Jdi na obsah Jdi na menu
 


Galatským 3

« Galatským 2

» Galatským 4

 

1Ó, nerozumní Galatští, kdo vás očaroval, abyste nevěřili pravdě? Vás, kterým byl před očima zřetelně vykreslen ukřižovaný Ježíš Kristus?! 2Toto jediné chci od vás zjistit: Obdrželi jste Ducha ze skutků zákona, nebo ze slyšení víry? 3To jste tak nerozumní? Začali jste Duchem, a nyní dokončujete tělem? 4To jste tak moc trpěli zbytečně? Pokud to ovšem bylo zbytečně! 5Ten, kdo vám hojně poskytuje Ducha a koná mezi vámi zázraky – koná tak ze skutků zákona, nebo ze slyšení víry?

6Stejně jako Abraham: ‚Uvěřil Bohu a bylo mu to počítáno do spravedlnosti.7Vězte tedy, že ti z víry jsou synové Abrahamovi. 8Písmo však předvídalo, že Bůh ospravedlní z víry i pohany, a tak bylo Abrahamovi dopředu ohlášeno toto evangelium: ‚V tobě budou požehnány všechny národy.9Takže ti, kteří jsou z víry, jsou požehnáni spolu s věřícím Abrahamem. 10Vždyť ti, kdo jsou ze skutků zákona, jsou pod prokletím, neboť je psáno: ‚Prokletý je každý, kdo nesetrvává ve všem, co bylo napsáno v knize zákona, aby to dělal.11Neboť v zákoně není nikdo ospravedlněn před Bohem. To je evidentní, protože: ‚spravedlivý bude žít z víry.12Avšak zákon není z víry, ale: ‚Kdo koná ty věci, bude v nich žít.13Kristus nás vykoupil z prokletí zákona tím, že se stal za nás prokletím, vždyť je psáno: ‚Prokletý je každý, kdo visí na dřevě.14Takže se mezi pohany uskutečnilo Abrahamovo požehnání v Kristu Ježíši, abychom obdrželi zaslíbeného Ducha prostřednictvím víry.

15Bratři a sestry, po lidsku říkám: Také lidskou potvrzenou smlouvu nikdo neodmítá ani k ní nepřipojuje dodatek. 16Zaslíbení však bylo řečeno Abrahamovi a jeho ‚potomku. Písmo neříká: ‚a potomkům,‘ - jako z mnoha potomků, ale jako jednoho potomka: ‚a tvému potomku,‘ - kterým je Kristus. 17Toto však říkám: Smlouva, dříve potvrzena od Boha vztahující se ke Kristu, není po čtyři sta třiceti letech odvolána zákonem, ani to nevedlo ke zrušení zaslíbení. 18Vždyť pokud je dědictví ze zákona, již ne ze zaslíbení, ale Bůh to dědictví daroval Abrahamovi prostřednictvím zaslíbení.

19K čemu tedy zákon? Byl přidán kvůli přestupkům, dokud by nepřišel ten potomek, jehož se týkal slib. Zákon byl přikázán prostřednictvím andělů - a to rukou prostředníka. 20Prostředník však není jeden, Bůh však jeden je. 21Je tedy zákon proti Božím zaslíbením? Naprosto ne! Neboť pokud by byl dán zákon, který by byl schopen oživit, potom by byla skutečně spravedlnost ze zákona.

22Ale Písmo všechno uzavřelo pod hřích, takže zaslíbení plynoucí z víry Ježíše Krista mohlo být dáno jen těm, kteří uvěří. 23Než však přišla víra, byli jsme střeženi pod zákonem, uzavření do příchodu Víry, která byla zjevena. 24Takže se zákon stal naším vychovatelem do příchodu Krista, abychom byli ospravedlnění z víry.  25Když přišla Víra, již nejsme pod vychovatelem.

26Neboť jsme všichni Boží synové a dcery prostřednictvím víry v Ježíše Krista. 27Vždyť jako jste se do Krista křtem ponořili, tak jste si i Krista oblékli. 28Není žid ani Řek, není otrok ani svobodný, není muž a žena, ale vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. 29Pokud jste však Kristovi, potom jste Abrahamovo potomstvo - a podle zaslíbení dědicové.

