Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lukáš 18

« Lukáš 17

» Lukáš 19

 

 

Lukáš 18

1Řekl jim podobenství ohledně toho, jak je potřeba se vždycky modlit a neslábnout v tom. 2Řekl: „V jednom městě byl jeden soudce, který se Boha nebál a lidi neměl v úctě.  3V tom městě byla také vdova, která k němu přišla a řekla: ‚Sjednej mi spravedlnost ohledně mého oponenta.‘ 4On po dlouhý čas nechtěl. Ale potom si sám u sebe řekl: ‚Boha se nebojím a lidi nemám v úctě, 5ale sjednám ji spravedlnost, protože mě otravuje, aby mě nakonec nepřišla udeřit.‘6Pán řekl: „Slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce. 7Nesjedná snad Bůh spravedlnost Svým vyvoleným, kteří k Němu dnem i nocí volají? Bude s pomocí pro ně prodlévat? 8Říkám vám, že jim brzo sjedná spravedlnost. Nicméně přijde Syn člověka: Najde na zemi víru?

9Toto podobenství řekl těm, kteří spoléhali sami na sebe (že jsou spravedliví) a druhými lidmi pohrdali: 10Do chrámu vstoupili dva muži, aby se modlili - jeden byl farizeus a druhý výběrčí daní. 11Farizeus stál a takto se u sebe modlil: ‚Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidi: loupeživí lidé, nespravedliví, cizoložníci nebo jako i tento výběrčí daní. 12Postím se dvakrát za týden a platím desátky ze všeho, co získávám.‘ 13Avšak výběrčí daní stál v dálce, nechtěl ani pozdvihnout své oči k nebi, ale bil se do hrudi a říkal: ‚Bože, buď mi milostiv... Mě, hříšnému člověku...‘ 14Říkám vám: Ten výběrčí daní sestoupil do svého domu ospravedlněn spíše, než ten farizeus. Kdo se povyšuje, bude ponížen; kdo se však ponižuje, bude povýšen.

15Přinášeli k Němu také miminka, aby se jich dotýkal. Když to však viděli učedníci, napomínali je. 16Ale Ježíš si je zavolal a řekl: „Nechte děti přicházet ke Mně a nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. 17Amen, říkám vám: Kdokoli by nepřijal Boží království jako dítě, jistě do něj nevstoupí.

18A zeptal se Ho jeden významný muž: „Dobrý Mistře, co mám dělat, abych zdědil věčný život?“ 19Ježíš mu řekl: „Proč Mě nazýváš ‚Dobrý‘? Nikdo není dobrý, kromě samotného Boha. 20Přikázání znáš: Nezcizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, neřekneš falešné svědectví, cti svého otce i svou matku…21On však řekl: „To všechno jsem zachoval od svého mládí.“ 22Když to Ježíš uslyšel, řekl mu: „Ještě jedno ti zbývá: Prodej všechno, co máš, a rozdej to žebrákům; a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj Mě.23Když to uslyšel, velmi se zarmoutil, neboť byl velice bohatý.

24Když Ježíš viděl, jak se velmi zarmoutil, řekl: „Jak obtížně ti, kteří mají mnoho peněz, vejdou do Božího království… 25Vždyť snadněji projde velbloud skrze oko jehly, než aby bohatý člověk vstoupil do Božího království.26Ti, kteří to slyšeli, řekli: „A kdo potom může být spasen?“ 27On však řekl: „Co je u lidí nemožné, to je u Boha možné.28Petr řekl: „Hle: My jsme opustili všechno, co bylo naše, a následovali jsme Tě.“ 29Řekl jim: „Amen, říkám vám: Neexistuje nikdo, kdo by opustil dům, manželku, bratry, rodiče nebo své děti pro Boží království, 30a neobdržel by mnohokrát víc v tomto čase a v přicházejícím věku věčný život.

31Ježíš si vzal dvanáct učedníků stranou a řekl jim: „Hle: Vystupujeme do Jeruzaléma a dokončí se všechno, co je napsáno prostřednictvím proroků ohledně Syna člověka. 32Neboť bude vydán pohanům, budou se Mu posmívat, budou Ho urážet, poplivou Ho, 33zbičují a zavraždí. A třetí den vstane z mrtvých.34Ale oni ničemu z toho neporozuměli a to prohlášení bylo před nimi skryto. Vůbec nechápali, co jim řekl.

35Když se přibližoval k Jerichu, stalo se, že podél cesty seděl jeden člověk a žebral. 36Když uslyšel procházející zástup, zeptal se, co se to děje. 37Oznámili Mu, že tudy jde Ježíš Nazaretský. 38On zvolal: „Ježíši, synu Davidův, slituj se nade mnou!“ 39A ti, kteří šli napřed, ho napomínali, aby byl ticho. On však mnohem více křičel: „Synu Davidův, slituj se nade mnou!!!“ 40Ježíš se zastavil a přikázal, aby ho přinesli k Němu. Když se přibližoval, zeptal se ho: 41Co chceš, abych ti udělal?On řekl: „Pane, abych viděl...“ 42Ježíš mu řekl: „Prohlédni. Tvá víra tě spasila.43A hned prohlédl, následoval Ho a oslavoval Boha. Když to uviděli všichni lidé kolem, vzdali Bohu chválu.

 

 

18,5 otravuje - dosl. způsobuje trápení

18,7.8 sjednat spravedlnost - var. pomstít, obhájit, ospravedlnit (ve smyslu sjednat spravedlnost)

18,9 spoléhat - var. věřit

18,11vůči - var. pro (sebe), u (sebe)

18,16 nechte - var. dovolte

18,16 patří - dosl. je

18,18dosl. významný muž – var. vládce, představený

18,24var. mnoho peněz – var. bohatství, majetek

 
 


Statistiky

Online: 2
Celkem: 274871
Měsíc: 2523
Den: 136