Jdi na obsah Jdi na menu
 


Galatským 4

« Galatským 3

» Galatským 5

 

1Říkám však: Dokud je dědic nezletilý, neliší se od otroka, ačkoliv je pánem všeho. 2Ale je pod vychovateli a správci domácnosti až do doby předem stanovené otcem. 3Tak i my, když jsme byli nezletilí, byli jsme zotročeni pod zákonitostmi systémů tohoto světa. 4Když však přišla plnost času, Bůh vyslal svého Syna. Ten byl narozen z ženy a narozen pod zákonem, 5aby vykoupil ty, kteří jsou narozeni pod zákonem, abychom mohli obdržet adoptování za syny. 6A protože jste synové, Bůh vyslal do vašich myslí Ducha Svého Syna, který volá: ‚Abba, Otče!7Takže již nejsi otrok, ale syn. Pokud jsi však syn, tak jsi i skrze Boha dědic.

8Ale v čase, kdy jste vskutku neznali Boha, byli jste zotročeni těmi, kteří přirozeností ani bohové nejsou. 9Nyní jste však Boha poznali, nebo lépe řečeno: Byli jste od Boha poznáni. Jak to, že se navracíte zpět k těm slabým bezmocným zákonitostem, kterými chcete znovu a nanovo otročit? 10Pozorně sledujete dny, měsíce, určitá období a roky!

11Bojím se o vás, aby snad ta moje namáhavá práce kvůli vám nebyla zbytečná. 12Buďte jako já, protože já jsem jako vy, bratři a sestry. Prosím vás. Vždyť jste mi ničím neublížili. 13Víte, že jsem vám dříve kázal evangelium ve slabosti těla, 14a tomto vašem pokušení mého těla jste mnou nepohrdli, ani jste nepoplivali, ale přijali jste mě jako Božího posla, jako Ježíše Krista.

15Kde je tedy vaše blahoslavenství? Vždyť vám dosvědčuji, že pokud by to bylo možné, tak byste si vydloubli své oči a dali byste mi je! 16Takže jsem se stal vaším nepřítelem, když jsem vůči vám pravdomluvný? 17Oni pro vás horlí, ne pro dobro, ale chtějí vás ode mě odloučit, abyste mohli horlit pro ně. 18Je dobré horlit v dobrém vždy, a ne jenom v mé přítomnosti u vás. 19Moje děti, které opět rodím v porodních bolestech, dokud ve vás nebude zformován Kristus: 20chtěl bych být nyní u vás přítomen a změnit tón mého hlasu, protože jsem kvůli vám v rozpacích...

21Řekněte mi vy, kteří chcete být pod zákonem: Neslyšíte zákon? 22Vždyť je psáno, že Abraham měl dva syny: jednoho z otrokyně a druhého ze svobodné ženy. 23Ale ten z otrokyně se narodil podle těla, avšak ten ze svobodné ženy se narodil prostřednictvím zaslíbení. 24To je řečeno alegoricky: Neboť ty ženy jsou dvě smlouvy: první z hory Sinaj, která rodí do otroctví – to je Hagar. 25Vždyť Hagar je hora Sinaj v Arábii, to odpovídá současnému Jeruzalému, neboť ten je se svými dětmi v otroctví. 26Ale Jeruzalém shůry je svobodný – ten je naší matkou. 27Vždyť je psáno: ‚Raduj se, neplodná, která nemáš porodní bolesti, propukni v jásot a vykřikni. Protože budeš mít mnoho dětí, opuštěná ženo, víc než ta, která má muže.‘  28Bratři a sestry, vy jste však podle Izáka dětmi zaslíbení.

29Ale stejně jako tehdy: Ten podle těla narozený pronásledoval toho, který byl narozen podle Ducha - tak je tomu i nyní. 30Ale co říká Písmo? ‚Vyžeň otrokyni i jejího syna, neboť syn otrokyně jistě nebude dědit spolu se synem té svobodné ženy.31Proto bratři a sestry: Nejsme děti otrokyně, ale jsme dětmi svobodné ženy.

