Jdi na obsah Jdi na menu
 


Galatským 5

« Galatským 4

» Galatským 6

 

 

PRAKTICKÉ DŮSLEDKY SPASENÍ

1té svobodě nás Kristus vysvobodil. Proto v ní stůjte a nenechte se znovu svázat pod jho otroctví. 2Hle, já, Pavel, vám říkám: Pokud se dáte obřezat, Kristus vám nic neprospěje. 3Neboť znovu dosvědčuji každému obřezanému člověku, že je dlužníkem celého zákona k vykonání. 4Oddělili jste se od Krista vy všichni, kteří jste ospravedlňováni v zákoně, vypadli jste z milosti! 5Neboť my Duchem z víry dychtivě očekáváme naději spravedlnosti. 6Neboť v Ježíši Kristu nemá žádnou moc obřízka ani neobřízka, ale má moc víra konající skrze lásku.

7Běželi jste dobře. Kdo vám zabránil v tom, abyste neměli důvěru v pravdu? 8To přemlouvání není od Toho, který vás povolává. 9Trocha kvásku prokvasí celé těsto. 10Jsem u vás přesvědčen v Pánu, že jistě nebudete přemýšlet jinak. Ten však, kdo vás rozrušuje, ponese rozsudek, ať už je to kdokoliv. 11Já však, bratři a sestry, pokud stále kážu obřízku: Proč jsem stále pronásledován? Vždyť potom by být přestal kříž kamenem úrazu.

12Ó, kéž by se vykastrovali ti, kteří vás rozrušují obřízkou! 13Neboť jste byli povoláni ke svobodě, bratři a sestry. Jenom ta svoboda nesmí být příležitostí k tělu, ale skrze lásku otročte jedni druhým. 14Neboť celý zákon je naplněn v jednom prohlášení: ‚Miluj svého bližního jako sebe.15Pokud však jeden druhého koušete a pojídáte, pozor na to, abyste snad jeden druhého nepohltili.

16Říkám však: Duchem choďte a touhy těla jistě nedokončíte. 17Neboť tělo touží proti Duchu, a Duch touží proti tělu, neboť jsou navzájem v opozici – takže neděláte to, co byste chtěli dělat. 18Pokud jste však vedeni Duchem, nejste pod zákonem.

19Skutky těla jsou viditelné, jsou to: cizoložství, smilstvo, nečistota, otevřená oplzlost,  20modlářství, pohanské léčitelství, nepřátelství, hádavost, žárlivost, hněv, egoismus, roztržky, sekty, 21závisti, opilství, pitky… a tak podobně. Jak jsem vám to řekl předem, stejně to říkám předem i nyní: Ti, kdo takové věci dělají, nezdědí Boží království.

22Avšak ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, dobrotivost, dobrosrdečnost, víra, 23mírnost, sebezapření… proti takovým není zákon. 24Vždyť ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali své tělo s jeho vášněmi a chtíči. 25Pokud žijeme Duchem, Duchem také choďme. 26Nebuďme těmi, kdo hledají prázdnou slávu, neprovokujme jedni druhé ani jedni druhým nezáviďme.

 

 

5,1 svázat - var. zaplést se, zamotat se

5,4 oddělit se - var. udělat se nefunkčním, anulovat (stejné slovo v Gal 5,11 - ‚přestal‘)

5,7 neměli důvěru v pravdu - var. nevěřili pravdě

5,11 kámen úrazu - var. pohoršení, příčinou pádu

5,13 příležitost - var. záminka

5,17 toužit – var. být žádostiv (10. přikázání – Ř 7,7; 13,9)

5,20 léčitelství - od ř. slova pharmakeia (v překladu: podávat drogy). Použití léků, drog nebo kouzel (kouzla + drogy). V Bibli zde a v Zj 18,23

5,20 žárlivost – var. rivalita, někdy (v pozitivním smyslu) horlivost, dychtivost

5,22 ovoce - var. užitek, výnos

5,22 víra - var. důvěryhodnost

5,26 prázdná sláva -  ř. slovo ‚prázdný-sláva/uznání,‘ tj. chvástavý, chlubivý

 

 

1K té svobodě nás Kristus propustil, stůjte pevněproto tedy, a ne-znovu jhootroctví nenechte se svázat.2Podívejte, já, Pavel, říkám vám, že pokud se dáte obřezat, Kristus vám nic neprospěje3Dosvědčuji však znovu každému člověku obřezanému, že dlužníkem3 je veškerého4 toho zákona k vykonání54Oddělili6 jste se od Krista všichni, kdo v zákoně jste ospravedlněni; z () milosti vypadli jste75My vskutku Duchem z víry naději spravedlnosti dychtivě očekáváme6Ve vskutku Kristu Ježíši ne obřízka nějakou má moc8, ne neobřezaný, ale víra prostřednictvím lásky - tak to funguje9.

