Jdi na obsah Jdi na menu
 


Marek 11

« Marek 10

» Marek 12

 

Marek 11

JEŽÍŠŮV VJEZD DO JERUZALÉMA

1Když se přiblížili k Jeruzalému, k Betfage a Betanii u Olivové hory, poslal Své dva učedníky, a řekl jim: 2Jděte do protější vesnice a hned jak do ní vstoupíte, najdete uvázané oslátko, na kterém ještě žádný člověk neseděl. Odvažte jej a přiveďte ke Mně3Pokud vám někdo řekne: ‚Co to děláte?‘ Řekněte: ‚Pán jej potřebuje a pak jej sem zase pošle zpět.‘4Oni odešli a našli oslátko uvázané venku u dveří na ulici. A odvázali jej. 5A někteří z těch, kteří tam stáli, jim řekli: „Co to děláte? Proč to oslátko odvazujete?“ 6Oni jim však řekli to, co jim přikázal Ježíš. A nechali je odejít.

7Převedli tedy oslátko k Ježíšovi, vložili na něj svá roucha a On se na něj posadil. 8Mnoho lidí rozprostíralo svá roucha po cestě. Jiní lidé pak rozprostírali větve, které nasekali na polích.  9A ti, kteří šli před Ním, i ti, kteří šli za Ním, volali: „Hosana! Požehnaný Ten přicházející ve jménu Páně! 10Požehnané je přicházející království našeho otce Davida! Hosana na nejvyšších nebesích!" 11Ježíš vešel do Jeruzaléma do chrámu a všechno si prohlédl. Pozdě večer vyšel se Svými dvanácti učedníky do Betanie.

 

JEŽÍŠOVY SPORY S ŽIDY

12Když další den vycházel z Betanie, hladověl. 13Uviděl v dálce fíkovník, který měl listí. A přišel k němu, zda na něm něco najde. Když k němu přišel, nenašel nic, kromě listí, neboť nebylo období fíků.  14Ježíš mu řekl: „Ať z tebe již na věky nikdo nejí ovoce.“ A slyšeli to Jeho učedníci. 15A přišli do Jeruzaléma. Ježíš vešel do chrámu a začal vyhánět ty, kdo prodávali a kupovali v chrámu. Převrátil stoly směnárníků a sedadla prodavačů holubic. 16A nedovoloval, aby někdo pronesl skrz chrám nějaké zboží. 17Vyučoval je a říkal: „Není snad psáno: ‚Můj dům bude nazván domem modlitby pro všechny národy.‘? Vy jste z něj však udělali doupě banditů.18Uslyšeli to učitelé zákona a přední kněží a hledali způsob, jak Ho zavraždit. Neboť se Ho báli, protože všechen zástup byl ohromen Jeho učením.

19Když nastal pozdní večer, Ježíš vyšel z města. 20Když učedníci brzy ráno procházeli kolem, uviděli fíkovník, jak od kořene uschl. 21Petr si na to vzpomněl a řekl Mu: „Rabbi, podívej: Fíkovník, který jsi proklel, uschl.“ 22Ježíš jim na to odpověděl: „Mějte Boží víru. 23Amen, říkám vám: Kdo by řekl této hoře: ‚Zdvihni se a uvrhni se do moře.‘ – a nepochyboval by ve své mysli, ale věřil by, že to, co říká, se děje, bude to - stane se mu to. 24Kvůli tomu vám říkám: Věřte, že za cokoli byste se modlili a prosili, to přijímáte, a bude to - stane se vám to. 25A když stojíte a modlíte se, odpouštějte to, co máte proti někomu, aby i vám odpustil vaše přestoupení váš Otec, který je v nebesích. 26Neboť pokud neodpustíte, ani váš Otec, který je v nebesích, vám neodpustí vaše přestoupení.

27Přišli opět do Jeruzaléma. Když se Ježíš procházel v chrámě, přišli k Němu přední kněží, učitelé zákona a starší lidu. 28Řekli Mu: „V jaké moci to všechno děláš? Anebo: Kdo Ti dal tu moc, abys to dělal?“ 29Ježíš jim řekl: „Zeptám se vás na jednu otázku. Odpovězte Mi a řeknu vám, v jaké moci to dělám. 30Byl Janův křest z nebe, nebo od lidí? Odpovězte Mi.31Uvažovali mezi sebou: „Co řekneme? Pokud řekneme: ‚Z nebe,‘ řekne:  ‚Proč jste mu tedy neuvěřili?‘ 32Ale pokud řekneme: ‚Od lidí‘ – bojíme se zástupu. Vždyť všichni mají za to, že Jan byl prorok." 33Odpověděli tedy Ježíšovi: „Nevíme.“ Ježíš jim řekl: „Ani Já vám neřeknu, v jaké moci to dělám.

 

 

11,9 šli před ním - dosl. předcházeli Ho, šli napřed

11,9 šli za ním - var. následovali (slovník) Ho

11,9.10 hosana - hebrejsky: ‚Spas nás!‘/zachraň nás. V době Ježíšově výkřik štěstí, projev chvály Bohu.

11,11 prohlédl - dosl. rozhlédnout (slovník) se (po všem, co tam bylo)

11,17 pozdě večer - dosl. pozdější již byla hodina

11,17 bandita - zloděj, lupič (který krade násilím)

 
 


Statistiky

Online: 3
Celkem: 278640
Měsíc: 2456
Den: 159