Jdi na obsah Jdi na menu
 


Marek 13

« Marek 12

» Marek 14

 

Marek 13

PŘEDPOVĚĎ ZKÁZY CHRÁMU A KONCE SVĚTA

1Když vycházel z chrámu, řekl Mu jeden z Jeho učedníků: „Mistře, podívej se: Jaké kameny a jaká stavba!“ 2A Ježíš mu odpověděl: „Vidíš tu velikou stavbu? Jistě zde nezůstane kámen na kameni, který by jistě nebyl stržen.3Když seděl naproti chrámu na Olivové hoře, zeptali se Ho v soukromí Petr, Jakub, Jan a Ondřej: 4„Řekni nám: Kdy to bude? A jaká budou znamení, až se to všechno bude naplňovat?

5Ježíš jim odpověděl: „Hleďte, aby vás nikdo nesvedl. 6Přijde mnoho lidí v Mém jménu a řeknou: ‚JÁ JSEM,‘ a svedou mnoho lidí. 7Když uslyšíte války a zvěsti o válkách, nebuďte vystrašeni. Musí to nastat, ale to ještě nebude konec. 8Neboť povstane národ proti národu a království proti království. Bude zemětřesení na různých místech. Budou hladomory a nepokoje. To bude začátek porodních bolestí. 9Vy se však mějte na pozoru. Budou vás vydávat do sanhedrinů a synagóg a budete bití. A budete kvůli Mně stát před guvernéry a králi – jim na svědectví. 10Ale nejprve musí být ve všech národech kázáno evangelium. 11Když vás vyvedou a vydají k soudu, nestarejte se (ani se tím příliš nezabývejte), co byste měli říkat. Ale mluvte to, co vám bude v tu chvíli dáno. Neboť to nebudete vy, kdo mluví, ale Duch svatý. 12Vydá na smrt bratr svého bratra a otec své dítě. A děti povstanou proti rodičům a vydají je na smrt. 13A budete u všech lidí v nenávisti kvůli Mému jménu, ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

14Když uvidíte ‚ohavnost způsobující pustošení‘ (o které je řečeno skrze proroka Daniele) postavenou tam, kde by neměla stát – kdo čte, rozuměj – tehdy ti v Judsku ať utečou do hor. 15Kdo je na střeše, ať nesestupuje do domu, ani si nejde do svého domu něco vzít. 16Kdo je na poli, ať se nevrací k věcem za sebou, jako třeba si vzít si svůj plášť. 17Avšak běda těhotným a kojícím v oněch dnech! 18Proto se modlete, aby váš útěk nebyl v zimě, 19protože to budou dny takového soužení, jakého nebylo od počátku stvoření (které stvořil Bůh) až do teď, a nikdy již takové soužení nenastane. 20A pokud by Pán nezkrátil ty dny, nebylo by spaseno žádné tělo. Ale kvůli vyvoleným, které Pán vyvolil, ty dny zkrátil. 21Pokud by vám tehdy někdo řekl: ‚Hle: Tam je Kristus!‘ nebo:‘Hle: Je támhle!‘ – nevěřte tomu. 22Neboť povstanou falešní Kristové a falešní proroci a budou dávat lidem znamení a zázraky, aby svedli í i vyvolené, kdyby to bylo možné. 23Mějte se tedy na pozoru. Hle: Řekl jsem vám to předem.

24Potom v těch dnech (po tom soužení) nastane zatmění slunce, měsíc nevydá svůj jas, 25hvězdy budou padat z nebe a zatřesou se mocnosti, které jsou na nebi. 26Tehdy budete vidět Syna člověka přicházejícího v oblacích s velikou mocí a slávou. 27Tehdy pošle Své anděly a shromáždí Své vyvolené ze všech čtyř větrů, od nejvzdálenějších končin země až do nejvzdálenějších končin nebe.

28Naučte se podobenství od fíkovníku: Když již jeho větev změkne a vypučí listí, rozpoznáte, že je blízko léto. 29Tak i vy: Když uvidíte, že se ty události dějí, rozpoznáte, že je to blízko, přede dveřmi. 30Amen, říkám vám: Tato generace nepomine, dokud to všechno nenastane. 31Nebe a země pominou, ale Má slova nepominou. 32Avšak ohledně toho dne a té chvíle nikdo nic neví, ani andělé v nebi, ani Syn, pouze Otec. 33Dávejte si pozor, bděte a modlete se, protože nevíte, kdy je ten čas.

34Je to jako člověk, který odešel do zahraničí: Opustil svůj dům, dal svým otrokům moc a každému jeho práci. Vrátnému přikázal, aby bděl. 35Proto bděte, neboť nevíte, kdy přijde pán domu, zda večer, o půlnoci, zakokrhají kohouti nebo brzy ráno), 36aby snad nepřišel neočekávaně a nenašel vás, jak spíte. 37Co tedy říkám vám, říkám všem: Bděte!

 

 

13,4 naplňovat – ř. slovo ve smyslu: dosahovat výsledku působením více faktorů (důraz na koncový bod)

13,11 nestarejte se - ř. slovo znamenající: ‚předem-znepokojivý,‘ tedy být předem nervózní