 

 

3,13 dřevě - označuje něco dřevěného (v tomto případě dřevěný kůl (je to citace ze SZ), nebo kříž (myšlen NZ mučící nástroj)

3,15 neodmítá - var. neruší

3,20 dosl. překlad této věty

3,28 muž a žena – mužský rod a ženský rod (důraz na pohlaví) 

 

1Ó, nerozumní1 Galaťští, kdo vás očaroval2abyste o () pravdě nebyli-přesvědčeni, vás, kterým byl před očima Ježíš Kristus otevřeně vykreslen3 jako ukřižovaný2 Toto jediné toužím zjistit od vás: ze4 skutků (toho) zákona (toho) Ducha obdrželi jsteNebo ze5 slyšení víry3Tak6 bez rozumu jste? Začali jste Duchem, nyní masem dokončujete74Tak moc jste trpěli pro nic za nic? Zajisté nebylo8 to vskutku také jen tak pro nic za nic5Ten tedy hojně podporující9  vás (tím) Duchem, a ten, který koná mocné činy10 mezi vámi, koná tak ze skutků zákona, nebo ze slyšení víry?

 

2. Ospravedlnění z víry a Abraham (Gal 3,6-4,31)

6Stejně jako Abraham: ‚uvěřil (tomu) Bohu a bylo to počítáno11 jemu do spravedlnosti.‘ 7Vězte tedy, že ti z víryti synové jsou Abrahamovi.8Předvídalo však (to) Písmo, že z víry ospravedlní (ty) pohany (ten) Bůh; a tak dříve hlásalo evangelium12 (tomu) Abrahamovi: ‚Protože budou v požehnání v tobě všechny (ty) národy.‘ 9Takže ti, kdo jsou z víry, jsou požehnaní s (tím) věřícím Abrahamem.

10Stejně tak ti, kteří vskutku ze skutků zákona jsou ospravedlňováni, pod prokletím13 jsouje psáno vskutku proto: ‚Prokletí jsou všichni, kteří ne-setrvávají14 ve všem co bylo napsáno v () knize (toho) zákona, a nesetrvávají v tom, aby to činili (oni).‘ 11Protož však v zákoně nikdo není ospravedlňován před (tím) Bohem (to je zcela jasné), protože (ten) spravedlivý z víry bude žít‘. 12(Ten) však zákon ne- z víry, místo toho: ‚(ten) Činící ty skutkybude žít v nich‘ 13Kristus nás vykoupil15 z (toho) prokletí (toho) zákona, stávaje se16 zástupně za nás prokletím; je psáno: ‚Prokletý je každý ten, kdo visí na dřevě17.‘ 14Tak aby mezi (ty) pohany (to) požehnání (toho) Abrahama se stalo17 skutečností, v Kristu Ježíši, tak abychom se (toho) zaslíbení (toho) Ducha drželi18 prostřednictvím (víry.