7Běželi10 jste dobře. Kdo vám zabránil11 () pravdě, abyste v ní neměli žádnou důvěru8To přemlouvání ne od toho povolávajícího vás. 9Trocha kvasu celé (to) těsto zkvasí10Jsem přesvědčen při vás v Pánu, že jistě nebudete jinak přemýšlet. Ten však zneklidňující vás, ponese rozsudek, kdokoliv jestli ať už to je.11Já však bratři, jestliže obřízku stále hlásám, proč stále jsem pronásledován? Pak tedy by pozbylo síly (to) pohoršení12 (toho) kříže12Ó, kéž by se i vykleštili13, zneklidňující14 vás. 13Vy vskutku ke  svobodě byli jste povoláni, bratři. Jenom se nesmí (ta) svoboda být k příležitosti (tomu) masu; místo toho prostřednictvím () lásky otročte jedni druhým14(Ten) vskutku celý zákon je v jednom prohlášení dotažen k úplnosti15: ‚Miluj (toho) bližního svého, stejně jako sebe.‘ 15Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte16, abyste ne podle tohoto způsobu náhodou jeden druhého nepohltili16Říkám však: Duchem procházejte se, a projev vášně17 masa ne - vůbec ne - byste dokonali17To však maso vášnivě působí v rozporu proti tomu Duchu, ten však Duch vášnivě působí proti tělu. Tyto dvě strany vskutku jeden k druhému jsou v naprostém rozporu18, abyste vůbec ne-činili ty věci, jestliže byste chtěli tyto věci činit18Jestliže však Duchem vedeni jste, ne-jste (pod Zákonem)fráze19Evidentní jsou však (ty) skutky toho masa, jakékoliv jsou z těchto: cizoložství19smilstvo20nečistota21, prostopášnost2220modloslužebnictví, léčitelství23, nepřátelství, hádavost24, žárlivost25, vášně, rivality26, rozdělení27, sekty2821 závisti29, opilství,večírky30, a (ty) věci podobné těmtoObjasňuji a předem upozorňuji vás, stejně jako jsem předem upozornil dříve, že ti, (tyto) takové věci dělající, království Boží ne-zdědí22Tím však ovocem (toho) Ducha je láska, spokojenost31, klid v duši32, trpělivost33, užitečnost34, dobrsrdečnost35, důvěryhodnost3623mírnost37, sebezapření38. Proti takovým ne- zákon24Ti však ti Kristovi Ježíšovi - (tosvoje maso ukřižovali s (těmivášněmi39 a (těmisilnými žádostmi4025Jestliže žijeme Duchem, Ducha i následujme26NE-stávejme se těmi, kdo hledají prázdné uznání41, jedni druhé neprovokujme42, jedni druhým nezáviďme43.

 

1- Předpřítomný čas od ἵστημι (zaujmout postoj).

2 - Jho, tedy dřevěná tyč umístěná pod krkem dvojice zvířat, aby mohly dohromady táhnout.

3 - Označuje někoho, kdo je povinen splatit dluh (Ř 15,27), obvykle odkazuje na člověka, který si svými hříchy dělá "dluh" u Boha (Mt 6,12; 18,24; Lk 13,4; Gal 5,3), který byl splacen na kříži.

4 - Ve smyslu: shromážděny všechny části (součásti), které jsou přítomny a vytváří tak jeden celek. Máme tady kompletní seznam hříchů, které tvoří jeden celek - dluh, a my jsme dlužníci vůči Bohu

5 - Nejedná se o slovo, které by ukazovalo na klasické zachovávání (dodržování) zákona, ale dosl. vykonat, udělat, dělat - zákon. Nikdo z nás zkrátka "neudělal zákon" na 100%, jsme tedy dlužníky a musíme hledat ospravedlnění jinde (Gal 3,10-12)

6 - var. Učinit neúčinným, zrušit. Stejné slovo pro zrušení zaslíbení/smlouvy (Gal 3,17) a pohoršení kříže (Gal 5,11).

