Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lukáš 23

« Lukáš 22

» Lukáš 24

 

 

Lukáš 23

1A celé shromáždění povstalo a vedli Ho k Pilátovi. 2A začali proti Němu vznášet obžaloby: „Tohoto Ježíše jsme našli, jak rozvrací náš lid. Brání lidem, aby dávali císaři daň, a říká, že On Sám je Kristus král.“ 3Pilát se Ho zeptal: „Jsi židovský král?“ On mu odpověděl: „Ty sám to říkáš.

4Pilát řekl předním kněžím a zástupům lidí: „Na tomto člověku nenacházím žádnou příčinu viny.“ 5Ale oni na něj naléhali: „Podněcuje lid a vyučuje po celém Judsku! Začal v Galileji a přišel s tím až sem!“ 6Když Pilát uslyšel o Galileji, zeptal se, zda je ten člověk z Galileje. 7Když se dozvěděl, že je z Herodovy jurisdikce, poslal Ho k Herodovi, který byl v těch dnech také v Jeruzalémě.

8Když Herodes uviděl Ježíše, velmi se zaradoval, neboť si Ho  dlouhý čas přál vidět, protože toho o Něm mnoho slyšel a doufal, že od Něj uvidí nějaké znamení. 9Kladl Mu mnoho otázek, ale On mu na nic neodpověděl. 10Stáli tam však přední kněží a učitelé zákona a s vypětím sil proti Němu vznášeli obžaloby. 11Herodes se svými vojáky Ježíšem pohrdl, vysmál se Mu, oblékl Ho do jasně zářícího oblečení a poslal Ho zpět k Pilátovi. 12V ten den se Herodes s Pilátem stali vzájemnými přáteli, neboť předtím bylo mezi nimi nepřátelství.

13Pilát svolal přední kněze, vládce a lid a řekl jim: 14„Přivedli mi tohoto člověka, že rozvrací lid, a hle: já jsem ho před vámi vyslechl a nenašel jsem na tomto člověku žádnou příčinu viny; nic, kvůli čemu proti Němu vznášíte obžaloby. 15Ani Herodes nic nenašel, vždyť Ho poslal zpět k nám. Hle: neudělal nic, co by zasluhovalo trest smrti. 16Až Ho tedy potrestám, propustím Ho.“

17O svátcích jim musel nutně propustit jednoho vězně. 18Avšak všichni společně vykřikli: „Pryč s tímto Ježíšem, ale propusť nám Barabáše!“ 19Ten byl vsazen do vězení kvůli nějakému povstání ve městě a pro vraždu.“ 20Pilát k nim znovu promluvil; chtěl totiž Ježíše propustit. 21Oni však křičeli: „Ukřižuj! Ukřižuj Ho!“ 22On jim potřetí řekl: „Vždyť co špatného ten Ježíš udělal? Nenacházím na Něm příčinu pro trest smrti. Proto Ho potrestám a propustím.“ 23Oni však na něj naléhali hlasitým křikem, dožadovali se, aby byl ukřižován. A jejich křik a křik předních kněží převládal. 24Pilát se tedy rozhodl jejich žádosti vyhovět. 25Propustil toho Barabáše, který byl vsazen do vězení kvůli povstání a vraždě, a za něhož prosili; ale Ježíše vydal jejich vůli. 26Když Ho odváděli, chytili nějakého Šimona Kyrény, který šel z pole. Vložili na něj trám na kříž, aby jej nesl za Ježíšem. 27Ježíše následovalo velké množství lidu a žen, které nad Ním plakaly a naříkaly.

28Ježíš se k nim obrátil a řekl: „Jeruzalémské dcery, neplakejte nade Mnou, ale plakejte samy nad sebou a nad svými dětmi.  29Neboť hle: Přijdou dny, ve kterých se bude říkat: ‚Blahoslavené jsou neplodné ženy, dělohy, které nerodily, a prsa, které nekojila. 30Tehdy začnou říkat horám: ‚Padněte na nás!‘ A kopcům: ‚Přikryjte nás!‘ 31Protože pokud se toto děje zelenému stromu – co se stane suchému?