15Bratři, po lidsku pravím: Dokonce i lidskou potvrzenou19 smlouvu20 nikdo neanuluje nebo nepřipojuje dodatek16(Tomu) však Abrahamovi bylo řečeno (to) zaslíbení a (tomusemeni jeho. Písmo ne-říká : ‚a (těm) semenům ‘, jako na základě mnoha semen (potomků), ale jako na základě jediného semene: ‚a (tomu) semeni tvému,‘ kterým je Kristus17Toto však říkám: Smlouva předem ratifikována od (toho) Boha, (těch) po čtyřista a třiceti letech přišlým zákonem není zbavena platnosti19, ani není přivedena do (toho) úplného zrušení21 zaslíbení18Jestliže vskutku ze zákona je (to) dědictví22, není již více ze zaslíbení; (tomu) však Abrahamovi prostřednictvím zaslíbení ono dědictví z milosti daroval23 (ten) Bůh19Proč tedy (ten) zákon? (Typřestoupení24 - v jejich prospěch25 byl přidán26, dokud by nepřišlo (to) sémě (potomek), kterému bylo uděleno zaslíbení. Byl řádně ustanoven prostřednictvím andělů v ruce prostředníka2720(Ten) však prostředník jeden ne-, (ten) však Bůh jeden je (celá věta - 28)21 (ten) tedy zákonje proti zaslíbením (toho) Boha? NE, nestane se tak! Jestliže již byl vskutku dán Zákon, (takový), který by byl schopen přinést život skutečně ze zákona - (pak by hypoteticky) byla
(ta) spravedlnost ze Zákona
22Ale uzavřelo29 (to) Písmo (to) všechno pod hřích, tak aby (to) zaslíbení z víry Ježíše Krista mohlo být dáno (těm) věřícím23Dříve (ta) však než přišla (ta) víra, (pod zákonem)fráze jsme byli střeženi30 , uzavřeni29 do (toho) očekávání31 víry, totiž jejího zjevení24Takže (ten) zákon vychovatelem32 našim se stal, až do příchodu Krista, takabychom jsme mohli být z víry ospravedlněni25Přišla však (ta) víra, a již déle pod vychovatelem nejsme26 Všichni vskutku synové Boha jsme, prostřednictvím () víry v Krista Ježíše27Stejně jako vskutku do Krista jste byli pokřtěni, Krista oblékli33 jste28Ne místo pro Žida ani Řeka, ne místo pro otroka ani svobodného, ne místo pro'mužský a ženský rod'34, všichni vskutku jedni jste v Kristu Ježíši.29Jestliže však vy jste Kristovi, potom (to) Abrahamovo sémě jste, a podle zaslíbení dědicové. 

 

1 - Dosl. bez rozumu (bez-schopnosti uvažovat), opak je moudrost (viz Ř 1,14)

2 - Dosl. očarovat (negativním) kouzlem, okouzlit (v negativním smyslu). Okouzlit někoho zlou mocí, aby nemohl jednat podle rozumu.

3 - Dosl. již dříve popsán; řecké slovo označuje něco, co již bylo dříve písemně zaznamenáno, zde přenesený význam - již dříve vám bylo všechno dobře vykresleno

4 - Dosl. z prostřed něčeho, "z něčeho do něčeho" - tedy cesta: "ze skutků - směrem k Duchu svatému"

5 - Dosl. z prostřed něčeho, "z něčeho do něčeho" - tedy cesta: "ze slyšení o víře - směrem k Duchu svatému"

6 - Varianta: Tímto způsobem (jste nerozumní)?

7 - Důsledně dokončit, tedy se všemi výsledky a důsledky procesu

8 - Varianty překladu v závislosti na překladu řeckého slova: Zda to bylo vskutku nadarmo? Jestliže to bylo vskutku nadarmo! Když to bylo vskutku nadarmo!

9 - (hojně) poskytovat, zásobovat, dodávat, podporovat...

10 - Dosl. čin vykonaný (projevený) velkou mocí, silou, schopností

11 - Dosl. prohlásit (říct o někom něco), počítat s něčím, brát v úvahu (považovat); vzít něco jako závěr (stanovisko) na základě logiky. 

12 - Dosl. dříve (předem) hlásáno evangelium (dosl. význam slova).

13 - var. pod odsouzením (je na nich seslána kletba (v tomto případě kletba zákona)

14 - Dosl. "ne" - "v zůstávání" - tedy nesetrvává (var. není věrný) vůči zákonu. Význam slova je někde setrvávat (např. v bytě (Sk 28,30), zde však v přeneseném významu. Protože lidé nezůstávají věrni 100% zákonu, je potřeba, aby hledali spasení jinde, než v zákoně (stejná myšlenka i stejné řecké slovospojení (ne-zůstávat) i zde: Žid 8,9).

15 - Dosl. vykupit-z (něčeho), tedy koupit (ve spojení s tržištěm), význam slova: zachránit před ztrátou 

16 (2x) - Stejné řecké slovo (stát se, přijít, narodit se) - Kristus se na kříži stal prokletím a tak se stalo (uskutečnilo) Abrahamovo požehnání, které se týkalo spasení z víry v Krista na kříži.

17 - Něco, co je ze dřeva (strom, kůl, trám).

