Jdi na obsah Jdi na menu
 


Galatským 2

« Galatským 1

» Galatským 3

 

1Poté, po čtrnácti letech, jsem znovu vystoupil do Jeruzaléma s Barnabášem a vzal jsem s sebou i Tita. 2Vystoupil jsem tam však na základě zjevení a předložil jsem jim evangelium, které kážu mezi pohany. Předložil jsem ho těm vypadajícím váženě a pouze v soukromí, abych snad neběžel nebo nebyl běžel zbytečně. 3Ale ani na Tita, který byl se mnou, a je Řek, nikdo nenaléhal, aby se dal obřezat 4 - jak to chtěli ti vetřelci, ti falešní bratři, kteří se přiblížili, aby vyšpehovali naši svobodu, kterou máme v Ježíši Kristu, aby nás zcela zotročili.  5Těm jsme ani na chvíli neustoupili a nepodřídili jsme se jim, aby s vámi zůstala pravda evangelia.

6Od těch, kteří vypadají váženě, totiž že jsou někdo (jací byli dříve, na tom mi nezáleží, vždyť Bůh nepřijímá  člověka podle vnějšího vzhledu) -  zkrátka ti vypadající důležitě, se mnou nic dalšího nekonzultovali.  7Ale právě naopak: Viděli, že mi bylo svěřeno kázat evangelium pro neobřezané, stejně jako bylo Petrovi svěřeno kázat evangelium pro obřezané. 8Neboť Ten, který způsobil u Petra apoštolství k obřezaným, způsobil také u mě apoštolství k pohanům.  9Když Jakub, Kéfa, Jan a ti vypadající důležitě, kteří jsou sloupy církve, rozpoznali tu milost, která mi byla dána, podali mě a Barnabášovi pravici společenství, abychom my šli k pohanům a oni šli k obřezaným. 10Jen chtěli, abychom pamatovali na žebráky, což jsem také usilovně dělal.

11Když však přišel Kéfa do Antiochie, postavil jsem se proti němu tváří v tvář, protože byl jasně odsouzený. 12Vždyť předtím, než přišli někteří lidé od Jakuba, spolujedl s pohany. Když však přišli ti od Jakuba, začal couvat a oddělovat se, protože se bál těch, kteří byli z obřezaných. 13A spolupřetvařovali se s ním i ostatní židé, takže jejich přetvářkou byl sveden i Barnabáš. 14Když jsem ale viděl, že nejdou přímo k pravdě evangelia, řekl jsem Kéfovi přede všemi: „Pokud ty jsi žid, ale žiješ pohansky a ne židovsky – proč naléháš na pohany, aby žili židovsky?"

 

OSPRAVEDLNĚNÍ Z VÍRY A PÍSMO

15My jsme přirozeností židé, a ne hříšníci z pohanů -  16avšak víme, že člověk není ospravedlňován ze skutků zákona, ale pouze prostřednictvím Kristovy víry. Také my jsme v Ježíši Kristu uvěřili, abychom byli ospravedlněni z Kristovy víry, a ne ze skutků zákona – protože ze skutků zákona nebude ospravedlněno žádné tělo.

17Pokud však ti, kteří hledají ospravedlnění v Kristu, sami sebe shledali hříšnými – je proto Kristus služebníkem hříchu? Naprosto ne! 18Vždyť pokud jsem znovu stavím to, co jsem zničil, představuji sám sebe jako přestupníka. 19Vždyť já jsem prostřednictvím zákona zemřel zákonu, abych žil Bohu. 20Spoluukřižován s Kristem, již nežiji já, ale žije ve mně Kristus. Ten život, který nyní žiji v těle, žiji ve víře Božího Syna, který si mě zamiloval a vydal Sebe za mě. 21Neodmítám Boží milost, vždyť pokud je spravedlnost prostřednictvím zákona, potom Kristus zemřel bezúčelně.