 

 

4,1.3 nezletilý - var. malé dítě, prostý (neznalý) člověk

4,2 vychovatel – var. správce (zde myšlen služebník bohatého pána, který se stará o jeho syny od raného věku až do dospělosti)

4,9 zpět - var. znovu

4,14 pokušení - var. testování

4,14 posla - var. anděla

 


1Říkám však: Po jak dlouhou dobu ten dědic nezletilým1 je, není vůbec odlišný2 od otroka, ale pánem všeho je2Ale podřízen opatrovníkům3 je, a správcům domu4, až do té doby předem stanovené otcem3Tímto způsobem i my, když jsme byli nezletilí, pod zákonitostmi5 tohoto světa6 jsme byli zotročeni4Když však přišla plnost času7, vyslal Bůh toho Syna svého, narozeného z ženy, narozeného (pod Zákonem)fráze5aby  ty(pod Zákonem)fráze vykoupil, tak abychom to synovství skrze adopci mohli obdržet6Protože však jste synové, vyslal8 (ten) Bůh (toho) ducha (toho) Syna svého do (těch) srdcí našich, křičícího: ‚Abba, (ty) Otče.‘ 7Takže již více nejsi otrok, ale syn. Jestliže jsi však syn, tak i dědic skrze Boha. 8 Ale v čase, (jistě)9 ne-znajíce Boha, byli (jste) otroky těm, kteří původem10 ne-jsou bohové9Nyní však, poznávajíce11 Boha, lépe řečeno: však byli jste poznáni od Boha, jak to, že se obracíte zpět znovu k těm slabým12 a bezbožným13 živlům, kterým znovu, nanovo, otročit toužíte10Dny pozorně sledujete14, a měsíce, a vhodné období15a roční cykly16

11Bojím se o vás, abych skoro taktovým způsobem - jsem  nadarmo pracoval do vyčerpání17 mezi vámi12Staňte se jako , protože jsem já také jako vy, bratři. Naléhavě žádám vás: Ničím jste mi neučinili nespravedlnost1813Vidíte však, že prostřednictvím slabosti19 (toho) masa, jsem přinesl evangelium vám, v tom dřívějším čase14A tímto pokušením20 vaším, v tom masu mém, ne-pohrdli jste mnou, ani jste se mě znechuceně nepoplivali21, ale jako anděla22 Božího přijali23 jste mě, jako Krista Ježíše. 15Kde je pak tedy to vyslovení blahoslavenství24 vaše? Vydávám svědectví vskutku vám, že pokud by to bylo možné, ty oči vaše by byly vydloupnuty, dali byste mi je16Takže nepřátelský25 jsem se stal - prosazujíce pravdu26 vůči vám17Oni  horlí27 pro vás, ale ne pro dobrou28 věc; ale odloučit29vás chtějí, tak abyste pro mohli horlit18Dobré však je horlit v dobrém vždycky, a ne jenom v (té) mé přítomnosti mojí s vámi.  19Děti moje, které opět v porodních bolestech30 rodím, až dokud31 nebude ten32 vytvarován33 Kristus ve vás. 20Přeji si však být přítomen s vámi právě teď, a změnit (ten) tón hlasu mého, protože si nevím rady34 mezi vámi.