32Byli s Ním vedeni ke smrti také dva další zločinci. 33A když přišli na místo zvané: ‚Lebka,‘ ukřižovali Ho tam a s Ním i ty zločince- jednoho po pravici a jednoho po levici. 34Ježíš řekl: „Otče, odpusť jim, vždyť neví, co dělají.“ Rozdělili si Jeho roucho tím, že o něj metali losem.

35Lidé stáli a dívali se, zatímco nad Ním vládci lidu ohrnovali nos: „Jiné spasil, tak ať spasí sám Sebe, pokud je to Kristus, ten Boží vyvolený.“  36Posmívali se mu také vojáci, kteří přistupovali a nabízeli Mu zkyslé víno. 37Říkali: „Pokud jsi ten židovský král, spas sám Sebe!“ 38Byl nad Ním také nápis: ‚TOTO JE ŽIDOVSKÝ KRÁL‘ – písemně v řeckém, latinském a hebrejském jazyce.

39Jeden z těch pověšených zločinců se Mu rouhal: „Nejsi snad Kristus? Spas Sebe i nás!“ 40Druhý zločinec odpověděl; napomenul ho: „To se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi ve stejném soudu. 41My jsme v soudu spravedlivě, vždyť jsme hodni toho, co si zasloužíme za to, co jsme udělali. Tento Ježíš však neudělal nic zvráceného!“ 42A řekl Ježíšovi: „Pane, vzpomeň si na mě, až přijdeš do Svého království…“ 43Řekl mu: „Amen, říkám ti dnes: ‚Budeš se Mnou v ráji.‘

44Když bylo kolem dvanácté polední hodiny, nastala tma po celé zemi až do třetí hodiny odpoledne. 45Nastalo zatmění slunce a chrámová opona se uprostřed roztrhla. 46Ježíš zvolal velikým hlasem „Otče, do Tvých rukou předkládám Svého ducha!!“ A když to řekl, naposledy vydechl. 47Když setník uviděl, co se stalo, oslavoval Boha: „Skutečně. Tento člověk byl spravedlivý…“ 48A když všechny zástupy lidí, které byly shromážděny u této scény, hleděly na to, co se stalo, vracely se domů bijíce se do hrudi. 49Opodál stáli všichni, kteří Ho znali, a ženy, které Ho doprovázely z Galileje; a viděli to.

50A hle: Muž jménem Josef, člen sanhedrinu, byl muž dobrý a spravedlivý, 51který nesouhlasil s jejich úmyslem a činem. Pocházel z judského města Arimatie a očekával Boží království. 52Ten přistoupil k Pilátovi a vyžádal si Ježíšovo tělo. 53Sundal to tělo z kříže, zavinul ho do lněné látky a umístil do hrobu vytesaného ve skále, ve které ještě nikdo neležel. 54Byl den přípravy a nastávala sobota. 55Doprovodily ho ženy, které se sešly z Galileje. Uviděli hrobku i to, jak bylo do ní položeno Jeho tělo. 56Pak se vrátili a připravili vonné látky a vonné oleje, ale v sobotu podle přikázání odpočinuly.

 

 

23,14 vyslechl - zkoumat, vyšetřovat, posuzovat

23,26 trám na kříž - odsouzenci nosili vodorovný trám, který se připevnil na připravený kůl - a vznikl kříž

23,36 zkyslé víno - var. ocet. Označuje kyselé víno nízké kvality smíchané s vodou

23,44 dvanáctá – dosl. šestá; třetí – dosl. devátá (viz poznámky: ‚Počítání času‘)

23,54 den přípravy - pátek (den přípravy na sobotu)

 
 


Statistiky

Online: 2
Celkem: 274866
Měsíc: 2523
Den: 141