Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jan 21

« Jan 20

» Skutky 1

 

ZJEVENÍ U JEZERA

1Potom se Ježíš znovu zjevil učedníkům u Tiberiadského moře. A zjevil se jim takto: 2Byli spolu Šimon Petr, Tomáš (zvaný Didymos), Natanael (který byl z Kány Galilejské), synové Zebedeovi a další dva z Jeho učedníků. 3Šimon Petr jim řekl: „Půjdu rybařit.“ Řekli mu: „Půjdeme s tebou i my.“ Šli a vstoupili hned na loď, ale té noci nic nechytili.

4Když již nastalo brzké ráno, Ježíš stál u břehu. Nicméně učedníci nevěděli, že je to Ježíš. 5Ježíš jim tedy řekl: „Děti, máte k jídlu nějakou rybu s chlebem?“ Odpověděli Mu: „Nemáme.“ 6On jim řekl: „Hoďte síť na pravou stranu lodě, a najdete úlovek.“ Hodili tedy síť, a kvůli velkému množství ryb ji nemohli vytáhnout. 7Učedník, kterého Ježíš miloval, tedy řekl Petrovi: „To je Pán!“ Když Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, ovinul si kolem sebe vnější oděv (neboť byl nahý) a skočil do moře. 8Ostatní učedníci se plavili loďkou, neboť nebyli daleko od břehu (kolem dvou set loket). Táhli s sebou síť plnou ryb.

9Když vystoupili na břeh, uviděli oheň z dřevěného uhlí a na něm položenou rybu a chléb.  10Ježíš jim řekl: „Přineste něco z těch ryb, které jste právě chytili.11Šimon Petr tedy vstoupil na loď a vytáhl na zem síť plnou velikých ryb - bylo jich sto padesát tři. Přestože jich byl tak velký počet, síť se neroztrhla. 12Ježíš jim řekl: „Pojďte a posnídejte.“ Žádný učedník se Ho neodvážil vyptávat: „Kdo jsi?“ Všichni věděli, že je to Pán. 13A Ježíš přišel, vzal chléb a dával jim ho; stejně tak jim dal rybu. 14To bylo již potřetí, co se Ježíš ukázal Svým učedníkům poté, co  vstal z mrtvých.

15A když posnídali, Ježíš řekl Šimonu Petrovi: „Šimone, synu Jonášův, miluješ Mě více, než ti ostatní?“ Řekl Mu: „Pane, ty víš, že Tě mám rád.“ Řekl mu: „Pas Moje beránky.16Řekl mu znovu, podruhé: „Šimone, synu Jonášův, miluješ Mě?“ Řekl Mu: „Ano, Pane, ty víš, že Tě mám rád.“ Řekl mu: „Pas moje ovce.17Řekl mu potřetí: „Šimone, synu Jonášův, máš Mě rád?“ Petr byl velmi smutný, protože mu potřetí řekl: ‚Máš Mě rád?‘ - a řekl Mu: „Pane, Ty víš všechno. Ty víš, že Tě mám rád.“ Ježíš mu řekl: „Pas moje ovce. 18Amen, amen, říkám ti: Když jsi byl mladší, sám ses opásával a chodíval jsi, kam jsi chtěl; ale až zestárneš, vztáhneš své ruce před sebe a jiný tě opáše a povede, kam ty nechceš.19To řekl, aby naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. Když to řekl, dodal: „Následuj Mě.

20Petr se obrátil a spatřil toho učedníka, kterého Ježíš miloval, jak je následuje (ten učedník ležel při pesachové večeři na Jeho hrudi; a ten také řekl: ‚Pane, kdo je ten, který Tě zradí?‘). 21Když ho Petr uviděl, řekl Ježíšovi: „Pane, co bude s tímto?“ 22Ježíš mu řekl: „Pokud ho chci ponechat, dokud nepřijdu – co je ti po tom? Ty Mě následuj.23A mezi jeho bratry tedy vyšla řeč, že ten učedník nezemře. Ale Ježíš mu neřekl, že nezemře, ale řekl: ‚Pokud ho chci ponechat, dokud nepřijdu – co je ti po tom?

 

EPILOG

24To je ten učedník, který o těchto věcech vydává svědectví, a zapsal je. Víme, že jeho svědectví je pravdivé. 25Ježíš však vykonal mnoho dalšího. Kdyby se měly všechny ty události sepsat každá zvlášť, předpokládám, že by ani celý svět neobsáhl knihy o tom napsané. Amen.

 

 

21,5 ryba s chlebem – pochoutka (jedená s chlebem), obvykle ryba nebo maso

21,8 dvě stě loket – asi 92m

21,12.15 posnídat – var. poobědvat. Označuje pro jídlo před večeří

21,24 pravdivé - var. spolehlivé

 
 


Statistiky

Online: 2
Celkem: 274871
Měsíc: 2524
Den: 137