7 - V námořnictví: vypadnout ze správného směru plavby.

8 - Síla, moc - k překonávání odporu (překážek)

9 - Pracovat - postupovat z jednoho bodu do druhého, v tomto případě postupovat (dopracovat se) z víry směrem k lásce

10- var. dělat pokrok (dělali dobrý pokrok ve víře)

11 - Z předpony ἐν(z, od) a κόπτω (řezat), dosl. odříznout někoho od něčeho potřebného, a tak zabránit (zablokovat). Někdo Galatské "odřízl" od potřebné pravdy evangelia

12 - var. kámen úrazu, příčina selhání, pohoršení (dosl. to, co spustí uzavření pasti; obrazně spuštění příčiny, která vede k selhání (následku). Kříž se tedy stává kamenem úrazu, příčinou selhání těch, kdo kříž odmítnou.

13 - var. odřízli se (od vás) tj. neměli na vás vliv (Gal 5,7-8); slovo předpony ἀπό a κόπτω (odříznout, udeřit). Srovnej viz poznámka 11.

14 - Dosl. změna stávajícího stavu k pohybu nahoru a dolů, od kořene slova ἀνίστημι (z předpony ἀνά (nahoru, dolů, zpět) a ἵστημι (učinit postoj, postavit se).

15 - Naplnit, vyplnit, učinit plným, zkompletovat, dotáhnout (určitou myšlenku): v tomto případě je zákon nekompletní (nejsou dotaženy správným směrem myšlenky ohledně zákona), pokud chybí láska. Nebo uskutečnit (přivést do reality), a přivést do reality zákon lze jen pomocí lásky k bližním.

16 - Z předpony κατά (zesílení důrazu) a ἐσθίω (jíst) - dosl. všechno zhltat, zuřivě konzumovat (bez naděje na regeneraci).

17 - Z předpony ἐπί (zesílení, zaměření na...) a θυμός (silná vášeň; othyó (spěch, zahřátí, hlasité dýchání), příbuzné s θύελλα (vichřice, bouřka). Vyjadřuje chování vyvolané vášněmi), dosl. projevovat soustředěnou vášeň na něco.

18 - Z předpony ἀντί (v rozporu, náhrada) a καυτηριάζω (umístit (znamení), dosl. být plně v rozporu (na opačné straně), naprosto neslučitelný. Řecké slovo označuje nejčastěji protivníky (dvě znepřátelené strany lidí; Lk 13,17; 21,15; 1. Kor 16,9; Fil 1,28; 1. Tim 5,14), nebo něco, co je v naprostém rozporu s něčím jiným (něco dobrého vs. něco zlého, viz Gal 5,17; 2. Tes 2,4; 1. Tim 1,10).

19 - Od μοιχεύω (cizoložit; od slova μοιχός (cizoložník; týká se manžela, který je nevěrný své ženě, ale i muže, který má zakázaný poměr s vdanou ženou. Stejně i u žen).

20 - Řecké slovo zde použité - od slova πορνεύω (smilnit; tedy zakázaný (nezákonný) sexuální poměr jako takový (jak u lidí v manželství (nevěra), tak i mezi lidmi, co nežijí v manželství (incest, zoofilie, pedofilie, homosexualita, apod.); od slova πόρνη (prostitutka).

21 - Obvykle rituální nečistota, způsobená narozením dítěte, malomocenstvím, zánětem..., ale i (přeneseně) morální nečistota.

Ze slova ἀκάθαρτος (nečistý, znečištěný; z předpony ἄλφα (ne, negace) a καθαίρω (očistit; od slova καθαρός (čistý, neposkvrněný). Odstranit to, co je nežádoucí (ořezávat), a tak vyčistit, aby to bylo čisté (nešpinavné, neposkvrněné), dosl. Ne-čisté, protože je v tom přimícháno něco špatného (tak zfalšováno).

22 - Pobuřující chování, které vzbuzuje na veřejnosti pohoršení pro ignoraci slušnosti. Označuje prudkou zkaženost, která odmítá zdrženlivost a oddává se smyslnosti.

23 - Řecké slovo od pharmakeia (podávat drogy). Použití léků, drog nebo kouzel (kouzla+drogy).

24 - Ve smyslu: připravenost se hádat (mít hádavou povahu), náklonnost ke sporu.