18 - Držet se, brát, nebo také obdržet, přijmout

19 - "potvrdit" (něco, co má autoritu), později "proti-potvrdit" (stejné řecké slovo, akorát s předložkou a- (opak), tedy pozbýt platnosti (autority)

20 - Může se vztahovat na smlouvu, ale také na závěť - zde podle kontextu je myšlena patrně závěť

21 - Dosl. zcela (naprosto) neúčinný (ne-aktivní, bez efektu), důraz na výrazný efekt zrušení

22 - Řecké slovo složené z "dědic" a "zákonný" (nómos), tedy zákonné (právoplatné dle zákona) dědictví.

23 - Od slova χάρις (milost), tedy projevit milost, poskytnout přízeň (někdy k poskytnutí odpuštění). Tento projev milosti není založen na zásluhách toho, komu je projevována.

24 - Úmyslné překročení hranic, úmyslné přestoupení (jednání "přes čáru"). Toto řecké slovo je odvozeno z velmi podobného slova, které je použito v Gal 2,18: "Neboť jestliže znovu buduji to, co jsem zbořil, představuji sebe jako (úmyslného) přestupníka. (Gal 2,18). 

Pavel zde zjevně mluví (a používá stejné řecké slovo) o tom, o čem hovoří v Ř 5,14. Od Adama po Mojžíše tedy lidé přestupovali zákon, a zákon přispěl k tomu že se ona přestoupení ještě rozmohla (Ř 5,20), viz rozbor (25)

25 - Dosl. v jejich zájmu/v jejich prospěch (zákon byl přidán proto, aby se rozhojnily přestoupení (Ř 5,20), nebo kvůli nim (další zákony měly chránit člověka a zabránit dalšímu přestupování).

26- Dosl. dát dohromady pro určitý účel (shromáždit k...). Důraz na dosažení cíle.

27 - Dosl. zprostředkovatel, který dohlíží na plnění závazků obou stran podle smlouvy. Díky němu dochází k dohodě (míru) mezi dvěma stranami.

28 - Dosl. překlad celé věty. Prostředník však jeden není - prostředníkem je jak Mojžíš (Gal 3,19), tak i Kristus (Bůh), ale co se týče zákona a spasení - tak tady máme jen jednoho prostředníka - Boha.

Někteří překladatelé překládají Gal 3,19-20 takto: 

"Byl řádně ustanoven prostřednictvím andělů v ruce prostředníka,(ten) však prostředník jeden ne-ní. (Ten) však Bůh jeden je" (Gal 3,19-20). Tzn. že v případě zákona nebyl prostředník jeden - Bůh dal Mojžíšovi do rukou zákon a ten až lidu, tedy bylo to nepřímé - v kontrastu s tím stojí zaslíbení dané Abrahamovi (viz kontext), které bylo dáno od Boha přímo Abrahamovi (a tedy i všem věřícím). Již to by mohlo naznačovat, že zaslíbení o spáse v zaslíbeném semeni - Kristus, je důležitější, než vydání zákona.

29 - Stejná myšlenka i řecké slovo jako v Ř 11,32. Je používáno např. při "uzavření" velkého množství ryb v rybářské síti (Lk 5,6).

30 - hlídat, jako voják, který má něco na starost, na něco dohlíží (používá se v pozitivním smyslu (2. Kor 11,32; Fil 4,7; 1. Pt 4,5), např. hlídat (ochraňovat) město (2. Kor 11,32).

31 - Být v určitém bodě jednání, připraven, že se něco jistě uskuteční.

32 - Jednalo se o služebníka (otroka), který měl na starosti syny svého pána od šesti let jejich věku, dokud nedosáhli plnoletosti (Gal 4,2.4). Kromě toho, že se staral o jejich každodenní tělesné potřeby, mezi které můžeme zařadit zajištění jídla, péči o hygienu, oblečení a ochranu před nebezpečím, byl také zodpovědný i za to, aby pánovi synové navštěvovali školu a dělali si domácí úkoly. Vychovával je a učil je správnému chování a všem potřebným ctnostem. Morálku si zajišťovali někdy i přísnými tresty.

33 - Od slov ἐν (v, do) a δύνω (klesat, vstoupit do, klesat). Dosl. "ponořit/potopit" se do něčího oděvu. Narážka na křest ve stejném verši.

34 - Dosl. samčí a samičí (mužský a ženský)

 

 

 
 


Statistiky

Online: 1
Celkem: 274539
Měsíc: 2378
Den: 59