Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lukáš 5

« Lukáš 4

» Lukáš 6

 

Lukáš 5

JEŽÍŠ ZÍSKÁVÁ A VYUČUJE UČEDNÍKY

1Když se na Něj tlačil zástup lidí, aby slyšeli Boží slovo, stalo se, že stál u Genezaretského jezera 2a uviděl dvě lodě, jak stojí u jezera. Vystoupili z nich rybáři, aby prali sítě. 3Ježíš vstoupil na jednu těch lodí, která byla Šimonova. Prosil ho, aby Ho odvezl kousek od břehu. Pak se posadil a z lodi vyučoval zástupy lidí. 4Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: „Pluj na hlubinu a spusťte své sítě k rybolovu.5Šimon odpověděl: „Veliteli, po celou noc jsme namáhavě pracovali, ale nic jsme nechytili. Avšak na Tvůj výrok spustím sítě.6Když to udělal, zachytilo se v síti velké množství ryb - se jejich sítě trhaly. 7Dali znamení těm na druhé lodi, kteří s nimi měli podíl na zisku, aby přišli a pomohli jim. Oni přišli a naplnili obě lodě rybami, takže se potápěly. 8Když to uviděl Šimon Petr, padl k Ježíšovým kolenům se slovy: „Pane, odejdi ode mě, neboť jsem hříšný člověk.“ 9Jeho i všechny, kteří byli s ním, obklopil úžas nad tím rybolovem, tedy nad úlovkem ryb, které chytili. 10A úžas obklopil také Jakuba a Jana (syny Zebedeovy), kteří byli Šimonovi společníci. Ježíš řekl Šimonovi: „Neboj se, od teď budeš chytat lidi. 11Připluli loděmi ke břehu, všechno opustili a následovali Ho.

12Když byl v jednom městě, stalo se, hle: byl tam muž plný malomocenství. Když uviděl Ježíše, padl na tvář a prosil Ho: „Pane, pokud chceš, můžeš mě očistit.“ 13Ježíš natáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci. Buď čist.“ A hned od něho to malomocenství odešlo. 14Přikázal mu, aby to nikomu neříkal, ale řekl: „Odejdi, ukaž se knězi a obětuj za své očištění, jak to nařídil Mojžíš – jim na svědectví.15Slovo o Něm se ještě více rozšířilo a shromažďovaly se k Němu početné zástupy, aby Mu naslouchaly a byly uzdravovány ze svých nemocí. 16On však odcházel na pustá místa a tam se modlil.

17Jednoho dne se stalo, že učil a kolem seděli farizeové a přední učitelé Mojžíšova zákona, kteří přišli ze všech galilejských a judských vesnic a Jeruzaléma. A byla tam Pánova moc, aby je uzdravoval.  18A hle: Nějací muži nesli na posteli člověka, který byl ochrnutý. A hledali způsob, jak ho přinést a položit před Něj. 19Když kvůli zástupu nenašli způsob, jak by ho přinesli, vystoupili na střechu domu a spustili ho na posteli skrze střešní tašky doprostřed domu před Ježíše. 20Když uviděl jejich víru, řekl: „Člověče, jsou ti odpuštěny tvé hříchy.21Zákonici a farizeové začali takto uvažovat: „Kdo je tento Ježíš, který mluví rouhavě? Kdo může odpouštět hříchy? Jedině sám Bůh!“ 22Ježíš však poznal jejich uvažování a reagoval na to: „Proč takto uvažujete ve svých myslích? 23Co je snadnější? Říct: ‚Odpouštějí se ti tvé hříchy,‘ nebo říct: ‚Vstaň a choď‘? 24Avšak abyste věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy…“ - řekl tomu ochrnutému člověku: „Říkám ti: Vstaň, vezmi svou postel a jdi do svého domu.25A hned před nimi vstal, vzal to, na čem ležel, a oslavujíce Boha odešel do svého domu. 26Všichni byli zcela bez sebe a oslavovali Boha. A naplněni strachem říkali: „Dnes jsme viděli neuvěřitelné věci!“

27Potom Ježíš vyšel z domu a uviděl výběrčího daní jménem Lévi, jak sedí na celnici. A řekl mu: „Následuj Mě.28On všechno opustil, vstal a následoval Ho. 29A Lévi pro Něj uspořádal ve svém domě veliký banket. A stoloval s Ním početný zástup výběrčích daní a dalších lidí. 30Zákoníci a farizeové reptali. Řekli Jeho učedníkům: „Proč jíte a pijete s výběrčími daní a hříšníky?“ 31Ježíš jim odpověděl: „Lékaře nepotřebují ti, kteří mají dobré zdraví, ale ti, kteří jsou nemocní. 32Nepřišel jsem povolat k pokání spravedlivé lidi, ale hříšné lidi.

33A oni Mu řekli: „Janovi učedníci se často postí a prosí na modlitbách, podobně jako i učedníci farizeů. Tvoji učedníci však jedí a pijí.“ 34Ježíš jim řekl: „Mohou se snad spolusvatebčané postit, dokud je s nimi ženich? 35Avšak přijdou dny, kdy od nich bude ženich odejmut. Potom, v těch dnech, se budou postit.“ 36Řekl jim také přirovnání: „Nikdo neutrhne záplatu z nového pláště a nepřišívá ji na starý plášť, jinak se nový plášť roztrhne a ke starému plášti se záplata z nového nehodí. 37A také: Nikdo nevlévá nové víno do starých měchů, jinak nové víno měchy roztrhne a měchy se zničí. 38Ale nové víno se musí dát do nových měchů; a obojí bude zachováno. 39A nikdo, kdo pije staré víno, nechce [hned] nové víno, ale řekne: ‚Staré víno je dobré.‘

 

 

5,7 kteří s ním měli podíl na zisku - dosl. podílníci (na společném podílu ze zisku), účastníci (slovník)

5,7 chytat dosl. lovit (jako ryby)

5,22 uvažování - var. myšlení (slovník)

5,31 nemocní - var. (morálně) špatní, zlí

5,34 spolusvatebčané - dosl. synové svatební komůrky (slovník)

5,36 přirovnání – var. podobenství

5,36 nepřišívá - dosl. nedává (nepokládá)

5,39 dobré - var. lepší

 
 


Statistiky

Online: 3
Celkem: 278639
Měsíc: 2456
Den: 158