Jdi na obsah Jdi na menu
 


Marek 7

« Marek 6

» Marek 8

 

Marek 7

TRADICE

1A shromáždili se k Němu farizeové a někteří učitelů zákona, kteří přišli z Jeruzaléma. 2Uviděli některé z Jeho učedníků, jak jedí chléb s poskvrněnýma (tj. neumytýma) rukama a tak je obvinili. 3Neboť farizeové a všichni židé nejedí, dokud si k zápěstí neumyjí ruce. Tak se drží tradice starších. 4Když přijdou z tržiště, nejí, dokud se neponoří do vody. A je ještě mnoho dalších věcí, které přijali a drží se jich – ponoření do vody kalichů, džbánů, měděných nádob a rohoží na ležení. 5Farizeové a učitelé zákona se Ho zeptali: „Proč Tvoji učedníci nechodí podle tradice starších, ale jedí chléb poskvrněnýma rukama?" 6On jim však odpověděl: „Dobře o vás, pokrytcích, prorokoval Izaiáš. Jak je psáno: ‚Tento lid Mě ctí svými rty, ale jejich mysl je držena daleko ode Mě. 7Marně Mě uctívají, vyučujíce naukám, které jsou jen lidskými nařízeními.‘ 8Opustili jste Boží přikázání a držíte se lidské tradice, [ponořování do vody kalichů, džbánů... A děláte mnoho dalších věcí, jako jsou tyto.“] 9Řekl jim: „Dobře odmítáte Boží přikázání, abyste střežili svou tradici. 10Vždyť Mojžíš řekl: ‚Cti svého otce i svou matku,‘ a také řekl: ‚Kdo mluví zle o otci nebo matce, propadne smrti.‘ 11Vy však říkáte: ‚Pokud řekne člověk otci nebo matce: ‚Korbán, (tj. dar zasvěcený Bohu), který je ode mne – ten ti přinese prospěch,‘ 12je již zproštěn povinnosti cokoliv udělat vůči otci nebo matce. 13Tak odvoláváte Boží slovo svou tradicí, kterou jste si předali. A podobných věcí děláte mnoho.

14Znovu svolal zástup a řekl jim: „Slyšte Mě všichni, a pochopte to: 15To, co zvenčí vchází do člověka, ho nemůže poskvrnit. Ale to, co z člověka vychází, to jsou věci, které poskvrňují člověka. 16Kdo má uši k slyšení, slyš!

17Když vyšel do domu, pryč od zástupu, Jeho učedníci se Ho ptali na to přirovnání. 18Řekl jim: „Také vy jste nechápající? Nerozumíte tomu, že všechno, co zvenčí vchází do člověka, ho nemůže poskvrnit, 19protože mu to nevchází do mysli, ale vchází to do žaludku, a potom to jde do záchodu, očišťujíce tak všechno jídlo? 20Ale říkám: To, co z člověka vychází, to člověka poskvrňuje. 21Vždyť zevnitř, z lidské mysli, vychází špatné myšlení: cizoložství, krádeže, vraždy, smilstvo,  22chamtivost, špatnost, lstivost, otevřená oplzlost, špatné oko, rouhání, arogance, povýšenost, hloupost… 23Všechno to zlo pochází zevnitř a poskvrňuje člověka.

 

JEŽÍŠ A POHANÉ

24Vstal a odešel odsud do krajin Týru a Sidónu. Vešel do domu. Nechtěl sice, aby o Něm někdo věděl, ale nemohl to utajit. 25Hned o Něm uslyšela žena, jejíž dceruška měla nečistého ducha. Přišla a padla k Jeho nohám. 26Ta žena však byla Řekyně, původem Syrofeničanka. Prosila Ho, aby vyhnal z její dcery démona. 27Řekl jí: „Nech nejprve nasytit děti. Vždyť není dobré vzít chléb dětem a hodit ho štěňatům.28Ale ona Mu odpověděla: „Ano, Pane. A štěňata jedí pod stolem drobky po dětech.“ 29Řekl jí: „Kvůli tomu slovu jdi domů. Ten démon z tvé dcery vyšel.30Odešla tedy do svého domu a našla tam své dítě, jak leží na posteli a démon již ní vyšel vyšel.

31A odešel z krajiny Týru a šel opět přes Sidón ke Galilejskému moři středem území Dekapole. 32Přivedli k Němu hluchého a špatně mluvícího člověka a prosili Ho, aby na něj položil ruku. 33Vzal si ho ze zástupu stranou, do soukromí. Své prsty položil do jeho uší, plivnul a dotkl se jeho jazyku. 34Vzhlédl k nebi, povzdechl si a řekl mu aramejsky: „Efata.“ (tj. ‚Otevři se.‘). 35A jeho uši byly otevřeny a hned bylo rozvázáno pouto jeho jazyka; a začal správně mluvit. 36Ježíš přikázal lidem, aby to nikomu neříkali. Jakkoli jim to však přikazoval, oni to tím více rozšiřovali a rozhlašovali. 37A byli mimořádně ohromeni. Říkali: „Všechno udělal dobře. Dokonce způsobil, že hluší slyší a němí mluví.“

 

 

7,2 obvinit - hledat (a najít) chybu, proto odmítat

7,3 zápěstí - dosl. pěst (tedy umýt celou pěst; až k zápěstí)

7,4 ponořit do vody – tedy vykoupat (stejné slovo pro ‚křest‘)

7,4 rohož na ležení - ř. slovo označuje postel (slovník), přenosnou (malou postel), nebo rohož, na které se leželo při jídle

7,9 střežit - var. dohlížet, držet se, pozorovat, hlídat

7,10 propadne smrti - dosl. smrti dokoná/dokoná (tím, že) zemře (slovník)

7,11 korbán (jednalo se o dar, který byl zasvěcen Bohu (ze kterého brali peníze přední kněží – toto ř. slovo použito zde a v Mt 27,6)

7,17 přirovnání - var. podobenství, srovnání (v tomto případě srovnání obřadní nečistoty neumytých rukou s hříchem)

7,34 otevři se – zesílený výraz pro otevřít se (úplně se otevři - slovník)

7,37 němý (ve smyslu: neschopný mluvit či formulovat slova)

 
 


Statistiky

Online: 4
Celkem: 279810
Měsíc: 3015
Den: 81