Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jan 20

« Jan 19

» Jan 21

 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

1První den po sobotě (brzy ráno, když ještě byla tma) přišla k hrobce Marie z Magdaly a uviděla kámen odvalený od hrobu. 2Běžela tedy a přišla k Šimonu Petrovi a k jinému učedníku, kterého měl Ježíš rád; a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam Ho položili!“

3Petr a ten jiný učedník tedy vyšli a přišli až k hrobce. 4Ti dva spolu běželi, ale ten jiný učedník běžel napřed rychleji, než Petr, a přišel k hrobce první5Nahlédl dovnitř a uviděl tam položenou lněnou látku, nicméně tam nevstoupil. 6Přišel tedy Šimon Petr, který ho následoval, vešel do hrobky a uviděl tam položenou lněnou látku. 7Ale šátek, který byl na Ježíšově hlavě, nebyl položen s lněnou látkou, ale byl svinut na odděleném místě. 8Dovnitř tedy vešel i ten jiný učedník, který přišel k hrobce jako první, uviděl to a uvěřil. 9Neboť ještě nepoznali z Písma, že On má vstát z mrtvých. 10Učedníci pak znovu odešli k sobě domů.

11Ale Marie z Magdaly stála venku u hrobky a plakala. Jak tak plakala, nahlédla do hrobky 12a spatřila tam dva anděly v bílém rouchu, jak sedí na místě, kde bylo položeno Ježíšovo tělo; jeden stál u hlavy a jeden u nohou. 13Ti ji řekli: „Ženo, proč pláčeš?“ Řekla jim: „Protože vzali Mého Pána a nevím, kam Ho položili.“ 14Když to řekla, obrátila se dozadu a spatřila stojícího Ježíše; ale nevěděla, že je to Ježíš. 15Ježíš ji řekl: „Ženo, proč pláčeš? Koho hledáš?“ Ona se si myslela, že je to zahradník. Řekla Mu: „Pane, pokud jsi ho odnesl, řekni mi, kam jsi Ho položil. A já si Ho vezmu.“ 16Ježíš ji řekl: „Marie...“ Ona se obrátila a řekla Mu (hebrejsky): „Rabbi!“ což znamená: ‚Mistře.‘ 17Ježíš ji řekl: „Nedotýkej se Mě, neboť jsem ještě nevystoupil ke Svému Otci. Ale jdi k Mým bratrům a řekni jim: ‚Vystupuji k Otci Mému i k Otci vašemu; k Bohu Mému i k Bohu vašemu.‘“

18Marie z Magdaly šla a oznámila učedníkům, že viděla Pána a co jí řekl. 19Když bylo toho dne večer, první den po sobotě, učedníci byli ze strachu z židů shromážděni za zavřenými dveřmi. Přišel tam Ježíš, postavil se doprostřed a řekl: „Pokoj vám.20Když to řekl, ukázal jim Svoje ruce a Svůj bok. Učedníci se zaradovali, že vidí Pána. 21Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám. Jako Mě poslal Otec, tak i Já posílám vás.22Když to řekl, dechl naa řekl: „Přijměte Ducha svatého. 23Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny; komu je zadržíte, tomu jsou zadrženy.

24Když přišel Ježíš, nebyl s nimi Tomáš zvaný Didymos, jeden z dvanácti učedníků. 25Ostatní učedníci mu tedy říkali „Viděli jsme Pána!“ Ale on jim řekl: „Neuvěřím, dokud se nestane, že uvidím v Jeho rukou stopy po probodení hřebů, vložím svůj prst do těch stop po hřebech a vložím svou ruku do Jeho boku!“

26Po osmi dnech byli Jeho učedníci znovu uvnitř místnosti a byl s nimi i Tomáš. Ježíš přišel zavřenými dveřmi. Postavil se doprostřed a řekl: „Pokoj vám.27Potom řekl Tomášovi: „Vztáhni svůj prst sem a podívej se na Moje ruce. Vztáhni svou ruku a vlož ji do Mého boku. A nebuď nevěřící, ale věřící.28Tomáš Mu odpověděl: „Můj Pán a můj Bůh.“ 29Ježíš mu řekl: „Tomáši, uvěřil jsi, protože jsi Mě uviděl. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili.

30Vskutku, Ježíš vykonal před Svými učedníky ještě mnoho jiných znamení, ale ty nejsou zapsány v této knize. 31Ale toto je zapsáno, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Boží Syn, a abyste věříce měli život v Jeho jménu.

 

 

20,16 Rabbi - ve smyslu: veliký rabbi (slovník), v původním textu je aramejský výraz (v NZ pouze zde a v Mk 10,51)

20,23 zadržet (2x) – ve smyslu: uchopit silně, držet

 
 


Statistiky

Online: 6
Celkem: 278634
Měsíc: 2455
Den: 153