25 - horlivost. Používá se v pozitivním (horlivost) i negativním (žárlivost) smyslu, v závislosti na kontextu. Snad od slova ζέω (být zapálen pro něco, hořet v duchu); toto slovo tedy označuje spalující emoci, vroucí touhu. Srovnej s Gal 4,18!

26 - Od eritheía (práce k pronájmu) - odkazuje na žoldnéře, který hledá vlastní zisk bez ohledu na spory, které způsobí. Upřednostnění svých zájmů (sebe samého).

27 - Od dixa (odděleně) a στάσις (rebel, revolucionář, rozpor, stát), dosl. stát odděleně (jako rebelové) v různých frakcích, které vznikají bezdůvodně a zbytečně.

28 - Překlad: volba, názor, nesouhlas, diskuze, náboženská či filosofická sekta. Od αἱρέω (vybral jsem, preferuji). Toto slovo vyjadřuje prosazení osobní aspekt volby, z toho vznikaly v judaismu různé sekty (saduceové, farizeové, eséni, atd.).

29 - Dosl. silný pocit, který se morálně zhoršuje kvůli hříchu. Mít radost, když někdo zažívá neštěstí.. Snad od φθείρω (zničit, zkorumpovat; od phteiró (zahynout, odpadnout), dosl. procházet rozpadem (rozkladem) kvůli vlivu hříchu, snížení úrovně).

30 - Od slova κώμη (vesnice). Odkazuje na vesnické slavnosti, které byly plné hodování, opilství i sexuální nemorálnosti.

SKUTKY TĚLA: (29-30) - mužský rod, jinak všechno ženský. Od slova vášně až do konce - v řečtině množné číslo.

31 - Radost, potěšení, spokojenost. Od slova χαίρω (radovat se, z důvodu milosti; oxar- (příznivě nakloněn) a příbuzné s χάρις (milost; co přináší radost, potěšení, náklonnost).

32 - Ze slova εἰρῶ (připojit se k celku, spojit), správné, celistvé.V hebrejském smyslu přání zdraví (blaha) pro jednotlice

33 - Od μακρός (dlouhý, dlouhotrvající) a θυμός (vášeň, výbuch vášně, hněv), dosl. dlouhá vášeň - tedy trvá to dlouho, než se projeví vášeň/hněv. Tím je zabráněno unáhlenému a impulzivnímu chování.

34 - Od (poskytnout to, co je užitečné/prospěšné; od slova χράομαι (využívat prospěch; oχρή (vhodné), dosl. poskytnout, co je vhodné/užitečné, co přináší dobrý prospěch).

35 - Od slova ἀγαθός (dobrý z podstaty). Jako osobní kvalita, spíše důraz na laskavost, než spravedlnost v prosazování dobra. 

36 - var. víra, důvěra, přesvědčení - v tomto případě patrně ne "víra v Boha," od člověka, ale spíše víra (důvěra) člověka k člověku

37 - Od praus (jemný), porovnej s πρᾳότης (pokora, jemnost, laskavost; dosl. "síla v jemnosti," poukazuje na dobrou kombinaci síly a rezervovanosti, vyhýbání se zbytečné hrubosti, ale bez kompromisů.)

38 - Var. sebezapření, sebekontrola, sebeovládání, zdrženlivost (z předpony ἐν (v, uvnitř) a κράτος (moc, mocný čin), dosl. ovládat zevnitř. 

39 - var. utrpění, strádání (tento překlad: ukřižovali jsme na kříži své strádání), vášně, emoce, podstupovat, snášet. Dosl. cítit silné (prožívat hluboké) emoce, jako je agónie, vášeň či neštěstí (strádání).

40 - Z předpony ἐπί (zintenzivnění) a θυμός (silná touha, vášeň; vyjadřuje chování vyvolané vášněmi), tedy projevovat soustředěnou vášeň a toužit po něčem.

41 - Od slova κενός (prázdný; i morálně prázdný) a δόξα (sláva, pověst, uznání), dosl. ten, kdo hledá marnou (prázdnou) slávu (uznání); tedy domýšlivost a chlubivost.

42 - dosl. stimulovat, chovat se vyzývavě

43 - Slovo vycházející ze slova 29 (poznámka) - závist)

 
 


Statistiky

Online: 3
Celkem: 278638
Měsíc: 2456
Den: 157