Jdi na obsah Jdi na menu
 


Koloským 1

« Filipským 4

» Koloským 2

 

 

ÚVOD

1Pavel, apoštol Ježíše Krista skrze Boží vůli, a bratr Timoteus, 2píšou svatým a věrným bratrům v Kristu, kteří jsou v Kolosách: Milost vám a pokoj od našeho Boha Otce a Pána Ježíše Krista.

 

KRISTOVA VELIKOST

3Vzdáváme díky a stále se za vás modlíme k Bohu a Otci našeho Pána Ježíše Krista. 4Slyšeli jsme o vaší víře v Ježíše Krista a o lásce, kterou máte vůči všem svatým 5kvůli naději, jež je pro vás uložena v nebesích, a o které jste dříve slyšeli ve slově pravdy -totiž evangelia. 6To evangelium přišlo k vám. A jak přišlo do celého světa, přináší ovoce a roste stejně tak i u vás od toho dne, kdy jste uslyšeli a poznali Boží milost v pravdě tak, 7jak jste se jí naučili od Epafry, našeho milovaného spoluotroka, který je naším věrným diakonem v Kristu. 8Ten nám také vylíčil vaši lásku v Duchu. 9Proto se i my ode dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás modlit a prosit, abyste byli naplněni poznáním Jeho vůle ve veškeré moudrosti a duchovnímu porozumění. 10Tak můžete chodit životem, jenž je hoden Pána: Ve veškerém potěšení v každém dobrém skutku, přinášejíce ovoce a růst v Božím poznání,  11 - a tak být posilováni ve veškeré moci podle síly Jeho slávy k veškeré vytrvalosti a trpělivosti s radostí, 12děkujíce Otci, který vás uschopnil k podílu na dědictví svatých ve světle.

13On nás vysvobodil z autority temnoty a přesunul nás do království Svého milovaného Syna, 14ve kterém máme skrze Jeho krev vykoupení, totiž odpuštění hříchů. 15On je obrazem neviditelného Boha, a je prvorozený všeho stvoření, 16protože v Něm bylo stvořeno všechno v nebesích a na zemi - to viditelné i to neviditelné. Ať už trůny, panství, vlády, autority – všechno bylo stvořeno skrze Něho a pro Něho. 17On je před vším a všechno stojí na Něm. 18On je hlava těla, totiž církve. On je vládce, prvorozený z mrtvých, aby měl ve všem výsadní postavení. 19Neboť se Otci zalíbilo, aby v Něm přebývala veškerá plnost. 20A skrze Něho zcela smířil všechno se Sebou, čímž způsobil pokoj skrze krev Jeho kříže, aby skrze Něj zcela smířil jak to na zemi, tak i to v nebesích.

21A také vás, kteří jste byli kdysi oddělení od Boha a nepřátelští ve svém přemýšlení a ve špatných skutcích, 22nyní zcela smířil v Jeho masitém těle skrze smrt, aby vás před Sebou postavil svaté, neposkvrněné a bezúhonné - 23pokud ovšem zůstáváte ve víře, položili jste základy, pevně stojíte a nepohnete se z naděje evangelia, kterou jste slyšeli a která byla kázána celému stvoření pod nebem. V této naději jsem se já, Pavel, stal diakonem.

 

PAVEL BOJUJE ZA KOLOSKÉ KŘESŤANY

24Nyní se raduji v utrpeních pro vás, a doplňuji to, co zbývá do Kristova utrpení v mém těle pro Jeho tělo - což je církev. 25Této církvi jsem se stal diakonem podle Božího správcovství, které mi bylo dáno vůči vám, abych naplnil Boží slovo 26- to tajemství ukryté od věků a od všech generací. Nyní je však toto tajemství zjeveno Jeho svatým. 27Jim si Bůh přál oznámit bohatství slavného tajemství mezi pohany, což jest: ‚Kristus ve vás, naděje slávy.‘ 28Krista hlásáme, varujeme každého člověka a učíme každého člověka ve veškeré moudrosti, abychom postavili každého člověka dokonalého v Ježíši Kristu. 29Do toho všeho i namáhavě pracuji a usilovně zápasím skrze Jeho působení ve mně, což se děje v moci.

 

 

1,15.18 prvorozený nad – viz poznámky

1,17 na Něm – var. v Něm

1,18 vládce - var. počátek

1,28 dokonalý - var. dospělý, vyzrálý, úplný

 
 


Statistiky

Online: 2
Celkem: 278639
Měsíc: 2455
Den: 158