Jdi na obsah Jdi na menu
 


Galatským 6

« Galatským 5

» Efezkým 1

 

1Bratři a sestry, kdyby byl nějaký člověk předem přistižen v nějakém přestoupení, vy duchovní napravujte takového člověka v duchu mírnosti a dávej si pozor na sebe, abys snad i ty nebyl otestován. 2Neste tíhu života jedni druhých a tak zcela naplníte Kristův zákon. 3Neboť pokud si někdo myslí, že je někdo - nic není a je v zajetí pokřivených představ o sobě. 4Avšak ať každý zkoumá své dílo. Tehdy bude mít chloubu s ohledem na sebe, a ne s ohledem na druhé lidi. 5Neboť každý ponese svůj náklad.

6Ať se ten, kdo je ústně vyučován slovu, podílí ve všem dobrém s tím, kdo ho ústně vyučuje. 7Nemylte se, nad Bohem nebude nikdo pohrdavě ohrnovat nos. Neboť co člověk zaseje, to i sklidí. 8Protože ten, kdo zasévá do těla, sám bude z těla sklízet duševní rozklad. Kdo však rozsévá do ducha, z Ducha sklidí věčný život. 9Konejme dobro a neslábněme v tom. Vždyť budeme ve svůj čas sklízet, ne slábnout. 10Proto tedy: Dokud máme čas, konejme dobro vůči všem lidem, avšak hlavně vůči těm, kteří patří do domácnosti víry.

 

ZÁVĚR

11Podívejte, jak rozsáhlou písemnost jsem vám napsal svou rukou! 12Ti, kteří chtějí vypadat dobře v těle, ti na vás naléhají, abyste se dali obřezat - jenom proto, aby nebyli pronásledování pro kříž Ježíše Krista. 13Vždyť dokonce ti, kteří jsou obřezáni, sami zákon nezachovávají, ale chtějí vás nechat obřezat, aby se mohli pochlubit vaším tělem. 14Avšak ohledně mě: Kéž se nestane, abych se chlubil, leda v kříži našeho Pána Ježíše Krista, skrze který je pro mě svět ukřižován, a já jsem ukřižován pro svět. 15Vždyť obřízka nic není, ani neobřízka – ale nové stvoření. 16A těm, kteří pochodují podle tohoto pravidla, říkám: Ať na ně spočine pokoj a milosrdenství; a také na Boží Izrael. 17Nakonec: Ať mi nikdo nezpůsobuje trápení, neboť na svém těle nosím Ježíšovy stopy. 18Bratři a sestry, milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vaším duchem. Amen.

 

6,1 předem – ve smyslu: předem (něco vykonat)

6,2 otestován – var. pokoušen, vyzkoušen

6,3 v zajetí pokřivených představ - v ř. jedno slovo, které vyjadřuje myšlenku v textu.

6,9.10 čas - ř. slovo označuje spíše „příhodný čas“

6,11 var. velkými písmeny. Dvě řecká slova – první označuje jakoukoliv písemnost (písmeno, písemnost), druhé znamená velký/rozsáhlý

6,17 nakonec - var. od teď

6,17ř. slovo stigma (označuje vypálenou značku, kterou nosili otroci, aby se vědělo, jakému pánovi patří). Pavel myslí patrně své jizvy, které má na těle kvůli pronásledování pro Kristovo evangelium.

 


1Bratři, jestliže i předvídavě chycen1 člověk  by byl v nějakém vychýlení2, vy, ti duchovní, napravujte3 (toho) takového člověka v duchu mírnosti4 dávaje pozor na sebe, abys NEupadl i ty pokoušení2Jeden druhému (ty) zátěže5 neste6 a tak úplně přivedete k úplnosti (ten) zákon (toho) Krista. 3Jestliže vskutku myslí si někdo, že je někdo, nicotný je a je v zajetí pokřivených představ7 o sobě4Ti však skutek svůj zkoumající8,  každý takový, kdo i potom nitro sebe samého zkoumající - ti chloubu9 budou mít, a ne s ohledem na nitra druhých5Každý vskutku, (ten) vlastní náklad10 ponese6Nechť sdílí se však ten, kdo je vyučován11 (tomu) slovu, s tím vyučujícím11 ve všem dobrém7Nemylte12 se, nad Bohem ne-bude nikdo ohrnovat nos13Co vskutku jestliže zaseje člověk, to i sklidí8protože ten zasévající do (toho) masa svého, z toho masa sklidí duševní rozklad14; ten však, zasévající do Ducha, z (toho) Ducha bude sklízet život věčný9To však dobro činíceNE-zemdlévejme15 v tom; v pravý čas vskutku svůj budeme sklízet, ne slábnout16.10Proto  tedyzatímco pravý čas17 máme, čiňme (to) dobro pro všechny, zvláště však pro (tu) rodinu () víry. 

11Pohleďte, jak velkou vám písemnost18 jsem napsal (tou) mou rukou12Stejně tak, jako si přejí vypadat dobře19mase20, tak ti naléhají21 na vás, abyste byli obřezáni, jenom aby (tím) křížem (toho) Krista Ježíše NEmuseli by být pronásledováni13Dokonce ani ti vskutku obřezaní sami Zákon nezachovávají22, ale chtějí po vás, abyste byli obřezaní, tak aby se v tom vašem mase mohli chlubit14 však, kéž se mi NEmůže stát, abych se chlubil, jestliže NE v (tom) kříži (toho) Pána našeho, Ježíše Krista, prostřednictvím kterého  je pro mne svět ukřižován, a také já světu. 15Ani vskutku obřízka nic ne, ani neobřezaný, ale nové stvoření2316A stejně tak na ty, kdo pravidla tohoto budou následující, tak pokoj na ně a milosrdenství, a (na) ten Izrael (toho) Boha. 17Ty od nynějška těžkosti nikdo nepůsobí, já vskutku ty znaky24 (toho) Ježíše na (tom) těle mém nosím.18(Ta) milost toho Pána našeho Ježíše Krista s (tím) duchem vaším, bratři. Amen.

