Jdi na obsah Jdi na menu
 


Marek 2

« Marek 1

» Marek 3

 

Marek 2

PROTI JEŽÍŠI ZAČÍNÁ ODPOR

1Když po několika dnech opět vešel do Kafarnaum, rozneslo se, že je v doma. 2Hned se shromáždilo velké množství lidí, takže již nebylo místo ani přede dveřmi. A mluvil k nim slovo. 3Tu k Němu přišli lidé a nesli ochrnutého člověka; nesli ho čtyři lidí. 4Když se kvůli zástupu nebyli schopni Němu přiblížit, rozebrali střechu domu nad místem, kde byl Ježíš. Odkryli strop a spustili lůžko, na kterém ležel ten ochrnutý člověk. 5Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl ochrnutému: „Dítě, odpouštějí se ti hříchy.

6Seděli tam však někteří z učitelů zákona a uvažovali ve svých myslích: 7„Proč tak mluví? Rouhá se! Vždyť kdo moc odpouštět hříchy – jedině sám Bůh!“ 8Ježíš Svým duchem hned poznal, že takto sami u sebe uvažují. A řekl jim: „Proč takto uvažujete ve svých myslích?“ 9Co je snadnější: Říct ochrnutému člověku: ‚Odpouštějí se ti hříchy,‘ nebo říct: ‚Vstaň, vezmi své lůžko a choď ‘? 10Abyste však věděli, že Syn člověka má moc odpouštět hříchy…“ – tu řekne ochrnutému člověku: 11Říkám ti: Vstaň, vezmi své lůžko a jdi do svého domu.12On hned vstal, vzal své lůžko a přede všemi odešel, takže všichni lidé žasli a oslavovali Boha: „Něco takového jsme ještě nikdy neviděli!“

13Ježíš pak opět šel podél moře a přicházel k Němu všechen zástup. A učil je. 14Procházel kolem a uviděl Leviho, syna Alfeova, jak sedí na celnici. Řekl mu: „Následuj Mě.“ A on vstal a následoval Ho. 15Když Ježíš stoloval v jeho domě, stalo se, že s Ním a s Jeho učedníky stolovalo mnoho výběrčích daní a hříšníků. Vždyť jich bylo mnoho a následovali Ho. 16Když Ho učitelé zákona a farizeové uviděli, jak jí s hříšníky a výběrčími daní, řekli Jeho učedníkům: „Jak to, že jí a pije s hříšníky a výběrčími daní?“ 17Ježíš to uslyšel a řekl jim: Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé lidi, ale hříšné.

18Janovi učedníci a učedníci farizeů se často postili. Přišli a řekli mu: „Proč se Janovi učedníci a učedníci farizeů postí, ale Tvoji učedníci se nepostí?“ 19Ježíš jim řekl: „Jak se mohou spolusvatebčané postit, když je ženich s nimi? Dokud mají čas, ve kterém je ženich s nimi, nemohou se postit. 20Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich odejmut. A tehdy, v těch dnech, se budou postit.

21Na starý plášť přece nikdo nepřišívá záplatu z nového kusu látky. Jinak se od toho starého pláště ta výplň odtrhne - nová látka od staré látky - a trhlina se stane ještě horší. 22A nikdo nelije nové víno do starých měchů, jinak to víno měchy rozerve, víno se vylije a měchy jsou zničeny. Ale nové víno se má dávat do nových měchů.

23Když Ježíš v sobotu procházel skrze obilné pole, stalo se, že Jeho učedníci začali cestou trhat klasy. 24Farizeové Mu řekli: „Podívej se: Dělají v sobotu to, co není dovoleno.“  25Řekl jim: „Nikdy jste nečetli, co udělal David, když měl nouzi a hladověl on i ti, kteří byli s ním? 26Jak za velekněze Abiatara vstoupil do Božího domu a jedl chleby předložení, které neměl dovoleno jíst nikdo, kromě kněží? A jak dal i těm, kteří byli s ním?“ 27Řekl jim: „Sobota je učiněna kvůli člověku, a ne člověk kvůli sobotě. 28Proto je Syn člověka Pánem také soboty.

 

 

2,3 nést - dosl. zvednut

2,15 stolovat - dosl. ležel (u jídla se leželo)

2,17 zdraví - var. silní, v plné síle (vitální); nemocní – var. špatní (morálně)

2,19 spolusvatebčané - dosl. synové svatební komůrky (slovník)

2,21 nové – ve smyslu dosud neprané, nepoužité, nezmačkané

2,25 mít nouzi - dosl. měl potřebu (nutnost)

 
 


Statistiky

Online: 3
Celkem: 278641
Měsíc: 2457
Den: 160