdým, necitelným, otupělým

8,31 odmítnout - odmítnout po důkladném testování (zkoumání)

8,34 jít za - jiné rukopisy: následovat

 
 


Statistiky

Online: 3
Celkem: 278639
Měsíc: 2456
Den: 158