Jdi na obsah Jdi na menu
 


Efezkým 6

« Efezkým 5

» Filipským 1

 

1Děti, poslouchejte své rodiče v Pánu, neboť je to spravedlivé. 2Cti otce svého a matku‘ - je první přikázání se zaslíbením: 3aby ti bylo dobře a abys byl dlouhožijící na zemi.4A otcové: nepodněcujte k hněvu své děti, ale vychovávejte je v disciplíně a v Pánově varování.

5Otroci, poslouchejte své pány podle těla, se strachem a třesením v upřímnosti vaší mysli, jako byste poslouchali Krista. 6Neposlouchejte jen naoko, jako ti, kteří se chtějí zalíbit lidem, ale jako Kristovi otroci vykonávající z duše vůli Boží. 7Otročte s dobrou vůlí jako Pánu, a ne jako lidem; 8vědomím, že když někdo něco dobrého vykoná, tak to od Pána obdrží zpět – ať je to otrok, či svobodný.

9A vy, páni, tak stejně konejte vůči nim. Zanechte hrozeb s vědomím, že váš i jejich pán je v nebesích, u Něhož není přijímání osob podle postavení.

 

 

BOŽÍ ZBROJ

10Nakonec, moji bratři, buďte posilněni v Pánu a v moci Jeho síly. 11Oblečte si celou Boží zbroj, abyste byli schopni obstát proti ďáblovým nástrahám. 12Vždyť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, autoritám, nebeským bytostem temnoty a duchovním silám zla v nebeských oblastech.

13Kvůli tomu vezměte na sebe celou Boží zbroj, abyste byli schopni se postavit na odpor v den zlý, udělat všechno potřebné a obstát. 14Proto stůjte a mějte přepásaná svá bedra v pravdě, oděni hrudním pancířem spravedlnosti, 15a na nohou mějte zavázané sandály k pohotové službě evangelia pokoje. 16tomu všemu si vezměte štít víry, kterým budete schopni uhasit všechny hořící šípy toho Zlého. 17Přijměte také přilbu spasení a meč Ducha, kterým je Boží slovo.

  

ZÁVĚR

18Skrze každou modlitbu a prosbu se modlete v Duchu za všechno a v každý čas. Bděte s veškerou neúnavnou vytrvalostí a prosbou za všechny svaté a za mě,  19aby mi bylo dáno slovo, když otevřu svá ústa, tak abych v otevřené řečí uvedl ve známost tajemství evangelia. 20Evangelia, jehož jsem vyslancem v řetězech, abych v něm mohl směle mluvit tak, jak je u mě zapotřebí.

21Tychikos, milovaný bratr a věrný služebník v Pánu, vám oznámí všechno, co je se mnou a co dělám, abyste to věděli. 22Jeho jsem k vám poslal právě proto, abyste se dozvěděli, co je s námi, a aby povzbudil vaši mysl. 23Pokoj bratrům a láska s vírou od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. 24Milost se všemi, kteří milují našeho Pána Ježíše Krista v neporušitelnosti. Amen.

[Tento dopis psaný pro Efezké byl napsán z Říma a poslán prostřednictvím Tychika.]

 

6,4 vychovávat - var. vyživovat (ř. slovo pouze zde a v Ef 5,29), tj. starat se – za účelem potřebného výsledku (tedy vychovávat)

6,4 disciplína – var. výcvik, výchova, vzdělávání, káznění