Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lukáš 13

« Lukáš 12

» Lukáš 14

 

 

Lukáš 13

JEŽÍŠ MLUVÍ O POKÁNÍ

1Právě v ten čas tam bylo přítomno několik lidí, kteří Mu podali zprávu o Galilejcích, jejichž krev Pilát smísil s krví jejich obětí. 2Ježíš jim odpověděl: „Myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci, než všichni ostatní Galilejci, protože toto vytrpěli? 3Ne, říkám vám. Ale pokud nebudete činit pokání, všichni podobně zahynete. 4Anebo oněch osmnáct lidí, na které spadla ta věž v Siloe a zabila je – myslíte si, že tito dlužníci byli větší dlužníci, než všichni lidé, kteří bydlí v Jeruzalémě? 5Ne, říkám vám. Ale pokud nebudete činit pokání, všichni podobně zahynete.

6Řekl toto podobenství: „Kdosi měl na své vinici zasazený fíkovník. A přišel, hledal na něm ovoce, ale nic nenašel. 7Řekl vinaři: ‚Hle: po tři roky přicházím, hledám na tomto fíkovníku ovoce a nic nenacházím. Proto jej vykořeň! Proč by měl na té zemi zbytečně růst?‘ 8On mu odpověděl: ‚Pane, ponechej ho i tento rok, ať jej okopám a dám mu hnůj. 9Zda by snad vskutku nesl ovoce v náležitý čas. Pokud však ne, potom jej vykořeň.‘

10V sobotu vyučoval v jedné synagoze. 11A hle: Žena, která měla ducha slabosti osmnáct let; byla sehnutá a vůbec se nemohla napřímit. 12Ježíš ji uviděl, zavolal ji a řekl ji: „Ženo, jsi zproštěna své slabosti.13Vložil na ni ruce. Hned se postavila vzpřímeně a oslavovala Boha. 14Reagoval na to správce synagogy; naštval se, protože Ježíš tu ženu uzdravil v sobotu. Řekl zástupu: „Je šest dní, ve kterých je potřeba pracovat. Proto v těch dnech přicházejte k uzdravení, ale ne v sobotní den.“ 15Pán mu odpověděl: „Pokrytče. Neodvazuje snad každý z vás v sobotu svého vola či osla od koryta pro krmení, a nevede ho napájet? 16A tato Abrahamova dcera, kterou hle: satan svazoval osmnáct let – není snad potřeba, aby byla rozvázána z tohoto pouta v sobotní den?17Když to řekl, všichni Jeho oponenti byli zcela zahanbeni a celý zástup se radoval nad všemi těmi slavnými činy, které se staly od Něho.

18Ježíš proto řekl: „Čemu je podobné Boží království? A k čemu ho připodobním? 19Je podobno semínku hořčičného keře, které člověk vzal a zasadil do své zahrady. Semínko rostlo, stal se z něho veliký strom a na jeho větvích se uhnízdili nebeští ptáci.20A znovu řekl: „K čemu připodobním Boží království? 21Je podobné kvásku, který žena vzala, zadělala do třech mírek mouky, dokud to všechno neprokvasilo.

22A procházel se po městech a vesnicích, vyučoval postupoval vpřed do Jeruzaléma. 23Jeden člověk mu řekl: „Pane, je málo těch, kteří mají být spaseni?“ On jim řekl: 24Usilovně zápaste o to, abyste vešli úzkými dveřmi, protože vám říkám: Bude se snažit vejít mnoho lidí, ale nebudou moci. 25V tu chvíli, když by vstal hospodář a zavřel dveře, a vy byste stáli venku, začnete tlouct na dveře a říkat: ‚Pane, pane, otevři nám!‘ A on vám odpoví: ‚Neznám vás… Odkud jste?‘ 26Tehdy začnete říkat: „Jedli jsme a pili jsme ve Tvé přítomnosti, a na našich ulicích jsi vyučoval.‘ 27on řekne: ‚Říkám vám: Neznám vás. Odkud jste? Odejděte ode mě vy všichni, kdo jste pracovníci nespravedlnosti.‘ 28Tam bude nářek a skřípění zubů, až uvidíte Abrahama, Izáka, Jákoba a všechny proroky v Božím království, ale vás vyženou ven. 29A přijdou lidé od východu i od západu, od severu i od jihu; a budou sedět u stolu v Božím království. 30A hle: Jsou poslední, kteří budou první; a jsou první, kteří budou poslední.

31V tu chvíli k Němu přistoupili nějací farizeové a řekli Mu: „Vyjdi a jdi odtud, protože Tě chce Herodes zavraždit!“ 32Řekl jim: „Jděte a řekněte té lišce: ‚Hle: Vyháním démony a léčím dnes i zítra; a třetího dne dokonám Své dílo. 33Ale dnes, zítra i pozítří musím jít dál, protože není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém.‘

34Jeruzaléme, Jeruzaléme, který vraždíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posláni: Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti takovým způsobem, jako shromažďuje slepice svá kuřátka pod křídla? A nechtěli jste… 35Hle: Váš dům se vám zanechává opuštěný. Ale říkám vám: Jistě Mě neuvidíte, dokud nepřijde ten čas, kdy řeknete: ‚Požehnaný, který přichází v Pánově jménu.‘

 

 

13,4 dlužníci - patrně ve smyslu „dluh hříchu“ (hříšník). Stejné řecké slovo např. v Mt 6,12či Mt 18,24

13,7.9 vykořeň - dosl. vytni ho (usekni)

13,19 hořčičný keř - nejedná se bylinu (kterou známe z naší přírody). Jedná se patrně o dřevinu, jejíž plody mají pronikavou hořčičnou chuť, snad se jedná o rostlinu (keř) Salvadora perská

13,21 tři mírky - tj. 39litrů mouky (1mírka = 13litrů)

13,22 postupoval vpřed - dosl. a cestu dělal do Jeruzaléma

13,32 dokonám - ve smyslu: dovádím do konce/dokončuji uzdravování (ve smyslu: pokračuji v tom až do konce)

 
 


Statistiky

Online: 3
Celkem: 278637
Měsíc: 2457
Den: 156