Jdi na obsah Jdi na menu
 


List Judův

« 3. Janova

» Zjevení 1

 

ÚVOD

1Juda, otrok Ježíše Krista a Jakubův bratr, píše: Povolaným, kteří jsou milovaváni v Bohu Otci a zachovávaní pro Ježíše Krista. 2Ať se vám rozroste milosrdenství, pokoj a láska  3Milovaní, když jsem vynakládal všechnu snahu na to, abych vám napsal ohledně naší společné záchrany, pokládal jsem za nutné vám napsat, povzbuzení, abyste odhodlaně usilovně zápasili o víru, která byla jednou provždy předána svatým. 4Neboť se do církve vloudili lidé, kteří jsou dávno předem zapsáni k tomu soudu. Ti bezbožní lidé obrací milost našeho Boha v otevřenou oplzlost, a zapírají jediného Svrchovaného Pána – našeho Pána Ježíše Krista.

 

VAROVÁNÍ PŘED FALEŠNÝMI UČITELI

5Proto vám chci připomenout, přestože to všechno víte, že když Pán jednou spasil lid z Egyptské země, tak zahubil ty, kteří podruhé neuvěřili. 6A anděly, kteří si nezachovali své původní místo, ale opustili své obydlí, zachovává nepřetržitě v poutech pod vlivem hluboké mrákoty do velikého soudného dne.  7Jako Sodoma, Gomora a okolní města, která podobným způsobem propadla smilstvu a odešla za jiným tělem, jsou nám předložena za příklad, když trpěli pod spravedlivým trestem věčného ohně. 8Nicméně: Stejně i ti, kteří sní, znečišťují své tělo, odmítají panství a rouhají se slávám.  9Také archanděl Michel, když se ďáblem rozsuzoval a diskutoval ohledně Mojžíšova těla, neodvažoval se proti němu vynést potupný soud, ale řekl: „Ať tě napomene Pán.“ 10Tito se však rouhají těm věcem, které nevidí. A v tom, co jako nerozumná zvířata přirozeně znají, propadají zkáze.

11Beda jim! Protože šli cestou Kainovou a vylili se do poblouznění Balámovy mzdy a zahynuli Kórachovou vzpourou. 12Tito lidé jsou skvrnou ve vašich hostinách lásky, když s vámi bezostyšně spoluhodují, pasoucí sami sebe. Jsou to oblaky bez vody, které jsou hnány větry. Jsou to podzimními stromy bez ovoce, dvakrát zemřelé a vykořeněné. 13Jsou to mořské vlny divokého moře, které pění svou hanebnost. Jsou to bloudící hvězdy, jimž je hluboká mrákota temnoty zachována na věčnost.

14Prorokoval o nich Enoch, sedmý od Adama: ‚Hle: Přišel Pán ve Svých svatých - v deseti tisících andělech, 15aby vykonal soud proti všem a usvědčil všechny bezbožné lidi ze všech jejich bezbožných skutků, kterými vykonávali bezbožnost, a ze všech tvrdých slov, které proti Němu vyslovili bezbožní hříšníci.  16Jsou to reptalové, co si stále stěžují. Chodí podle svých chtíčů a jejich ústa mluví honosně a lichotí druhým lidem kvůli vlastnímu prospěchu.

17Ale vy, milovaní, pamatujte na slova předpovězená od apoštolů našeho Pána Ježíše Krista. 18Neboť vám řekli: ‚V posledním čase budou posmívači, kteří budou chodit podle svých bezbožných chtíčů. 19To jsou ti, co se oddělují, jsou to duševní lidé, kteří nemají Ducha.

20Ale vy, milovaní, vybudujte se ve své nejsvatější víře tím, že se budete modlit v Duchu Svatém. 21Zachovejte se v Boží lásce a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. 22A slitovávejte se vskutku nad těmi, kdo pochybují. 23Jiné však zachraňujte: vytrhněte je z ohně. Nad jinými se v úctě slitovávejte a přitom mějte v nenávisti i tu jejich tuniku poskvrněnou od těla.

 

ZÁVĚR

24Tomu, který je mocen zachovat vás bez klopýtnutí a postavit vás neposkvrněné s veselím před Jeho slávu, 25samotnému moudrému Bohu, našemu Spasiteli skrze Ježíše Krista, našeho Pána, buď sláva, velebnost, nadvláda i moc před veškerým věkem i nyní, a po všechny věky. Amen.

 

 

6 původní místo - var. (svou) vládu

7 odešla za jiným tělem - v této větě je slovo ‚tělo‘ patrně ve smyslu spojení manželského svazku (‚ti dva budou jedno tělo.‘), který lidé neuznávali a následovali jiné „spojování těl“

8 slávám - snad slavným (nebeským) bytostem, tedy andělům a Bohu (srov. 2. Pt 2,10)

9 potupný - var. urážlivý, rouhavý

12 skvrna – var. úskalí

12dosl. ve vašich láskách. Ř. agapé (láska), někdy vyjadřuje hostiny, při kterých se rozvíjí vzájemná láska

15 tvrdý - var. hrozný, drsný, přísný, násilný

16 lidem - dosl. tvářím

23tunika - spodní oděv