Jdi na obsah Jdi na menu
 


Efezkým 2

« Efezkým 1

» Efezkým 3

 

 

KRISTOVO SPASENÍ PRO ŽIDY I POHANY

1Také vás vzkřísil, když jste byli mrtví ve svých přestoupeních a hříších, 2ve kterých jste kdysi chodili podle tohoto věku, tohoto světa a podle vládce mocnosti vzduchu, totiž podle ducha, který nyní působí v synech úmyslné nevěry. 3Mezi nimi jsme i my všichni kdysi žili v žádostech našeho těla. Jednali jsme podle vůle těla a jeho přemýšlení, a byli jsme od přirozenosti děti hněvu tak, jako ostatní. 4Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, nás kvůli Své veliké lásce, (kterou si nás zamiloval, 5když jsme ještě byli mrtví ve svých přestoupeních) probudil k životu spolu s Kristem, jehož milostí jsme spaseni. 6A spolu s Ním jsme spoluvzkříšeni a spolu s Ním nás spoluposadil na nebeských místech v Kristu Ježíši, 7aby v budoucím věku jasně ukázal nadměrné bohatství Své milosti, která pochází z Jeho dobrotivosti vůči nám v Kristu Ježíši. 8Vždyť jste spaseni milostí prostřednictvím víry. To nemáte sami ze sebe - je to dar Boží! 9Není to ze skutků, aby se nikdo nemohl chlubit.

10Vždyť jsme Jeho dílem; jsme stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které nám Bůh předem připravil, abychom v nich chodili. 11Proto si vzpomeňte, že jste kdysi byli pohané na těle, nazýváni ‚neobřezanci‘ od těch, kteří si říkali ‚obřízka‘ -  udělaná na těle lidskou rukou. 12Pamatujte, že jste byli v tom čase oddělení od Krista, odděleni od občanů Izraele a cizinci vůči smlouvám zaslíbení. Neměli jste naději a byli jste na světě bez Boha. 13Ale nyní v Kristu Ježíši vy, kteří jste kdysi byli dalecí, jste se stali blízkými v Kristově krvi.

14Vždyť On je váš pokoj. On, který vytvořil z obou druhů lidí jednoho člověka a zničil mezistěnu oddělující zdi. 15Zničil ve Svém těle to nepřátelství. Tak způsobil neúčinnost zákona přikázání v ustanoveních, aby ti dva – žid i pohan - mohli být v Něm stvořeni do jednoho nového člověka. 16Tím způsobil pokoj a zcela smířil vůči Bohu oba druhy lidí v jednom těle – prostřednictvím kříže, v němž zabil to nepřátelství.

17A přišel, aby kázal pokoj vám - dalekým i blízkým - 18protože skrze Něj mají oba dva druhy lidí přístup v jednom Duchu k Otci.  19Takže již nejste cizinci ani přistěhovalci, ale jste spoluobčané svatých a patříte do Boží domácnosti.  20Byli jste vybudováni na základním kameni apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem Sám Ježíš Kristus, 21ve kterém se celá stavba spojuje v celek, tedy roste do svatého chrámu v Pánu.   22V Něm jste i vy všichni spolubudováni do Božího příbytku v Duchu.

 

 

2,14 mezistěnu - patrně odkaz na mezistěnu v chrámě v dobách Herodese, která oddělovala židy od pohanů.

2,14 zdi - var. plot (slovník), stěna, bariéra, resp. to, co odděluje dvě strany.

2,20 základním kámeni – var. základě