21Řekněte mi vy, (pod zákonem)fráze chtějící být, (ten) zákon ne-slyšíte3522Je psáno vskutku, že Abraham dva potomky mělprvního z (té) otrokyně a prvního36 z (té)  svobodné. 23Ale ten vskutku z (té) otrokyně podle masa se narodil, ten však z (té) svobodné prostřednictvím (toho) zaslíbení. 24To jsou věci, které jsou alegorizovány37: Tyto ženy vskutku jsou dvě smlouvy: první (zajistéod hory Sinaj - do otroctví rodíkterá jest Hagar25Ta však Hagar Sinaj hora je v (té) Arábiiodpovídá však tomu současnému Jeruzalému, je v otroctví však spolu s (těmi) dětmi svými. 26Ten však horní38 Jeruzalém svobodný jest, který je matkou naši. 27Je napsáno vskutku: ‚Raduj se neplodná, ta ne-plodící, propukni a vykřikni ty, nemající porodní bolesti, protože opravdu mnoho je (těch) dětí (té) osamělé, více nežmající muže.‘ 28Vy však, bratři, podle Izáka  zaslíbení děti jste. 29Ale přesně tak, jako ten podle masa zplozený pronásledoval39 toho podle Ducha zplozeného, tímto způsobem je tomu i nyní. 30Ale co říká to Písmo? ‚Vyžeň (tu) služku i (toho) syna jejího, ne vskutku absolutně nebude dědit syn té služky   spolu s (tím) synem té svobodné31Na základě toho, bratři, ne-jsme služky děti, ale té svobodné.

 

1 - ne "syn" (jak uvádí některé překlady), ale "malé dítě" (děťátko)

2 - Porovnání (srovnání) jednoho prvku s hodnotou druhého.

3 - Opatrovník (pro dítě patrně do 14ti let, jmenoval ho otec či úředník)

4 - Jednalo se o správce domu, který byl (na rozdíl od nezletilého syna) svobodný (tj. nebyl otrok).

5 - Řecké slovo může znamenat základy, základní prvky/elementy (2. Pt 3,10. 12; Žid 5,12). Podle historických dokumentů (zvláště gnostických) tak lidí označovali také určité entity (např. duchovní bytosti  (1. Kor 10,20; Gal 4,8-9), resp. „něco“, co je mezi nebem a zemí a ovlivňuje nějak lidský život (Gal 4,3; Kol 2,8. 20-23).
    Lidé podle těchto stocheion také jednají, snad i proto odvozené sloveso stoicheó (στοιχέω) znamená v překladu následovat, jít podle...  (viz Sk 21,24; Ř 4,12; Fil 3,16, nebo také v Galatským (Gal 5,25; 6,16). Buď tedy chodíme (stocheion) podle Ducha (Gal 5,25) a toho, co nám Bůh zjevil (Gal 6,16), nebo podle světských a pohanských stocheia (Gal 4,3.9).

6 - Svět, resp. něco, co má určitý řád, pořádek (důležité pro výklad celé věty, viz slovo (5).

7 - Konkrétní čas

8 - Stejné slovo, jako ve 4. verši (vyslat). Bůh poslal nejenom Syna, ale uschopnil nás (vysláním Syna) i k vnímání synovství k Otci.

9 - Nepřekládané slovo (částice), vyjadřující: ano, jistě, vskutku (to tak je)

10 - Přirozeností, původem, od narození - nejsou bohové (jen se tak nechávají uctívat (1. Kor 10,19-20)

11 - Mořné překlady: dozvěděli jste se o něm, naučili jste se o něm, poznali jste ho, uvědomili jste si Boha

12 - Dosl. bez-síly (ne-energie)

13 - Opuštěný, chudý (fyzicky, i duchovně) - tedy bezbožný

14 - Slovo se skládá z předpony παρά(od blízkého, intimní účast) τηρέω (střežit, pozorovat, chránit - slovo pocházející od slova stráž), tedy dosl. někoho/něco sledovat s osobním zájmem, aby se člověk dozvěděl, k čemu to vede (srov. Sk 9,24; srov. Mk 3,2; Lk 6,7; 14,1; 20,20).

15 - Většinou odkazuje na čas, kdy je příležitost. Srovnej s χρόνος (čas - spíše chronologický).

16 - Rok spíše ve smyslu cyklickém (roční, opakování (srov. Lk 4,19; žid 9,25; 10,1). Srovnej: klasické slovo pro rok: ἔτος.