 

 

2,5 zůstala - var. pokračovala

2,6 vnější vzhled – dosl. tvář

2,7 svěřeno – var. důvěřováno, věřeno

2,13 spolupřetvařovat – var. spolupokrytectví

2,20 ve smyslu: ukřižován s… (slovník), v řečtině ale 1slovo

 

Pavel a zvěst evangelia: Druhá návštěva Jeruzaléma (2,1-10) 

1 Potom po čtrnácti letech jsem znovu vystoupil do Jeruzaléma s Barnabášem, vzal s sebou1 jsem i Tita2Vystoupil jsem tam však podle zjevení a předložil jsem jim to evangelium, které hlásám2 mezi pohany; v soukromí však těm váženým, ne snad abych na darmo3 bych běžel4, nebo již běžel nadarmo3  Ale ani Titus, ten se mnou, Řek jsa, nebyl přinucen se dát obřezat4Prostřednictvím však těch vetřelců5pseudo-bratrů, všichni ti se vloudili, aby vyšpehovali6 tu svobodu naši, jakou máme v Kristu Ježíši, tak aby nás zcela zotročili75kterým jsme ani na hodinu neustoupili  snaze podrobit se jim, aby (ta) pravda8 toho evangelia plně pokračovala9 s vámi6 Od však těch vypadajících10 důležitě, kteří jsou někdo - jací dříve byli, to neznamená nic pro  - vždyť rozlišování tváří (tj. osob) (ten) Bůh člověka ne přijímá - mně však ti vypadající důležitě nic nesdělili7  Ale právě naopak uviděli, že mi byla svěřena důvěra11 (toho) evangelium (toho) neobřezaného, stejně jako12 Petrovi  obřízky -- 8Ten však již působil13 u Petra k apoštolství  obřízky, působil i u mne do apoštolství těch pohanů -9  a uvědomili si tu milost, tu danou mi milost -  Jakub a Kéfas a Jan, ti vypadající důležitě, sloupové jsa, pravou ruku nabídli mně a Barnabášovi, pravici spoluúčastnictví14, abychom (my) šli mezi pohanyoni však mezi tu obřízku10Jen pak (těch) žebráků15, abychom na ně pamatovali, což jsem také pilně16tuto věcčinil

 

Pavel a zvěst evangelia: Pavlův spor s Petrem (2,11-21) 

11Když však přišel Kéfas do Antiochie, proti tváři jeho postavil jsem se, protože odsouzený17 byl12  Dříve, než ti však  přišli někteří od Jakuba, s (těmi) pohany pospolu jídával. Když však přišli, začal couvat18 a oddělovat se, strachující se těch z obřízky13 A spolu se přetvařovali s ním (ti) také ostatní Židé což vedlo k tomu, že i Barnabáš byl sveden spolu s nimi, a to (tím) pokrytectvím14  Ale když jsem uviděl, že ne jdou rovně19 směrem k  pravdě toho evangelia, řekl jsem tomu Kéfovi před všemi: „Jestliže ty, Židžiješ pohansky, a ne židovsky žiješ, jaktože (ty) pohany, nutíš20 žít judaisticky?“ 15   My jsme původu židovského,  a ne zprostřed pohanů hříšných16 vidíme21 však, že ne ospravedlňován člověk ze skutků zákona za předpokladu, že není ospravedlňován prostřednictvím víry  Krista Ježíše. I my jsme v Krista Ježíše uvěřili, abychom byli ospravedlněni z víry Kristovy, a ne ze skutků Zákona, protože ze skutků zákona nebude ospravedlněno žádné fyzické tělo17 Jestliže však hledající ospravedlnění v Kristu byli shledáni také sami hříšnými, je tím pádem Kristus hříchu správce? Není možné!22 18 Když vskutku , který jsem zdemoloval23  tamty věciznovu vystavěl24, jako uvědomělého přestupníka25 sám sebe26 představuji.27 19  vskutku prostřednictvím zákona, jsem zákonu umřel28, abych Bohu mohl žítKristem spoluukřižován, nežiji však již více 20žije však ve mně Kristus. Život, jaký však nyní žiji ve fyzickém těle, ve víře žiji v (tohotoho Syna (toho) Boha, tohokterý zamiloval si , a který vydal29 se na místo 21Ne-odmítám30 (tu) milost (tohoBohajestliže vskutku prostřednictvím zákona získáváme spravedlnost, potom tedy Kristus bezplatně31 zemřel.

