Jdi na obsah Jdi na menu
 


Filipským 2

« Filipským 1

» Filipským 3

 

1Pokud je nějaké povzbuzení v Kristu, pokud je nějaká útěcha lásky, pokud je nějaké společenství Ducha, pokud jsou nějaké láskyplné pocity a nějaký soucit: 2Naplňte mou radost, abyste měli stejné přemýšlení, stejnou lásku a byli v přemýšlení jedné duše. 3Nic nedělejte podle egoismu či podle ješitnosti, ale ve vnitřní pokoře jeden druhého považujte za nadřazenějšího, než jste vy. 4Nedívejte se každý jen na své věci, ale také se dívejte na věci druhých.

5Ať je ve vás takové přemýšlení, jaké je i v Ježíši Kristu, 6který jsa ve způsobu Božím, nepovažoval být roven Bohu za něco, co je předmětem Jeho touhy, 7ale sám sebe vyprázdnil, převzal způsob služebníka, stal se podobný lidem 8a ve vnější podobě byl shledán jako člověk. Ponížil se a stal se poslušným až do smrti - a to do smrti na kříži. 9Proto Ho i Bůh povýšil nade vše a dal Mu jméno, které je nad každé jméno, 10aby se v Ježíšově jménu mohlo sklonit každé koleno nebeské, pozemské i podzemské oblasti, 11a aby k slávě Boha Otce každý jazyk mohl vyznat, že Ježíš Kristus je Pán.

12Proto, moji milovaní, jako jste vždycky byli poslušni nejen v mé přítomnosti, ale nyní ještě více v mé nepřítomnosti, se strachem a třesením konejte své spasení. 13Vždyť Bůh je Ten, který ve vás působí chtění i konání podle Své dobré vůle. 14Všechno dělejte bez reptání a hádek, 15abyste byli neporušené a nevinné Boží děti, které jsou neposkvrněné uprostřed pokřivené a zvrácené generace, ve které svítí jako jasné světla na tomto světě. 16Držte se pevně slova života k mé chloubě až do Kristova dne, abych zbytečně neběžel ani zbytečně namáhavě nepracoval. 17Ale i když bych byl obětován jako litá oběť při oběti a posvátné službě vaší víry, jsem potěšen a spoluraduji se spolu s vámi se všemi.  18Stejně i vy buďte potěšeni a spoluradujte se spolu se mnou.

 

O TIMOTEOVI A EPAFRODITOVI

19Mám naději v Pánu Ježíši, že ke mně bude brzy poslán Timoteus, aby i já byl dobré duše, až se dozvím, co je s vámi. 20Vždyť nemám nikoho stejnodušného, jež by se o vás čestně staral. 21Všichni hledají to svoje, a ne to Ježíše Krista. 22Ale víte, jak se Timoteus osvědčil, když se mnou otročil evangeliu - jako dítě otci. 23Proto ihned pošlu právě jeho, až uvidím, co bude se mnou. 24Jsem však přesvědčen v Pánu, že i já brzy přijdu.

25Považoval jsem za nutné vám poslat Epafrodita, mého bratra, spolupracovníka a spoluvojáka, ale i apoštola a veřejného úředníka, kterého jste mi poslali, aby mi posloužil, v čem jsem potřeboval. 26Od té doby toužil vás všechny vidět a byl velmi ustaraný, protože jste se doslechli, že onemocněl. 27Byl jsem vskutku nemocný, dokonce byl blízko smrti, ale Bůh se nad ním slitoval – ne však pouze nad ním, ale také nade mnou, abych neměl bolest nad bolest. 28Proto jsem ho tím rychleji poslal k vám, abyste ho znovu spatřili, mohli se radovat a být bez starosti. 29Proto ho přijměte v Pánu se vší radostí; a takové lidi mějte ve vážnosti, 30Vždyť se kvůli Kristovu dílu přiblížil až ke smrti a riskoval svůj život, aby zcela naplnil to, co zbývá mojí posvátné službě.

 

2,6 něco, co je předmětem Jeho touhy – jedno ř. slovo (v překladu: objekt touhy, čin zmocnit se, hodnota, jiné překlady: ‚loupež‘)

2,7 vyprázdnit – v NZ se vždy používá v přeneseném významu (Ř 4,14; 1. Kor 1,17; 9,15; 2. Kor 9,3; Fil 2,7), ne zničit, ale zřeknout se

2,8 vnější podoba – v ř. slovo schéma, tedy to, co jde vidět (a vychází z toho, co je vevnitř (Gn 1,26)

2,23 uvidět - dosl. upřeně se dívat (slovník) na jednu věc a odvrátit tak zrak od ostatního

2,25 úředník - státní/veřejný úředník, služební povahy

2,27(2x) bolest - var. zármutek, (psychická) bolest těla

 
 


Statistiky

Online: 4
Celkem: 278639
Měsíc: 2456
Den: 158