Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lukáš 16

« Lukáš 15

» Lukáš 17

 

 

Lukáš 16

1Řekl také Svým učedníkům: „Byl jeden bohatý člověk, který měl správce domácnosti. Ten byl před ním obžalován, že ledabyle rozhazuje jeho majetek. 2Povolal ho k sobě a řekl mu: ‚Co to o tobě slyším? Vydej počet ze svého správcovství, neboť již nebudeš moci nadále spravovat můj majetek.3Správce domácnosti si však sám u sebe řekl: ‚Co budu dělat? Můj pán ode mě odnímá správcovství. Kopat nemohu a žebrat se stydím. 4Vím, co udělám, aby mě lidé přijali do svých domovů, až budu zbaven správcovství. 5Zavolal si každého dlužníka svého pána.‘ Řekl prvnímu dlužníkovi: ‚Kolik mému pánu dlužíš?‘ 6Řekl: ‚Sto věder oleje.‘ Řekl mu: ‚Vezmi svůj písemný dlužní úpis, rychle si sedni a napiš: ‚padesát.‘ 7Potom řekl jinému dlužníkovi: ‚Ty dlužíš kolik?‘ Řekl: ‚ Sto měr pšenice.‘ Řekl mu: ‚Vezmi svůj písemný dlužní úpis a napiš: ‚osmdesát.‘ 8A pán pochválil toho nespravedlivého správce domácnosti, protože jednal moudře. Neboť synové tohoto věku jsou vůči své generaci moudřejší, než synové světla.

9A já vám říkám: Udělejte si přátele z nespravedlivého mamonu, aby vás, až zanikne, přijali do věčných stanů. 10Kdo je věrný v nejmenším, je věrný i v mnohém; kdo je v nejmenším nespravedlivý, je nespravedlivý i v mnohém. 11Pokud jste tedy nebyli věrní v nespravedlivém mamonu, kdo vám bude důvěřovat ohledně opravdového mamonu? 12A pokud jste nebyli věrni v tom, co patří jinému - kdo vám dá to, co je vaše? 13Žádný služebník domácnosti nemůže otročit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat; jednoho se pevně přidrží a druhým bude opovrhovat. Nemůžete otročit Bohu a mamonu.

14Když to slyšeli farizeové, kteří byli penězomilující, ohrnovali nad Ním nos. 15Řekl jim: „Vy jste ti, kteří se sami ospravedlňují před lidmi, ale Bůh zná vaše mysli. Vždyť co je mezi lidmi vysoce ceněno, to je před Bohem ohavnost. 16Zákon a Proroci až do Jana – od tehdy se káže evangelium Božího království a každý si do něj usilovně razí cestu. 17Snadněji však pomine nebe a země, než aby padla jediná čárečka zákona. 18Každý, kdo propouštějíc svou ženu a ženíce se s jinou, cizoloží. A ten ženící se s propuštěnou od manžela, cizoloží.

19Byl jeden bohatý člověk. Oblékal se do purpuru a drahého lněného oblečení. Každý den skvostně hodoval. 20U jeho brány lehával jeden žebrák jménem Lazar a byl plný vředů. 21Toužil se nasytit z drobků, které padaly ze stolu toho boháče. A přicházeli psi a olizovali jeho vředy. 22Když ten žebrák umřel, stalo se, že byl anděly přenesen na Abrahamovu hruď. Umřel však i boháč a byl pohřben. 23A v hádesu pozdvihl své oči v trápení a uviděl v dálce Abrahama a Lazara na jeho hrudi. 24Zvolal: ‚Otče Abraháme, slituj se nade mnou a pošli Lazara, aby namočil aspoň koneček svého prstu ve vodě a ochladil můj jazyk, neboť je mi v tomto plamenu způsobena velká bolest!‘

25Abraham však řekl: ‚Dítě, vzpomeň si, že jsi plně obdržel to své dobré ve svém životě, a Lazar podobně zlé. Nyní je však zde Lazar povzbuzován a tobě je způsobována velká bolest. 26Mimo to všechno: Mezi námi a tebou je upevněna veliká propast, takže ti, kteří chtějí přejít odtud k vám, přejít nemohou; ani se nemohou přepravit odtamtud k nám.‘

27A řekl: ‚Otče, potom tě prosím, abys ho poslal do domu mého otce,  28neboť mám pět bratrů - ať jim slavnostně svědčí, aby také oni nepřišli do tohoto místa trápení.‘ 29Abraham však řekl: ‚Mají Mojžíše a Proroky, ať je poslouchají.‘ 30On řekl: ‚Ne, otče Abraháme, ale pokud by k nim přišel někdo z mrtvých, budou činit pokání.‘ 31Řekl mu: ‚Pokud neposlouchají Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.‘

 

16,6 sto věder - asi 360litrů

16,7 sto měr - asi 3 600litrů

16,14 posmívat se - dosl. ohrnout nos (pohrdnout) a posmívat se

16,15 ospravedlňovat se - ve smyslu: děláte se spravedlivými

16,15 ohavnost - var. odporné

16,16 usilovně razí cestu - ř. slovo pouze v Mt 11,12 a Lk 16,16. Ve smyslu: používat sílu (až násilí), něco silově (až násilně) popadnout a tak se toho zmocnit.

16,18 dosl. text (včetně časů). Poznámka: věta: "A ten ženící se s propuštěnou od manžela, cizoloží." /var. (jiné chápání řeckého textu): "A ten, (kdo ženu) propustil od manžela a ženící se (s ní), cizoloží."

16,19 hodoval - var. radovat se (slovník)

16,20 lehával - var. byl hozen (pohozen), odkládán, pokládán

16,24 přeplavit se - ř. slovo ve smyslu: nejvzdálenější (bod), označuje tedy konečky prstů

 
 


Statistiky

Online: 3
Celkem: 278639
Měsíc: 2456
Den: 158