 

(1) - Vzít s sebou jako společníka (viz význam slova).

(2) - Dosl. veřejně ohlašovat, hlásat evangelium (jinde v Galatským u kázání o Bohu Pavel obvykle používá jiné slovo: evangelizó).

(3) - Dosl. do prázdna, neúčinně, bez zisku.

(4) - Jako závodník ve starověkých hrách, tedy s usilovným nasazením a jasným zacílením 

(5) - Dosl. těch přivedených v tajnosti (skrytosti). 

(6) - Vyšpehovat, spiknout se proti... Pozorně se dívat a přemýšlet s negativními motivy (za účelem škody)

(7) - Důraz na zotročení, tedy zcela zotročit

(8) - Pravda, dosl. něco ne-skrytého (odhaleného), týká se nejen pravdivých slov, ale i myšlenek a morálních Božských hodnot

(9) - Dosl. důkladně (plně) pokračovat/zůstávat.

(10) - Dosl. Ti, co se jeví/zdají/vypadají. Narážel na apoštoly (Gal 2,6-9), co měli nespornou autoritu od Boha. I je však označil "pouze" za lidi co nějak působí na druhé, ovšem nad tím vším je Bůh. Jen a pouze na Něj se při přijetí evangelia a evangelijní zvěsti mají křesťané zaměřit, ostatní jsou jen lidé, kteří nějak vypadají před druhými.

(11) - Od slova πιστεύω "víra" (nejčastěji v Bibli jako víra v Boha) kladen důraz na (svěřenou) důvěru.

(12) - Dosl. ve stejném rozsahu (poměru) jako...

(13) - Dosl. pracoval v něm. Práce ve smyslu vyvíjení aktivity, aby práce pokračovala z jednoho bodu do druhého (určitý progres v kázání evangelia).

(14) - Dosl. to, co se dělí mezi dvěma stranami jako základ každého vztahu.

(15) - Ukazuje na extrémní chudobu.

(16) - Dosl. spěšně, aktivně, horlivě - dávat věci do pohybu

(17) -  Řecké sloveso, znamenající učinit vinným na základě určitých faktů, skutečností, svědectví z první ruky.

(18) - Stáhnout se, držet se dál, vrátit se zpět (viz význam slova).

(19) - Jít rovně, přímo, podle přímé (morální) stezky života (viz význam slova)

(20) - Nutit, naléhat, vyvíjet nátlak

(21) - Vidět (fyzicky očima), proto chápat

(22) - Výrok je složen ze slov: μὴ NE (za žádných okolností, nikdy, není možné) a PŘIJDE γένοιτο (dosl. být v pohybu, přijít), tedy naprosto není možné, aby přišlo (na mysl, či jako tvrzení) něco takového.

(23) - Ne "pouze" zničit, ale důkladně zničit (zdemolovat)

(24) - Vystavět (od základu na horu (po střechu); od slova oikodomos (stavitel, složenina slov - stavět a střecha)

(25) - Záměrný přestupník zákona (viz význam slova), zná stanovenou hranici (linii) a přestoupí jí 

(26) - Vztažné zájmeno s důrazem na "já" (moje osobní, týkající se mě)

(27) - Dát veřejně vystavit, nechat vyniknout, ukazovat (okolí)

(28) - Umřel, ale s důrazem na rozklad (těla), naprostá smrt.

(29) - Dosl. osobně vydat (důraz na blízkost)

(30) - Dosl. odmítat to, co je stanoveno, ignorovat to, vnímat, jakoby to nemělo účinek

(31) - Dosl. darován bezplatně, daroval něco, za co nezaplatil

 

 

 
 


Statistiky

Online: 2
Celkem: 274539
Měsíc: 2378
Den: 60