Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jakub 5

« Jakub 4

» 1. Petrova 1

 

1Nyní přejdu k vám, boháči: Plačte a hlasitě naříkejte nad bídou, která na vás přichází. 2Vaše bohatství shnilo a vaše oděvy byly sežrány moly. 3Vaše zlato a stříbro zrezivělo a ta rez bude proti vám svědectvím a stráví vaše těla jako oheň. Uložili jste si to v posledních dnech. 4Hle: Mzda pracovníků, kteří sklízeli vaše pole, a kterou jste odpírali těm, kterým náleží, křičí. A výkřiky těch, kteří sklízeli, vstoupily až do uší Pána zástupů. 5Žili jste na zemi v luxusu a jen jste si užívali. Vykrmili jste své mysli do dne porážky. 6Odsoudili jste a zavraždili jste spravedlivého, a on se proti vám nepostavil.

7Bratři a sestry, buďte proto trpěliví až do Pánova příchodu. Hle: Také farmář čeká hodnotnou úrodu země. Trpělivě ji očekává až do raného a pozdního deště. 8I vy buďte trpěliví a upevněte své mysli, protože Pánův příchod je blízko.

9Bratři a sestry, nepovzdechujte jeden nad druhým, abyste nebyli souzeni. Hle: Soudce stojí přede dveřmi! 10Bratři a sestry, jako příklad snášení zla a trpělivosti mějte proroky, kteří mluvili v Pánově jménu. 11Hle: Blahoslavíme ty, kteří vytrvali. Slyšeli jste o vytrvalosti Jóba, a viděli jste, jaký konec mu Pán dal. Neboť Pán silné láskyplné cítění a je soucitný.

 

ZÁVĚREČNÉ VÝZVY

12Moji bratři a sestry: Především nepřísahejte. Ani při nebi, ani při zemi; ani žádnou jinou přísahou. Ale vaše ‚ano‘ buď ‚ano‘ a vaše ‚ne‘ buď ‚ne‘ – abyste nepropadli soudu.

13Snáší někdo mezi vámi útrapy? Ať se modlí. Je někdo dobré mysli? Ať zpívá písně. 14Je někdo mezi vámi nemocný? Ať zavolá starší církve, a ti ať se za něj modlí a ať ho pomažou olejem v Pánově jménu. 15Modlitba víry spasí slabého. Pán ho pozdvihne a hříchy, které udělal, mu budou odpuštěny. 16Proto vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Účinná modlitební prosba spravedlivého člověka má mnoho síly. 17Eliáš byl člověk podléhající stejným utrpením, jako my. A když se pomodlil modlitbou, nepršelo. A nepršelo na zemi tři roky a šest měsíců. 18A znovu se modlil a nebesa dala déšť a země vyklíčila a přinesla úrodu.

19Moji bratři a sestry, pokud by někdo z vás zbloudil od pravdy a někdo by ho obrátil zpět, vězte, 20že ten, kdo toho hříšníka obrátil zpět od jeho bludné cesty, spasí jeho duši ze smrti a přikryje množství hříchů.

 

 

5,3 uložit – var. shromáždit

5,4 zástupů - řecký přepis hebrejského tsaba (zástup, vojsko)

5,9 povzdech - dosl. (hluboce) vydechnout, vzdychat, sténat (vyjadřovat vnitřní zármutek)

5,15 modlitba – ve smyslu: modlitbou vzít (na sebe) slib (srov. Sk 18,18; 21,23)

5,15 slabý - var. nemocný

5,16 vyznávat - var. přiznat se

 
 


Statistiky

Online: 3
Celkem: 278637
Měsíc: 2456
Den: 156