 

 

1 - var. předvídat, chytit předem (z předpony πρό (předem, dříve) a λαμβάνω (vzít, brát).

2 - Falešný krok, přestupek, spadnout, sklouznout (z předpony παρά (z blízké strany) a πίπτω (padat, pád), tedy padat, ale být ještě relativně blízko ke správné cestě. Menší odchylka od správné cesty, snad vykonáno v nevědomosti.

3 - Z předpony κατά (z, podle) a ἄρτιος (připraven tady a teď), dosl. podle toho pohotově připraven něco vykonat. Udělat všechno pro to, abych to spravil (uvedl do správného stavu).

4 - Protože je to ovoce Ducha (Gal 5,23 - stejné řecké slovo)

5 - Od slova βαρύς (těžký; obrazně násilný, utlačující, tedy zatížit člověka znamená mu bránit ve volném pohybu). Dosl. váha, obrazně: to, co má váhu (význam, čeho si vážíme).

6 - var. přijměte (břemeno druhého člověka)

7 - Od στῦλος (vnitřní stav se projeví navenek) a ἀπάτη (podvod, zákeřnost, blud), tedy jednat ze zkreslené perspektivy (deformovaný smysl pro skutečnost), přizpůsobit sebe podvodu (být ve světě "své fantazie").

8 - var. Zkoušet, prokázat, schválit, testovat, rozlišovat/schvalovat při testování. Od slova  δόκιμος, ον (testovaný, přijatelný, schválený). Ukázat, že je něco přijatelné, testovat, aby se odhalilo, že je to dobré.

9 - Ze slova καυχάομαι (chlubit se, radovat se s hrdostí; dosl. žijící s hlavou nahoru - tj. chlubit se z určitého nadhledu s tím, že mám správnou pozici pro řešení věci.). 

Zaměřovat se na výsledky chlubení se/radování se. Je to pozitivní chlubení, pokud to vychází z Pána, negativní, když to vychází z člověka.

10 - Označuje lodní náklad (Sk 27,10), v přeneseném významu něco, co si člověk osobně ve svém životě nosí (starosti, povinnosti, zklamání, atd.), ať už je to zbytečné břemeno (Mt 23,4; Lk 11,46), nebo nutná povinnosti každého člověka - tedy v pozitivním smyslu (povinnosti vůči Bohu (Mt 11,30). Zkrátka každý si v životě musí nosit ten svůj náklad (Gal 6,5).

11 (2x) - Z předpony κατά (podle, zdůraznění) a ἠχέω (vydávat zvuk), tedy učit se přesně to, co je řečeno (zvuk (vyučování, opakování tezí, atd.)

12 - Od slova πλάνη (potulování, podvod, chyba, iluze; od slova πλάνος (potulný, vedoucí mimo, podvodný; něco (nebo někdo), co se snaží druhé přivést na nesprávnou cestu. Odklon od správného (pravdivého), což vede ke špatnému směru).

Tedy jít mimo, vzdálit se od správné cesty a tak udělat chybu.

13 - Od myktér (nos), tedy pozdvihl nos, aby se ušklíbl a tak pohrdl (otevřeně odmítl).

14 - Od φθείρω (zničení z vnitřní zkaženosti;  ophteiró (zahynout, odpadnout), dosl. procházet rozpadem (rozkladem) kvůli vlivu hříchu, snížení úrovně). Způsobit zničení, tedy rozkládajícím vlivem způsobit rozklad (fyzický, nebo duchovní/morální).

15 - Z předpony ἐκ (zevnitř směrem ven) a κακός (zlý, špatný, zlomyslný). Tedy být zevnitř špatný, resp. unavený a slabý

16 - Z předpony ἐκ (zevnitř ven) a λύω (ztratit, uvolnit, zničit, zlomit), tedy nechat se z vnitřního rozpoložení zničit, tedy ztratit vnitřní sílu, proto slábnout až do bodu mdloby.

17 - Stejné slovo jako v Gal 1,9 (pravý čas). Většinou odkazuje na čas, kdy je příležitost (pravý čas). Srovnej s χρόνος (čas - spíše chronologický)

18 - řecké slovo γράμμα znamená: cokoliv psaného (dopis, písemnost, písmeno). Var. překladu: Podívejte, jak velkými písmeny - možná apoštol Pavel připojil poslední věty dopisu svou rukou (srov. 1. Kor 16,21)

19 - Ze slov εὖ (dobře) a πρόσωπον (tvář, vzezření, povrch) - dělat dobrou show (dobře se prezentovat).

20 - patrně: v těle, tedy ve svém těle chtějí předvádět dobrou show (viz poznámka 19).

21 - stejné řecké slovo (i spojitost) s Gal 2,3 a 2,14

22 -  Dosl. zachovat tím, že střežím, neustálá ostražitost (jako pastýři u svých stád). Podobné slovo φυλακή (stráže, hlídka).

23 - Stvoření (čin stvoření, nebo to, co je stvořeno; od slova κτίζω (stvořit, z NIČEHO je NĚCO (užitečného); to může jen Bůh).

24 - Znamení, značky (řecky stigma). Vypálená značka, kterou měli otroci, aby bylo poznat, kterému majiteli patří.

 
 


Statistiky

Online: 1
Celkem: 274539
Měsíc: 2378
Den: 59