17 - Řecké slovo pochází ze slova κόπος (lopotit se; až do vyčerpání; od slova κόπτω (udeřit, rána), dosl. velká rána, která způsobí oslabení, únavu.). Znamená lopotit se (dřít se) až do vyčerpání

18 - Učinit něco špatného, co je v rozporu s (Boží) spravedlností. Od slova ἄδικος (dosl. ne(opak)+spravedlivý)

19 - Vyjadřuje nemoc, která činí člověka neschopným něco udělat (hendikep). Od slova ἀσθενής (dos. bez síly, slabý; toto slovo z předpony ἄλφα (ne, opak) a sthenés (síla), dosl. žijící bez energie, síly).

20 - Buď pozitivní (pokus, test), nebo negativní (pokoušení), v závislosti na kontextu. Od slova πειράζω (prokázat, testovat, pokoušet). Galatští tedy měli pokušení zavrhnout Pavla pro tělesnou slabost, byla to zkouška pro jejich charakter, zda ho i tak přijmou

21 - Z předpony ἐκ (z, od) a πτύω (plivnout), tedy úplně vyplivnout - s odporem, znechucením.

22- Varianta: posla Božího

23 - Přijímat, obdržet, vítat - v pozitivním smyslu (s nadšením a osobním zájmem)

24 - Od slova μακαρίζω (požehnat, vyslovit požehnání; od slova μακάριος (požehnaný, šťastný, blahoslavený - toto slovo od řeckého mak- (stát se dlouhým, rozsáhlým) - tedy Bůh rozšiřuje možnosti/východy u člověka, stane se požehnaným).

25 - Otevřené nepřátelství, z osobních nenávistných důvodů

26 - Dosl. "pravdovat" - sloveso od podstatného jména pravda (ἀληθής = v řečtině něco neskrývaného, ať už se jedná o shodu s realitou, nebo o Boží zjevené pravdy)

27 - Slovo odvozené od zvuku bublání vroucí vody, tedy "pálit se něčím" - být plně oddán něčemu, po čem dychtím.

28 - Dobře (k dobrému), čestně, ušlechtile

29 - Z předpony ἐκ (z, od) a κλείω (zavřít, zamknout). Pavlovi odpůrci chtěli odloužit Galatské - možná od jeho samotného (narušení vztahu mezi Galatskými a ap. Pavlem), možná od pravdy evangelia, možná obojí (srov. Gal 4,16).

30 - stejné řecké slovo, jako v Gal 4,27. Jakoby narození Galatských skrze Krista záviselo na narození Izáka, zaslíbeného spásonosného semene

31 - var. překladu: "stejně jako" (tedy zdůraznění analogie narození dítěte/jejich zformování v Kristu)

32 - řec. slovo - jaký, který, čí - potřeba objasnit určitý subjekt (téma)

33 - Sloveso od slova μορφή (vnější forma, která ztělesňuje vnitřní podobu).

34 - Být zmatený (z toho, jak se Galatští chovají) , být ztracený (Pavel už se v jejich přístupu ztrácí), mít pochybnosti (má pochybnosti o Galatských)

35 - řecké slovo slyšet, resp. rozumím díky tomu, že poslouchám (v tomto případě: co je napsáno v zákoně)

36 - řecké přídavné jméno (prvního), možná ve smyslu jeden (jako číslovka), nebo myšlen jako prvorozený (prvorozený ze Sáry, a prvorozený z Hagar)

37 - Od slova ἄλλος (jiný (stejného druhu) a agoreuó (mluvit ve shromáždění) - dosl. veřejně mluvit-jinak (v alegorii, podobenství).

38 - var. nebeský (nahoře)

39 - Pronásledovat jako lovec kořist, stejné slovo jako v Gal 1,13.23

 

 
 


Statistiky

Online: 1
Celkem: 274539
Měsíc: 2378
Den: 59